HomeNieuwsAlgemeen BestuurBrief burgemeester Don Bijl over opvanglocatie Zeevangstraat

Brief burgemeester Don Bijl over opvanglocatie Zeevangstraat

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Zijne Excellentie de heer mr.dr. K.H.D.M Dijkhoff
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen

 

Geachte heer Dijkhoff,

Met deze brief wil ik uw aandacht vragen voor een opvanglocatie van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Purmerend, gelegen aan de Zeevangstraat.

Sinds november 2015 wordt op deze locatie, een voormalige woongroep van zorgaanbieder Parnassia, een groep van 28 jongeren opvangen. Dit is een particulier initiatief van Parnassia die de woongroep aan het COA heeft aangeboden. Het gemeentebestuur van Purmerend draagt dit initiatief een warm hart toe en ondersteunt de betrokken partijen waar nodig, zodat de jongeren volwaardig mee kunnen doen in Purmerend.

Allereerst wil ik u kort meenemen in het verloop van het vraagstuk rondom de opvang van vluchtelingen in Purmerend.

Voorafgaand aan het initiatief van Parnassia heeft de gemeente Purmerend als een van de eerste gemeenten het landelijke nieuws gehaald in het publieke debat over de opvang van vluchtelingen. De discussie over vluchtelingen heeft veel mensen in Purmerend ertoe gebracht om de raadsvergadering over de besluitvorming van het locatieonderzoek voor een AZC bij te wonen. Op deze vergadering zijn zo veel mensen afgekomen dat het democratische proces werd verstoord en ik als voorzitter van de raad genoodzaakt was om de raadzaal te ontruimen.
Na een ingelaste inspraakavond heeft de gemeenteraad verder gesproken over de opvang van vluchtelingen. Aanvankelijk is een raadsvoorstel gepresenteerd om tot de realisatie van een AZC te komen. Op basis van een amendement heeft de gemeenteraad besloten om tweehonderd mensen met circa dertig bewoners per locatie op te vangen. Het college heeft als antwoord op dit raadsbesluit een inventarisatie gedaan naar locaties die voor kleinschalige opvang in aanmerking zouden komen. Deze locaties zijn aan het COA voorgelegd maar werden niet geschikt gevonden voor het opvangen van vluchtelingen.

Zo bleek het niet mogelijk om het raadsbesluit uit te voeren en vluchtelingen in Purmerend op te vangen. Na deze bewogen ontwikkeling in het vluchtelingendebat volgde het particuliere initiatief van Parnassia.

Voordat de jongeren op de Zeevangstraat zijn komen wonen in november 2015 is een bewonersavond georganiseerd voor omwonenden, raadsleden en andere betrokkenen. Mensen konden in gesprek en hun vragen en zorgen bespreken met de medewerkers van de organisaties die betrokken zijn bij de opvang. Ook het college was vertegenwoordigd bij deze bewonersavond.

Tot 1 april 2016 was het COA verantwoordelijk voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Omdat de jongeren minderjarig zijn en hun ouders (nog) niet in Nederland zijn, wordt de voogdij over deze jongeren ingevuld door Nidos. Vanwege een landelijke wijziging in de uitvoering van taken op dit terrein, is de verantwoordelijkheid voor de opvang van minderjarige vluchtelingen per 1 april jl. volledig overgedragen aan Nidos.

Voordat de hoge toestroom van vluchtelingen naar Europa op gang kwam, was door het COA specifiek opvangbeleid voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen ontwikkeld. Nu Nidos aan het roer staat, wordt er sterk op dit beleid gestuurd. Nidos heeft een theoretisch opvangmodel voor ogen waarin de jongeren in kleinschalige wooneenheden (3 à 4 jongeren in een woning) of in een kinderwoongroep (maximaal 12 jongeren) worden opgevangen. De opvanglocatie aan de Zeevangstraat in Purmerend voldoet niet aan dit opvangmodel.

Hierop heeft Nidos besloten om de opvanglocatie aan de Zeevangstraat niet meer te financieren, dan wel op andere wijze te ondersteunen. Het college is hierover in gesprek geweest met Nidos en heeft aangegeven dat de opvang aan de Zeevangstraat een succes is, draagvlak vindt onder de buurtbewoners en in de stad. Maar op de eerste plaats zien we dat de jongeren zich steeds meer thuis voelen in Purmerend en het in vergelijking met andere opvanglocaties in het land relatief goed doen. Dit wordt bevestigd door de mensen die nauw betrokken zijn bij de Zeevangstraat en bijna dagelijks contact hebben met de jongeren. Daarnaast is er 24 uur per dag begeleiding van Parnassia aanwezig op de locatie. De financiering van deze intensieve begeleiding wordt binnen het opvangbeleid van Nidos niet gedragen. De gemeenteraad van Purmerend betreurt het besluit van Nidos en acht dit niet uit te leggen aan de inwoners van Purmerend. Het sluiten van de opvanglocatie aan de Zeevangstraat zal zonder meer een negatief effect hebben op het mdraagvlak ten aanzien van de opvang van vluchtelingen binnen onze gemeente.

Het gemeentebestuur heeft de opvanglocatie van Parnassia vanaf het begin dat de jongeren naar Purmerend kwamen ondersteund. Zo heeft de gemeente de regie genomen in het overleg tussen de betrokken partijen, zoals het onderwijs, Nidos, welzijnsorganisaties en GGD. Ook heeft de gemeente een aantal activiteiten voor de jongeren gefinancierd om hen de kans te geven mee te kunnen doen in de stad. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers actief rondom deze groep jongeren. Het college betreurt het besluit van Nidos dan ook ten zeerste en vindt het belangrijk om dit signaal aan de verantwoordelijke staatssecretaris kenbaar te maken.

Onze vrees is, dat genoemd besluit steun voor de opvang van vluchtelingen in de stad doet afkalven, daar waar er al sprake is van een broze situatie. Wellicht dat dit in andere gemeenten ook speelt en dat het binnen uw mogelijkheden ligt om geschikte oplossingsrichtingen voor dit probleem binnen de opvangketen aan te reiken. Ik doe een beroep op u om hiervoor van rijkswege mogelijkheden te openen.

Met vriendelijke groet,

de burgemeester van Purmerend

Don Bijl

 

Algemeen Bestuur artikelen