HomeNieuwsMilieuBespreeknotitie Stadspartij-BPP over stikstof maatregelen binnenkort in raadscommissie

Bespreeknotitie Stadspartij-BPP over stikstof maatregelen binnenkort in raadscommissie

Foto Stadspartij


De fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij maakt zich ernstig zorgen over het door het Rijk ingezette beleid met betrekking tot de stikstofmaatregelen. De door het rijk gepresenteerde
maatregelen over de stikstofreductie percentages hebben grote maatschappelijke, economische en sociale gevolgen voor het platteland.

De fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij wil inhoudelijk in de commissie Ruimte deze problematiek bespreken met als doel te komen tot een gezamenlijke verklaring van de gemeenteraad van Purmerend naar de provincie Noord-Holland. Onderdeel van deze verklaring zou in moeten houden een andere wijze van benadering in de doelstelling. Dat er veranderingen plaats moeten gaan vinden begrijpen ook de (agrarische) ondernemers, maar maatwerk en een op vertrouwen en gepaste gerichte veranderingsaanpak van de problematiek is gewenst.

De fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij organiseert al wekenlang bedrijfsbezoeken bij ondernemers in de Beemster waaronder veel agrarische bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de
Gebroeders Van Baar CV.
Zij vertelden bij RTV Purmerend hun verhaal.

Vakmanschap voert boventoon

Tijdens deze bedrijfsbezoeken worden wij geïnformeerd over de bedrijfsvoering bij vooral agrarische bedrijven in de melkveehouderij. Het valt ons op dat bij alle bezochte bedrijven diervriendelijkheid, innovatie en vooruitstrevendheid, kortom vakmanschap, de boventoon voert. Bezochte bedrijven verwonderen zich over de terughoudendheid van de overheid om hun kant van de mogelijkheden mee te laten wegen. Vaak zijn dit traditionele familiebedrijven, die van vader op zoon c.q. dochter zijn overgegaan tot wel tot 150 jaar terug in de tijd en over veel vakkennis beschikken.

Bij de bezoeken valt het op dat veel bedrijven modern van opzet zijn en dat er al veel innovatieve maatregelen zijn doorgevoerd of ondernemers voornemens zijn hierin te willen investeren. Dat laatste wordt steeds lastiger door het door het rijk aangekondigde beleid. Dit beleid kijkt nu alleen naar stikstof terwijl er gezien de klimaatafspraken juist gelijktijdig in samenhang maatregelen genomen dienen te worden.

Melkveehouders geven aan dat door technische innovatie de veehouderij effectiever en duurzamer kan worden met aandacht voor dierenwelzijn.Door deze innovatie kan er een stikstofreductie tot wel 70% worden bereikt, terwijl ook klimaatmaatregelen in de bedrijfsvoering gelijktijdig plaats kunnen vinden waarmee wordt voorkomen dat nieuwe investeringen straks weer teniet worden gedaan.

Bespreeknotitie in commissie Ruimte

Tot nog toe is er geen gehoor gegeven aan de roep vanuit de verschillende bedrijfsgroepen, die tot 70% stikstofreductie volgens de “Stikstofkaart” van de minister dienen te realiseren, in en om de directe nabijheid van N-2000 gebieden. Dit kader zal zonder aanpassingen niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Om dit doel wel te bereiken dienen technische innovaties anders dan nu wel geaccepteerd te worden.
Wij hopen op een goede, vruchtbare inhoudelijke discussie in de commissie Ruimte met als een uitkomst een gezamenlijke brief aan de provincie.
He bovenstaande is in de vorm van een bespreeknotitie te behandelen in een eerstvolgende raadscommissie. Een concept raadsbrief aan provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is bij de bespreeknotitie aangeboden.

Milieu artikelen