HomeNieuwsAlgemeen BestuurBesluiten gemeenteraad over Kaderbrief 2018-2021

Besluiten gemeenteraad over Kaderbrief 2018-2021

raadzaalnieuw
Jaarstukken (rekening) 2016 
Met algemene stemmen heeft de raad de jaarstukken 2016 vastgesteld en ingestemd met een overschrijding van het krediet Wmo hulpmiddelen. Een voordelig saldo van de programmarekening wordt toegekend aan de transformatie 3D, doorgeschoven projecten openbare ruimte, bestemmingsreserve gronden, verhuiskosten raadzaal, en de algemene reserve.
De raad nam unaniem een amendement aan van de VVD en GroenLinks om bij besteding van het positief saldo van de jaarrekening niet in te stemmen met  de voorgestelde budgetten voor duurzaamheid en stadspromotie, maar dit budget toe te voegen aan de algemene reserve. Het doel daarvan was met name ook om de inhoudelijke discussie over het al dan niet beschikbaar stellen van een budget te kunnen voeren bij bespreking van de kaderbrief.
De controle van de jaarrekening vond dit jaar zonder vertraging plaats en leidde tot een goedkeurende verklaring van de accountant.
Kaderbrief 2018-2021 vastgesteld
Met algemene stemmen heeft de raad de Kaderbrief 2018-2021 vastgesteld, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen. Daarmee zijn de uitgangspunten voor het beleid, de ontwikkelingen in de lasten en baten en het financieel perspectief voor de komende jaren vastgesteld. Het college van B en W stelt aan de hand van de nota een meerjarenbegroting op.
Met het vaststellen van de kaderbrief stemde de raad ook in met het voorstel van het college om enkele nieuwe ontwikkelingen aan te pakken zoals de agenda Purmerend 2040 en stadspromotie. Verder is er de komende jaren blijvende aandacht voor een snellere en betere zorg aan de mensen die het nodig hebben en de oprichting van een nieuw participatiebedrijf.
De fracties GroenLinks, Leefbaar Purmerend en Lijst Van Damme stemden in met de Kaderbrief, maar verklaarden het niet eens te zijn met het budget voor stadspromotie. D66 vond het jammer dat het college bij sommige beleidsonderwerpen een volgens hen te afwachtende houding aanneemt. De fractie stemde wel in met de kaderbrief, maar zal extra kritisch zijn bij het vaststellen van de begroting.
Met het vaststellen van de kaderbrief zijn de volgende keuzes gemaakt:
Uitbreiding hockeyclub met twee kleedkamers
Met 27 stemmen voor en 1 stem tegen van GroenLinks heeft de raad een wijzigingsvoorstel van de Stadspartij aangenomen over uitbreiding van de kleedaccommodatie bij de Mixed Hockey Club Purmerend (MHC) met twee kleedkamers. Deze uitbreiding was deel van een van de aanbevelingen van de sportaccommodatienota van 2015. De raad vraagt het college om bij het opstellen van de begroting te onderzoeken of de uitbreiding financieel haalbaar is.
Datalab als pm-post
Met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen (van Ouderenpartij AOV Purmerend) nam de raad een wijzigingsvoorstel aan van D66, GroenLinks en Leefbaar Purmerend over het ontwikkelen van een datalab. Hoewel het ontwikkelen van een datalab volgens de meeste fracties voordelen kan opleveren voor de gemeente, is het volgens de raad nog te vroeg om hier nu al een concreet bedrag voor te reserveren in de begroting. Zowel de kosten als toekomstige opbrengsten en de waarborging van privacy moeten nog worden uitgewerkt. De meerderheid van de raad vindt het dan logischer en gebruikelijk om op dit moment hiervoor in de begroting een pm-post te noemen.
Woonvorm dakloze chronisch verslaafden als pm-post
Met 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen heeft de raad een wijzigingsvoorstel van de VVD aangenomen over het realiseren van een woonvorm voor chronisch dakloze verslaafden (Domus-voorziening). In plaats van het opnemen van een concreet bedrag van € 600.000 voor deze voorziening wordt het bedrag gewijzigd in een pm-post (onvoorziene kosten).
De meerderheid van de raad wil namelijk eerst meer informatie krijgen en een inhoudelijk debat voeren over dit onderwerp, voordat de raad hierover een besluit neemt. Het vooraf reserveren van een bedrag vindt de raad voorbarig.
Vóór: VVD, Stadspartij, CDA, D66, Leefbaar Purmerend.
Tegen: GroenLinks, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, LVD
 
Lees de volledige besluitenlijst binnenkort bij de raadsagenda van 29 juni 2017.

Algemeen Bestuur artikelen