HomeNieuwsAlgemeen BestuurDeclaraties ex burgemeester Verbeek roepen vragen op

Declaraties ex burgemeester Verbeek roepen vragen op

verbeek flyer.jpg
Eind juni 2009 heeft Roald Helm van de Stadspartij om een overzicht van de declaraties en het gebruik van de gemeentelijke creditcard door burgemeester en wethouders gevraagd. Het betreft de collegeperiode van 2006 tot mei 2009.
Het duurde tot september 2009 tot het antwoord kwam op de gestelde vragen.
Uit de antwoorden bleek een zeer sober en terughoudend declaratiegedrag van de wethouders en waarnemend burgemeester Hertog..
Anders ligt het met de declaraties en het creditcard gebruik van ex burgemeester Verbeek. Het overzicht van zijn declaraties roept vragen op.

Om de declaraties en het creditcard gebruik  van Leen Verbeek nader te kunnen bestuderen, heeft de Stadspartij om inzage in de brondocumenten gevraagd. Dat werd begin oktober 2009 mogelijk gemaakt.

Formele grondslag declaraties ontbreekt

Al in september 2009 meldde het college aan de Stadspartij het volgende.

‘De declaraties van leden van het college van burgemeester en wethouders waren -hoewel in lijn met de Rechtspositieregeling wethouders- formeel beoordeeld niet terecht. Dit heeft te maken met het feit dat er geen formele grondslag voor het indienen van declaraties aanwezig is. Bij het inwerking treden van het dualisme is de bedoelde verordening vanwege de daaraan verbonden wijzigingen ingetrokken (op 16 oktober 2001). Er is geen verordening daarvoor meer in de plaats vastgesteld. Een dergelijke verordening is nodig om onkosten te kunnen vergoeden. 

Over het algemeen vinden wij de kosten die zijn vergoed niet excessief, zijn de kosten in lijn met de vorige regeling en passen binnen de modelverordening die de VNG adviseert.

Op dit moment zijn wij doende een verordening voor te bereiden die een en ander regelt. Wij streven ernaar u de verordening in november ter besluitvorming voor te leggen.’

Tot op de dag van vandaag heeft de Stadspartij moeten constateren dat de aangekondigde Verordening niet ter beoordeling aan de gemeenteraad is overlegd. Ook is geen reden voor deze vertraging opgegeven. Strikt formeel zijn de declaraties van het college over 2009 derhalve onrechtmatig.

De vragen over de declaraties van ex burgmeester Verbeek

De gedeclareerde uitgaven van ex-burgemeester Verbeek riepen bij het nazien door de Stadspartij toch wel de nodige vragen op.
Zo zijn de door te berekenen kosten aan andere overheden, waarvoor Verbeek werkzaamheden verricht niet doorberekend. Het gaat hier om enkele duizenden euro’s aan kilometervergoeding.
Ook de controle, autorisatie en de betaalbaarstelling van diverse declaraties biedt een ongestructureerd en dus rommelig beeld.
Bij geen enkel declaratie wordt aangegeven welk gemeentelijk belang er in het geding was die de uitgaven rechtvaardigen.

Zonder al teveel als scherpslijper bezig te zijn, heeft de Stadspartij een aantal in het oog springende uitgaven van Leen Verbeek gezien die vragen oproepen.
Naast de kilometervergoeding betreft dit ondermeer etentjes bij Mario Uva en ’t Misverstand in Den Bosch. Maar ook een hotelovernachting en enige vliegreizen met Finnair.

Advies Stadspartij aan college

Op 14 oktober jl. heeft de Stadspartij het college over haar bevindingen in een brief geïnformeerd. Onderstaand is deze brief te lezen.
De Stadspartij adviseert het college om, gelet op de politiek gevoeligheid en de integriteit van het openbaar bestuur, de accountant expliciet te vragen om de toegekende declaraties van Purmerendse bestuurders jaarlijks te controleren.

Aan het slot van de brief vraagt de Stadspartij:
‘Wellicht is het mogelijk om op de door ons geconstateerde vraagpunten nog een aanvullende reactie te geven.’
Daarvan is door het college tot op heden geen gebruik gemaakt. Onder het motto ‘wie zwijgt stemt toe’ gaat de Stadspartij daarom dan ook over tot publicatie van haar bevindingen.

De brief met daarin de bevindingen van de Stadspartij.

‘Aan het college van Burgemeester en

Wethouders van

Purmerend

Purmerend, 14 oktober 2009

Onderwerp: controle declaraties college

Geacht college,

 

De Stadspartij stelde via Roald Helm vragen over de declaraties van Burgemeester en Wethouders over de periode 2006 tot 2010.

In de beantwoording gaf het college al het volgende aan.

