HomeNieuwsAlgemeen BestuurBesluiten gemeenteraad Purmerend Voorjaarsnota 2023

Besluiten gemeenteraad Purmerend Voorjaarsnota 2023

Tekstbord-stadspartij-maakt-verschil
Foto Stadspartij-BPP


De gemeenteraad heeft de voorjaarsnota 2023 vastgesteld. In de nota is rekening gehouden met de gestegen lonen en prijzen van de gemeente, gesubsidieerde instellingen en van zorgaanbieders. Er is ingestemd met uitgangspunten voor de begroting 2024, bijstellingen in de begroting 2023 en de meerjarenbegroting, en met de overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022 naar 2023.

Er is een sluitende voorjaarsnota, echter door loon- en prijsstijgingen en marktontwikkelingen kan de gemeente enkele belangrijke zaken op dit moment nog niet begroten. Het gaat dan om verdere investeringen in het wijkmanagement en wijkwerk, in de lokale jeugdzorg vanaf 2025, in geluidschermen, kade/keermuren, steigers, tunnels, in de binnenstad, en in de versterking van de informatie- en ICT beveiliging.

De komende jaren worden wel noodzakelijke investeringen gedaan in de groei van de stad en de dorpen. Voor 2023 zijn budgetten vastgesteld of verhoogd voor onder meer verkeersmaatregelen aan het Grevelingenmeer, Meerland, Middenweg Zuid, Purmer-Noord, de reconstructie van de Zuiderweg, voor verduurzaming van vastgoed, de nieuwe gevel van het multifunctioneel centrum De Boomgaard, het integraal huisvestingsplan, wegen, bruggen, bio-afvalcontainers voor hoogbouw, de speelvoorziening bij het Weidelandpad, en arbo-aanpassingen voor het Leeghwaterzwembad. Voor de begroting 2024 is er extra geld voor investeringen in mobiliteit, groen in de binnenstad, scholen, bewegingsonderwijs, twee nieuwe sportaccommodaties en het Leeghwaterpark.

De kaders in de voorjaarsnota geven richting voor de het opstellen van de begroting 2024. Deze meerjaren begroting wordt in het najaar ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend,
3 stemmen tegen: PVV, Fractie Schaaij

Algemeen Bestuur artikelen