HomeNieuwsAlgemeen BestuurCoalitie Noord-Holland wil sterke, schone en leefbare provincie voor iedereen

Coalitie Noord-Holland wil sterke, schone en leefbare provincie voor iedereen

Provinciehuis


Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie. BBB, VVD, GroenLinks en PvdA presenteerden op donderdag 6 juli hun akkoord ‘Verbindend vooruit!’.

Samen willen ze de komende jaren zorgen voor een sterke, schone, duurzame, leefbare en economisch krachtige provincie voor alle inwoners, in de stad en op het platteland.

Grote uitdagingen

De uitdagingen zijn groot. De partijen willen voor 2030 184.000 woningen bijbouwen. Daarnaast wil de coalitie de komende jaren het energienet uitbreiden, de natuur versterken, de luchtkwaliteit verbeteren, de klimaatcrisis tegengaan, het voorzieningenniveau in stand houden, helpen bij de transitie naar duurzame visserij en oog houden voor een toekomstbestendige landbouw met een verdienmodel. Ook het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie zijn belangrijke speerpunten.

Een passende woning voor iedereen

Om de doelstelling van 184.000 woningen voor 2030 te realiseren moet de bouwproductie worden verdubbeld. De coalitie wil met Rijk en gemeenten afspraken maken over locaties en plancapaciteit en zet extra capaciteit in. Ook worden er afspraken gemaakt over voldoende betaalbare huizen en ruimte voor doorstroming, zowel in het koop- als huursegment. De coalitie zal naast de binnenstedelijke bouw meer ruimte bieden voor de bouw van woningen aan randen van kernen. Onder voorwaarden wil de coalitie buitenstedelijk mogelijkheden creëren voor woningbouw in aansluiting op bestaande bebouwing.

Bereikbaarheid in stad en landelijk gebied

De groei van de bevolking en een toename van het aantal arbeidsplaatsen zorgen voor een sterke groei van de mobiliteit. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst goederen en mensen hun bestemming veilig en op tijd kunnen bereiken, wordt extra geïnvesteerd in mobiliteit. In bestaande wegen, nieuwe projecten, maar ook in een aantal doorfietsroutes en vervoer over water. Daarnaast wil de coalitie het openbaar vervoer in de stad en op het platteland verbeteren.

Gezonde leefomgeving

De coalitie streeft naar een goede balans tussen wonen, werken en gezondheid en gaat bedrijven ondersteunen om de transitie naar meer duurzame en schone productieprocessen te kunnen maken. Voor vervuilende bedrijven die deze transitie op termijn niet kunnen of niet willen maken is geen toekomst. Ook bij Tata Steel blijft de coalitie zich inzetten om de impact op leefomgeving, het milieu en het klimaat terug te dringen en wordt meegewerkt aan een schone en groene staalindustrie in de IJmond.

Sterke natuur en kansrijke landbouw

De natuurgebieden worden verder versterkt en het Natuurnetwerk Nederland afgerond. Er blijft daarbij ruimte voor een sterke, duurzame en innovatieve landbouw die gezond en betaalbaar voedsel produceert. De coalitie ondersteunt de transitie naar de kringlooplandbouw.

Uit de stikstofklem

De coalitie wil de natuur en de biodiversiteit versterken en tegelijkertijd Noord-Holland van het slot halen. Om stikstofreductie mogelijk te maken wordt ingezet op bewezen technieken en onderzocht welke nieuwe en innovatieve trajecten hier een bijdrage aan kunnen leveren. Deze coalitie spant zich tot het uiterste in om onteigening te voorkomen. Op basis van de lopende gebiedsprocessen lijkt onteigening de komende collegeperiode niet aan de orde. Maar als het nodig blijkt te zijn, zal de coalitie de zorgvuldige procedure die in de wet beschreven staat volgen om volledige schadeloosstelling te kunnen bieden. Onteigening is alleen mogelijk op basis van een planologisch besluit. Stikstofreductie op zichzelf is geen planologische functiewijziging en daarom kan niet uitsluitend voor stikstof onteigend worden.

De coalitie richt naast bestaande doelenbanken ook een provinciale doelenbank in voor de legalisering van interimmers, PAS-melders en vrijgestelde bedrijven. Bedrijven kunnen een deel van hun stikstofruimte tijdelijk inperken en beschikbaar stellen om provinciale doelstellingen te realiseren. Met deze vorm van extern salderen komt tijdelijke stikstofruimte beschikbaar voor woningbouw, de versterking van de (net)infrastructuur en de verduurzaming van bedrijven.

Klimaat en energie

De coalitie wil de transitie naar duurzame energiebronnen versnellen en zorgen dat iedereen hierin mee kan doen. Het oplossen van de energiecongestie is daarnaast cruciaal. Het is niet alleen een randvoorwaarde voor de energietransitie, maar ook voor het verduurzamen van bedrijven en het behalen van de woningbouwopgave.

Voorzieningen als cement van de samenleving

Voor vitale dorpen en steden zijn goede voorzieningen, zoals scholen, sportaccommodaties, dorpshuizen en toegang tot cultuur cruciaal. De coalitie spant zich samen met gemeenten in om het voorzieningenniveau in wijken en dorpen overeind te houden, brengt in beeld welke voorzieningen nodig zijn voor een adequate regionale basisinfrastructuur en maakt daarover afspraken in regionale voorzieningenakkoorden.

Veerkrachtige en circulaire economie

Het vestigingsklimaat wordt verder versterkt. Samen met bedrijven en kennisinstellingen wordt geïnvesteerd in goede infrastructurele en digitale verbindingen, in kennis en innovatie, een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en goed werkgeverschap. In lijn met de landelijke doelstellingen zal de Noord-Hollandse economie in 2050 circulair zijn en is er dus nauwelijks meer restafval.

Gezonde financiële huishouding

De grote uitdagingen vragen om forse investeringen. Tegelijkertijd streeft de coalitie naar een gezonde financiële huishouding. Er wordt daarom kritisch gekeken naar de uitgaven om zo een jaarlijkse bezuiniging van 3 miljoen te realiseren. Daarnaast worden de inkomsten verhoogd door een verhoging van de opcenten (wegenbelasting). Voor de partijen een moeilijke maar onontkoombare keuze gezien de enorme uitdagingen waar de provincie voor staat.

Met en voor Noord-Hollanders

De groeiende bevolking, de grote opgaven en de beperkte ruimte vragen de komende jaren om scherpe keuzes. Keuzes die de directe leefomgeving van inwoners raken. De coalitie heeft hier oog voor en wil oplossingen samen met inwoners bedenken. Daarom is het coalitieakkoord geen gedetailleerd en dichtgetimmerd verhaal, maar is er ruimte voor inbreng van Provinciale Staten en de inwoners van Noord-Holland. Er wordt geëxperimenteerd met een burgerberaad, een burgerpanel of een andere nieuwe vorm van participatie.

Gedeputeerden

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal, naast commissaris van de Koning Arthur van Dijk, bestaan uit 4 gedeputeerden. BBB draagt Jelle Beemsterboer voor (onder andere wonen, landbouw en visserij en provinciaal programma landelijk gebied (PPLG). VVD draagt Esther Rommel voor (onder andere ruimtelijke ordening, financiën en economie). GroenLinks draagt Rosan Kocken voor (onder andere klimaat en energie, natuur en landschap en water en bodem). PvdA draagt Jeroen Olthof voor (onder andere mobiliteit, OV-knooppunten, voorzieningen, leefbaarheid en milieu).

Download Coalitieakkoord 2023 – 2027 ‘Verbindend vooruit!’ (pdf, 21 MB)

Kijk de presentatie van het akkoord terug op YouTube. 

 

Algemeen Bestuur artikelen