‘De declaraties van leden van het college van burgemeester en wethouders waren -hoewel in lijn met de Rechtspositieregeling wethouders- formeel beoordeeld niet terecht. Dit heeft te maken met het feit dat er geen formele grondslag voor het indienen van declaraties aanwezig is. Bij het inwerking treden van het dualisme is de bedoelde verordening vanwege de daaraan verbonden wijzigingen ingetrokken (op 16 oktober 2001). Er is geen verordening daarvoor meer in de plaats vastgesteld. Een dergelijke verordening is nodig om onkosten te kunnen vergoeden. 

Op dit moment zijn wij doende een verordening voor te bereiden die een en ander regelt. Wij streven ernaar u de verordening in november ter besluitvorming voor te leggen.’

Het overzicht dat wij ontvingen heeft uiteindelijk geleid tot het inzien van de declaraties van voormalig burgemeester Verbeek.

Aan de hand van dit overzicht komen Roald Helm en ondergetekende tot de volgende op- en aanmerkingen.

Algemeen

De heer Verbeek had vanuit de gemeente Purmerend meerdere bestuurlijke verantwoordelijkheden.
De kosten hieraan verbonden konden gedeclareerd worden bij andere overheden.
Uit de overzichten die wij zagen is echter niet op te maken voor welke overheid de kosten werden gemaakt.

Wij veronderstellen dan ook dat deze kosten niet zijn gedeclareerd bij de desbetreffende organisaties.
Klopt dit?
Is het college bereid om alsnog deze kosten door te berekenen?

Vergoeding dienstkilometers met eigen vervoer

Op de declaratieformulieren worden ritten aangegeven van naar.
Echter in geen enkel geval vindt een specificatie plaats met welk doel deze rit (ten) werden gemaakt.
De controleaparaaf ter controle van een verantwoordelijke gemeentelijk functionaris ontbreekt in veel gevallen.

De controleparaaf ter controle van een daartoe aangewezen gemeentelijk functionaris heeft geen structureel karakter.

De uitgaven per creditcard algemeen

In geen enkel geval wordt aangegeven waarom de kosten zijn gemaakt. Hierdoor  wordt een doorberekening naar de desbetreffende organisatie bemoeilijkt zo veronderstellen wij.

Ook hier ontbreekt de controleparaaf ter controle van een verantwoordelijke gemeentelijke functionaris in veel gevallen.

Opvallende uitgaven per creditcard

 • Een etentje bij Mario Uva op 12 juli 2006.
  Declaratie € 465,-
  Waarom, met wie?
 • Een overnachting in Novotel in Frankrijk op 6 juli 2007
  Declaratie € 250,-
  Waarom?
 • Bezoek ENTP 12 juli 2007
  Declaratie 645,80
  De bon c.q. het waarom ontbreekt(?)
 • Een etentje met 9 personen bij ’t Misverstand (Den Bosch) op 2 juni 2008
  Declaratie € 715,75
  Waarom en met wie?
 • Een vliegreis voor 3 personen met Finnair op 6 augustus 2008
  Declaratie € 1024,88
  De bon ontbreekt c.q. het waarom ontbreekt (?)
 • Een vliegreis voor 1 persoon met Finnair op 6 november 2008
  Declaratie € 695,75
  De reis is betaald met de creditcard van de heer Verbeek. De reis lijkt echter te zijn gemaakt door mw. Smulders.
  Het waarom en hoe ontbreekt (?)

Wij reken erop dat in de verordening die de raad in november zal worden voorgelegd er duidelijk regels zijn opgenomen waardoor de declaraties beter kunnen worden beoordeeld. Vergoeding van declaraties zou wat ons betreft alleen maar plaats kunnen vinden als ondubbelzinnig kan worden gecontroleerd dat een uitgave tot nut van de gemeente Purmerend werd gedaan.
Ook gaan we er vanuit dat kosten die de huidige en toekomstige burgemeester bij de gemeente Purmerend declareert én betrekking hebben op nevenfuncties bij de desbetreffende organisaties gedeclareerd zullen worden.

Ook zullen wij bij de behandeling van vorenvermelde verordening de raad adviseren om gelet op de politiek gevoeligheid en de integriteit van het openbaar bestuur, de accountant expliciet te vragen om de toegekende declaraties van Purmerendse bestuurders jaarlijks te controleren.

Wellicht is het mogelijk om op de door ons geconstateerde vraagpunten nog een aanvullende reactie te geven.’ 

Met vriendelijke groet,

Ernst Ankersmit

Fractievoorzitter Stadspartij

Declaraties college over de jaren 2006 t/m 2008
      burgemeester wethouder   Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Wethouder
  2006 code sal. per maand per maand   Verbeek Engels Krieger Daan Keijzer
1.  Vaste kostenvergoeding via salaris  1010/0505 671,82 579,60   8.061,84 6.955,20 4.636,80 4.636,80 0,00
  Telefoonvergoeding 529 25,00   300,00        
             
2. Declaraties via salarisadmininstratie            
   – kilometervergoeding (1) 1010   1.110,37   347,76 347,76  
   – VVV bonnen 2270   12,50 12,50 12,50 12,50  
   – kilometervergoeding (2) 4002   1.125,18        
   – maaltijdvergoeding 4022   42,20        
   – openbaar vervoer 5000     147,10      
             
