HomeNieuwsWelzijnBesluit over hotel met educatief natuur-, recreatie- en wandelbos in kom A7...

Besluit over hotel met educatief natuur-, recreatie- en wandelbos in kom A7 in beslissende fase

Het schetsontwerp spreekt drie op de vijf inwoners (61%) aan

KomA7impr
Kom A7 impressie
bron: Raadsinformatie

Het ontwerp van het bestemmingsplan “Purmerend – Hotel Kom A7“ komt in  de beslissende fase. De besluitneming erover door de gemeenteraad vangt deze maand aan.

De locatie kom A7 is de afgelopen tientallen jaren niet ontwikkeld. Daardoor kreeg het terrein deels de mogelijkheid zijn ruige karakter te ontwikkelen. Aanvankelijk was het doel om het gehele gebied te ontwikkelen tot een bedrijven/recreatie terrein. Later is de gemeente gaan inzien wat de waarde is van de aanwezige groenstructuur en is de ontwikkeling van het gebied beperkt tot alleen de vestiging van een hotel.

Het overgrote deel van het gebied -80%- wordt dan ook niet bebouwd en zal worden ingericht en gebruikt als een natuur- recreatie- en wandelbos. De natuurwaarde van het gebied en de relevantie daarvan voor mens en dier worden daarmee onderkend.

Het wilde karakter van het bos is daarbij het uitgangspunt, niet het aanharken en omvormen tot een park. Een geheel afgesloten bosgebied dat alleen toegankelijk is voor natuuronderzoekers is niet het streven van de gemeente. De voorgestelde inrichting biedt ook en vooral de mogelijkheid voor inwoners van Purmerend en omgeving om te genieten van deze recreatieve mogelijkheid dicht bij huis.

Tegelijkertijd wordt ook de waarde van de hotelfunctie als economische functie in de stad en de regio onderkend. Hieruit komt een unieke win-win situatie tevoorschijn. Economische (toeristische) bedrijvigheid en verbetering van de recreatieve mogelijkheden gaan hierbij hand in hand.
De verbinding met Amsterdam is goed, maar nog belangrijker,
de afstand tot de binnenstad van Purmerend is kort en goed te voet en per fiets te overbruggen.

Het bestemmingsplan beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor het realiseren van een hotel met vergaderzalen, horeca, en vrije tijds activiteiten en een bedrijfswoning voor het perceel in de Kom A7, waar de Laan der Continenten en de Oude Provinciale weg bij elkaar komen.

Verrijking

Naast de verbetering van de beleving van recreatie en natuur zal in het bijzonder het hotel ook zorgen voor een toename van de hoognodige werkgelegenheid, met name in de laag geschoolde categorie. Ook zal er scholing gaan plaatsvinden voor werk in de horeca en zullen er stageplekken komen voor leerlingen die een toekomst willen opbouwen in de hotel- of restaurantsector.

Er zal voorts plaats zijn voor congressen waar ook de lokale detailhandel van kan gaan profiteren. En niet te vergeten de bijdrage aan ruimten voor gezellige bijeenkomsten en diners.

Er zijn heel veel voorbeelden waaruit je kunt zien dat de vestiging van zo’n hotel met recreatieve waarden in de gemeente een opwaardering van de beleving door de inwoners en lokale economie laat zien.

Wat vinden inwoners?

Afgelopen maandag 6 september waren een groot aantal insprekers die hun ongenoegen over het plan hebben geuit. Jammer dat een gering aantal voorstanders en in geen verhouding daarmee zoveel tegenstanders de moeite namen zich te laten horen. Door de zo eenzijdig overkomende wijze van inspreken kan een verkeerd -negatief- beeld ontstaan. Gelukkig is het schetsontwerp ook voorgelegd aan het internetpanel om te peilen of er draagvlak is voor het ontwerp en om te achterhalen of aanpassingen in het ontwerp gewenst zijn. 1.454 Purmerenders, oftewel 61%, hebben de vragenlijst ingevuld.

Het schetsontwerp spreekt drie op de vijf inwoners (61%) in eerste instantie aan; 10% spreekt het niet aan en een kwart (23%) spreekt het deels wel en deels niet aan. Het (deels) niet aanspreken komt voornamelijk door de aanwezigheid van het hotel of de hoogte daarvan. Het schetsontwerp krijgt als gemiddeld rapportcijfer een ruim voldoende (7,1).15% geeft een onvoldoende. Frequente bezoekers van het Beusebos zijn het meest ontevreden (5,3). 21% van de inwoners vindt iets ontbreken in het schetsontwerp. De helft hiervan heeft te maken met weerstand tegen het hotel of de hoogte daarvan en het aantasten van de natuur.

Vanavond 9 september vindt de voorbespreking van het totale plan plaats in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De Stadspartij vindt net als vele inwoners de voorgestelde inrichting van het gebied en de komst van het hotel een verrijking voor Purmerend en noodzakelijk voor een stad die toegroeit naar meer dan honderdduizend inwoners.

Natuur- en recreatiegebied kom A7
Impressie Raadsstukken

Welzijn artikelen