HomeNieuwsPartij Nieuws€ 18 miljoen voor aanpak bodemdaling Noord-Holland

€ 18 miljoen voor aanpak bodemdaling Noord-Holland

bodemdaling foto provincie NH bij bericht

Voor Laag Holland en het Noord-Hollandse deel van het Groene Hart komt € 18 miljoen beschikbaar voor projecten om bodemdaling tegen te gaan. De provincie gaat in overleg met de lokaal betrokkenen over de besteding van dit bedrag.

Het geld wordt beschikbaar gesteld uit het Veenplan dat onderdeel is van het Klimaatakkoord. In deze Noord-Hollandse veenweidegebieden daalt de grond al jaren. Het veen dat daardoor bloot komt te liggen, verdampt. Dat zorgt voor een grote toename van de CO2-uitstoot.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Geweldig dat we weer nieuwe projecten kunnen starten tegen bodemdaling. Dan denk ik aan aankoop en ruil van gronden, maar ook de invoering van innovatief grondgebruik en duurzaam beheer. Er lopen al vele projecten, zoals met drukdrainage en alternatieve teelten, maar nu kunnen we ons werkgebied verder uitbreiden.”

De provincie investeert al fors in onderzoek en kennisontwikkeling over bodemdaling. Het doel is om bodemdaling te stoppen en veengroei te herstellen waar dat nodig is. Zoals ook door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is geadviseerd in hun recent verschenen rapport ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’, doet Noord-Holland dat gebiedsgericht.

In de veenweidegebieden Laag Holland en het Noord-Hollandse deel van het Groene Hart lopen al verschillende gebiedsprocessen. Naast bodemdaling spelen hier ook andere uitdagingen, zoals het tegengaan van stikstofneerslag en de afronding van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie gaat in overleg met de betrokkenen in deze gebieden om de besteding van de 18 miljoen te bespreken, in samenhang met de andere uitdagingen.

Verdeling

In totaal kwam uit het veenplan € 100 miljoen beschikbaar voor de veenweideprovincies. Dit zijn Noord-Holland, Groningen, Friesland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Zij hebben op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) een verdeling gemaakt. Daarbij was het uitgangspunt dat elke veenweideprovincie een substantieel bedrag ontvangt waarmee de bodemdaling ook echt aangepakt kon worden. Bij de verdeling is rekening gehouden met het aantal hectare veenweide dat een provincie heeft en waar de meest kansrijke projecten liggen.

Vervolg

Door middel van een Regionale Veenweiden Strategie gaat elke provincie inzichtelijk maken welke CO2-reductie per provincie kan worden behaald in 2030. De optelling van deze strategieën maakt inzichtelijk of de doelstelling van 1Mton CO2-reductie, die is opgenomen in het Veenplan, met de voorgenomen aanpak gehaald wordt.

(Lees ook de column over Ed de Egel, red.)

Partijnieuws artikelen