3. Declaraties via crediteurenafdeling            
  Computer   0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00
             
4. Kosten via creditcard   3.687,14 0,00 0,00 0,00 0,00
             
            14.339,23 8.214,80 6.097,06 4.997,06 0,00
      burgemeester wethouder   Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Wethouder
  2007 code sal. per maand per maand   Verbeek Engels Krieger Daan Keijzer
1.  Vaste kostenvergoeding via salaris  1010/0505 679,21 585,98   8.150,52 7.031,76 7.031,76 7.031,76 1.171,96
  Telefoonvergoeding 529 25,00   300,00        
             
2. Declaraties via salarisadmininstratie            
   – kilometervergoeding (1) 1010   1.519,12 33,75 193,87    
   – VVV bonnen 2270            
   – kilometervergoeding (2) 4002   1.539,38 34,20 196,64    
   – maaltijdvergoeding 4022       343,77 162,15  
   – openbaar vervoer 5000     30,00 44,40 79,90  
             
3. Declaraties via crediteurenafdeling            
Computer   0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
             
4. Kosten via creditcard   3.398,17 0,00 0,00 0,00 0,00
             
            14.907,19 7.129,71 7.810,44 8.373,81 1.171,96
      burgemeester wethouder   Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Wethouder
  2008 code sal. per maand per maand   Verbeek Engels Krieger Daan Keijzer
1.  Vaste kostenvergoeding via salaris  1010/0505 688,04 593,60   6.880,40 7.123,20 7.123,20 7.123,20 7.123,20
  Telefoonvergoeding 529 25,00   250,00        
             
2. Declaraties via salarisadmininstratie            
   – kilometervergoeding (1)  1010/0521   2.988,94   67,11   268,24
   – parkeergeld 2252       23,60    
   – VVV bonnen 2270            
   – kilometervergoeding (2) 4002   3.028,79   83,22   271,83
   – onkostenvergoeding 4018       21,00    
   – maaltijdvergoeding 4022   62,74   147,40 315,60 690,29
   – openbaar vervoer 5000   36,30     68,10 75,39
             
3. Declaraties via crediteurenafdeling   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
4. Kosten via creditcard   5.183,87 0,00 0,00 0,00 0,00
             
            18.431,04 7.123,20 7.465,53 7.506,90 8.428,95
      burgemeester wethouder   Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Wethouder
  2009 t/m mei code sal. per maand per maand   (wnd) Hertog Engels Krieger Daan Keijzer
1.  Vaste kostenvergoeding via salaris  1010/0505 355,00 612,00   1.775,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00
  Telefoonvergoeding 529 25,00            
             
2. Declaraties via salarisadmininstratie            
   – kilometervergoeding (1)  1010/0521   156,85 15,56     191,14
   – parkeergeld 2252   39,90       20,40
   – VVV bonnen 2270            
   – kilometervergoeding (2) 4002   187,63 15,77     193,69
   – onkostenvergoeding 4018   17,25       3,60
   – maaltijdvergoeding 4022   35,40   165,45 164,26 5,75
   – openbaar vervoer 5000     123,00   65,50 60,42
             
3. Declaraties via crediteurenafdeling   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
4. Kosten via creditcard   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
            2.212,03 3.214,33 3.225,45 3.289,76 3.535,00
Toelichting:
1.  Vaste kostenvergoeding via salaris De onkostenvergoeding die verstrekt wordt door de gemeente Purmerend is conform de rechtspositieregeling van de 
  VNG. In de vaste kostenvergoeding is begrepen: 
 – voor wethouders:  respresentatie, vakliteratuur, contributies en lidmaatschappen, telefoonkosten, bureau-
kosten, zakelijke giften, bijdrage aan fractiekosten, ontvangsten, excursies.
 – voor burgemeester  respresentatie, vakliteratuur, contributies en lidmaatschappen, bureaukosten, zakelijke
giften, ontvangsten, excursies.
De burgemeester ontvangt een separate vergoeding voor telefoonkosten ad € 25,- per mnd.
2. Declaraties via salarisadmininstratie Betreft een vergoeding voor zakelijk gemaakte kosten voor openbaar vervoer, maaltijden, met privé auto gemaakte
kilometers.  De vergoedingen zijn uitbetaald bij de maandelijkse salarisbetaling. Copieën van de declaraties zijn 
aanwezig bij de salarisadministratie. 
3. Declaraties via crediteurenafdeling Betreft kosten die geboekt zijn op het product college of ondersteuning college. De gemaakte kosten hebben
betrekking op een vergoeding voor de aanschaf van een computer.
Een specificatie van de kosten is aanwezig bij de Financiële Administratie. 
4. Kosten via creditcard Betreft kosten die geboekt zijn op het product college of ondersteuning college. En uitdraai van de gemaakte kosten 
is aanwezig bij de Financiële Administratie.

Algemeen Bestuur artikelen