HomeNieuwsWelzijnDe evenementenvisie 2013-2024 wordt geactualiseerd

De evenementenvisie 2013-2024 wordt geactualiseerd

Foto Stadspartij-BPP


De evenementenvisie 2013-2022 is herijkt. In de geactualiseerde evenementenvisie 2024-2030 is beschreven welke ontwikkelingen op het gebied van evenementen zijn doorgemaakt, en met welke de gemeente ook in de komende jaren rekening moet houden. Op basis van die inzichten is de nieuwe evenementenvisie samengesteld.

Bij de evenementenvisie hoort een uitvoeringsagenda. Hierop staan de acties die de komende jaren worden uitgevoerd. De raad wordt voorgesteld om de evenementenvisie 2024-2030 vast te stellen. In de raadscommissie Algemeen van vanavond 21 maart 2024 wordt de evenementencommissie voorbesproken.

Concreet wordt de gemeenteraad voorgesteld om:

 1. De evenementenvisie 2024-2030 vast te stellen.

 2. De gemeentelijke evenementenvisie 2012-2022 in te trekken.


De Evenementenvisie

In 2013 heeft de gemeenteraad een evenementenvisie vastgesteld voor de periode 2012-2022. Het aflopen van deze visie en de bestuurlijke fusie van Beemster en Purmerend per 1 januari 2022 gaven aanleiding tot herijking.

In aanloop naar de fusie is in de termijnkalender opgenomen: evenementenvisie in het kader van harmonisatie in verband met fusie Purmerend-Beemster per 1-1-2022.

In 2022 zijn de beleidsregels evenementen (collegebevoegdheid) reeds geharmoniseerd en in voorliggende evenementenvisie is de koers voor de komende jaren beschreven. In de visie wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt en ter verlevendiging van de visie is een beeld geschetst over hoe het evenementenaanbod er in lijn met de visie in 2030 uit kan zien.

Visiedocument is richtinggevend

Dit visiedocument is een richting met een aantal uitgangspunten, die aansluiten bij andere ontwikkelingen. Bij het opstellen van de visie is ervoor gekozen om, naast het integreren van Beemster, verder te bouwen op het levendige aanbod en daarnaast aandacht te hebben voor verbeterpotentieel. Bij het verbeterpotentieel is vooral gekeken naar de inwonerssamenstelling, het gegeven dat Purmerend een groeigemeente is en naar samenhangende ontwikkelingen in de begroting.

De gemeente Purmerend wil een gevarieerd evenementenaanbod voor alle inwoners bieden, met evenementen die stad en platteland samenbrengen, versterken en die inwoners en ondernemers trots maken.

De gemeente Purmerend kiest voor:

 1. Ruimte geven aan maatschappelijke en sociale evenementen die bijdragen aan ontspanning en vermaak en aan ontmoeten en verbinden.

 2. Versterken, verdiepen en verbinden van evenementen die horen bij het onderscheidend vermogen en de identiteit van Purmerend en Beemster, of die unieke kansen geven om de gemeente te promoten en het verhaal van de gemeente te vertellen.

 3. Evenementen met een economische en maatschappelijke spin-off die aansluiten bij gemeentelijke strategische beleidsdoelen en deze zo mogelijk versterken. Purmerend stuurt daarbij op:

 • Openbare orde en veiligheid

 • Ontmoeting en verbinding

 • Inclusie en toegankelijkheid

 • Duurzaamheid

 • Samenwerking met en tussen belanghebbenden

 • Een jaarrond gebalanceerd, divers en eigentijds aanbod

Bij de evenementenvisie hoort een uitvoeringsagenda. Hierop staan de acties die de komende jaren worden uitgevoerd.

Doelstellingen

Het doel van de evenementenvisie is om in de komende jaren naar 2030 toe te groeien naar het beschreven beeld en daarbij ruimte te houden voor bijstelling van dat beeld op grond van voortschrijdende inzichten en toekomstige ontwikkelingen.

Binnen de algemene voorstelling van de toekomst als beschreven in deze evenementenvisie worden specifieke ambities in de komende jaren nader geconcretiseerd (bijvoorbeeld in de vorm van bestuursopdrachten) en verwezenlijkt. Voor meer informatie over de aanpak in dit proces wordt verwezen naar de paragraaf monitoring/evaluatie.

Financiële consequenties

In het visiedocument wordt er van uitgegaan dat inspanningen en gevraagde investeringen passen binnen reeds lopende ontwikkelingen. Dit voorstel heeft derhalve geen financiële consequenties. Voor een aantal van de genoemde ambities worden bestuursopdrachten uitgewerkt, waarbij financiële consequenties van de betreffende ambitie inzichtelijk worden gemaakt.

Communicatie en participatie

Medewerkers vanuit diverse vakgebieden binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten en diverse stakeholders hebben input gegeven. Evenementenorganisatoren zijn begin 2023 bevraagd op wat ze willen meegeven. Begin 2024 is de concept evenementenvisie aan de organisatoren toegestuurd voor feedback. Daarnaast heeft in 2023 een aantal Purmerendse jongeren in de leeftijd van 18-25 meegedacht.

De evenementenvisie is digitaal toegankelijk gemaakt en wordt na vaststelling beschikbaar gesteld via de evenementenpagina op de gemeentewebsite. In de digitale nieuwsbrief van de gemeente wordt op dat moment ook melding gemaakt van de evenementenvisie.

Duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid en het verduurzamen van evenementen maakt onderdeel uit van de evenementenvisie.

Volgen voortgang en evaluatie

Continue volgen van de voortgang en evaluatie is inherent aan de aanpak. Jaarlijks stelt de burgemeester de evenementenkalender vast. Aan de hand van de kalender en evaluaties van evenementen kunnen de ontwikkelingen kwalitatief en kwantitatief worden gemeten.

In verslaglegging van programma’s, evaluaties en bijeenkomsten van bijvoorbeeld de Stichting Purmerend 2000 Plus, komt frequente bespreking en de toenemende verbinding tot uiting.

Evenementen worden geëvalueerd, tips en verbeterpunten worden betrokken bij volgende evenementen. Onderdeel van de visie is ook dat in verbinding staan met programma’s en belanghebbenden een vanzelfsprekendheid is.

Daarnaast wordt de voortgang op de visie jaarlijks besproken met de portefeuillehouder en waar nodig en/of als de tijd er rijp voor is, worden bestuursopdrachten nader uitgewerkt. Via de Planning&Control cyclus en de documenten die daar deel van uitmaken wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en samenhangende (maatschappelijke) ontwikkelingen. Indien toekomstige ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt de gemeenteraad uitgebreider geïnformeerd.

Welzijn artikelen