HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBespreking beeldkwaliteitplan IKC Middenbeemster in commissie Ruimte

Bespreking beeldkwaliteitplan IKC Middenbeemster in commissie Ruimte

Afbeelding raadsstukkenIn het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en de in 2020 vastgestelde Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster is in het nieuwbouwplan De Keyser ruimte aangewezen voor de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) met basisschool, kinderopvang, bibliotheek, gymzaal en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Overeenkomstig het IHP blijft het hoofdgebouw van de huidige basisschool De Blauwe Morgenster gehandhaafd op de bestaande locatie. De tijdelijke bijgebouwen worden wel gesloopt.

Overeenkomstig de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster wordt een tweede schoollocatie met meerdere functies, het IKC Middenbeemster, ontwikkeld in de nieuwbouwwijk de Keyser’. Het gebouw moet groot genoeg zijn om de leerlingengroei van de Blauwe Morgenster op te vangen. De verwachting is dat de school in 2036 500 tot 550 leerlingen telt. Die worden voor twee derde gehuisvest in het nieuwe gebouw. Een derde blijft gebruikmaken van het huidige schoolgebouw. De precieze locatie voor het IKC is in afstemming- met de ruimtelijke- en ontsluitingsstructuur van de wijk en de woningbouw bepaald. Deze locatie ligt aan de Unescolaan, grenzend aan de centrale groene zone en schuin tegenover de appartementen van de Protestantse Gemeente Beemster.

Omdat het huidige beeldkwaliteitplan niet voorziet in de realisatie van een IKC is voorliggende aanvulling gemaakt. Dit beeldkwaliteitplan vormt, samen met het ‘Ruimtelijke kader en beeldkwaliteitplan Plan De Keyser fase 2’ (door de gemeenteraad van gemeente Beemster vastgesteld op 9 juli 2019) het ruimtelijk uitgangspunt voor de inpassing van het IKC. Het beeldkwaliteitplan vormt het beoordelingskader voor de welstandscommissie in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning.

Het beeldkwaliteitplan voorziet in de stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandscriteria voor het ontwerp van een IKC. Uitgangspunt hierbij is dat het gebouw met verschillende maatschappelijke en onderwijsfuncties zich op een passende en tegelijkertijd onderscheidende manier voegt in de wijk. Passend in maat en schaal, onderscheidend in architectuur, kleur en materiaal.

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid en natuurinclusief bouwen maken een belangrijk deel uit van de planvorming van het project IKC Middenbeemster. Zo dient het gebouw duurzaam gerealiseerd te worden met natuurlijke materialen en natuurinclusieve maatregelen en een groene, biodiverse buitenruimte.

Inspraak

Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening, zijn ingezetenen en belanghebbenden betrokken bij de voorbereiding van het besluit tot vaststelling van (een specifiek deel van) de welstandsnota door de gemeenteraad. Alvorens de specifieke welstandscriteria voor het IKC, zoals neergelegd in voorliggend beeldkwaliteitplan, vast te kunnen stellen, heeft het ontwerp van het beeldkwaliteitplan samen met het ontwerpwijzigingsplan IKC Middenbeemster van 20 november 2023 tot en met 2 januari 2024 ter inzage gelegen.

Op het ontwerp beeldkwaliteitplan zijn geen inspraakreacties binnengekomen. Wel zijn er twee zienswijzen ontvangen die onderdeel uitmaken van een andere procedure (wijzigingsplan) en besluitvormingstraject.

De ingekomen zienswijzen worden samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien. De uiteindelijke Nota beantwoording zienswijzen wordt, ter zijner tijd, tezamen met het ontwerpwijzigingsplan aan het college van B&W voor vaststelling door de raad aangeboden. De raad neemt dus nu alleen een besluit op het beeldkwaliteitplan.

Doel van het beeldkwaliteitplan is om voorwaarden op het gebied van beeldkwaliteit aan een bouwplan te kunnen stellen. Alle vergunningplichtige bouwinitiatieven binnen de reikwijdte van het beeldkwaliteitplan worden getoetst aan het beeldkwaliteitplan.

Financiële consequenties

In de begroting van 2023 is een budget van € 131.942,- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding ontwikkeling IKC. Bij de najaarsnota 2023 is besloten een deel van dit budget, zijnde € 85.000,-, over te hevelen naar 2024. Dit budget is vooralsnog afdoende om de nog te maken kosten in de voorbereiding ontwikkeling IKC te dekken. Het budget is gedekt vanuit het programma huisvesting basisonderwijs. De kosten die verband houden met het beeldkwaliteitplan vallen binnen het beschikbare budget.

In de raadscommissie Ruimte -vanavond 14 maart 2024- wordt het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan besproken.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen