HomeNieuwsAlgemeen BestuurBehandeling gemeentebegroting 2023-2026 Samen op Koers

Behandeling gemeentebegroting 2023-2026 Samen op Koers

Op 2 en 3 november vond de behandeling plaats van de begroting voor  de komende jaren van onze gemeente.
Traditioneel is er aan het begin een bijdrage elke partij waarbij de algemene situatie wordt beschouwd. De tekst wordt uitgesproken en mag niet meer dan vijf minuten duren. Vandaar dat veel van wat er te vertellen valt onder de tijdsdruk wegvalt.

Op deze website -Stadspartij-Beemster Polder Partij- vindt u alle informatie die de inzet van onze partij voor de komende jaren schetst.

Hieronder de rede die fractievoorzitter Barbara Jonk op 2 november uitsprak.

Samen op Koers.

Voorzitter, leden van de Raad, College, aanwezigen op de tribune en kijkers thuis,
de Stadspartij – Beemster Polder Partij  wil allereerst de medewerkers van de griffie en de ambtelijke organisatie bedanken voor de ondersteuning in ons werk.

Het is goed dat we nu weer een begrotingsbehandeling hebben zoals we in het verleden gewend waren, fysiek vergaderen en met algemene beschouwingen.

We leven in een tijd, dat er veel gevraagd wordt van onze inwoners, ondernemers en organisaties.  De coronacrisis ijlt nog na en de energiecrisis komt er al weer overheen. Het is voor veel mensen niet meer, of heel moeilijk, om maandelijks rond te komen. We zien dat dit in steeds meer geledingen van de samenleving binnensluipt. Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Ouderen die clubs afzeggen. Wij vragen het college om actief te blijven monitoren en hierop te acteren.

De begroting is kijken naar het beleid in de toekomst. Door de onzekerheid die vanuit het rijk wordt gecreëerd is er grote onduidelijkheid over de financiële invulling in 2026. Wij gaan er vanuit dat het Rijk snel duidelijkheid geeft over de invulling van dat begrotingsjaar.

Wij zien een begroting die, ondanks de onzekere tijden, met durf is opgesteld. Het College vraagt aan ons om noodzakelijke en essentiële keuzes en de voorstellen uit de investeringsagenda over te nemen. Keuzes die voortkomen uit het coalitieprogramma en de diverse verkiezingsprogramma’s, zoals de uitbreiding van het Leeghwaterbad. Maar wel allemaal beleidsonderwerpen die onze gemeente met haar inwoners ten goede komen. De Stadspartij – Beemster Polder Partij kan hiermee dan ook instemmen.

Wij maken ons vanwege de energiecrisis zorgen over de instandhouding van diverse verenigingen, organisaties  en buurthuizen.  Zij zijn van groot belang  voor onze samenleving. Jong en oud moeten kunnen blijven sporten en ook van cultuur genieten. Ontmoeting is van groot belang. Dit ter voorkoming van eenzaamheid, voor de gehele gezondheid en ontwikkeling. Kortom er rust op ons een verantwoording om te zorgen dat we het verenigings- en culturele leven in stand houden.

Recentelijk werden we geconfronteerd met een voorstel van het Economisch instituut voor de Bouw om in de directe omgeving van Purmerend ruim 7000 woningen te realiseren. Ook Middenbeemster was daarbij in beeld. De Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft als standpunt dat we vasthouden aan de dorpsontwikkelingsvisies van Beemster. De Werelderfgoederen Beemster en de stelling van Amsterdam respecteren we uiteraard.

Voorzitter, het agrarische deel van onze gemeente wordt getroffen door grote onzekerheden met betrekking tot allerlei maatregelen die landelijk worden opgelegd.  Daarnaast beseffen we ook dat de Beemster als voedselkamer voor de regio van groot belang is. Daarom pleiten wij ook voor het aanvaarden van voortschrijdende innovatie. Waardoor gedwongen sluitingen van agrarische bedrijven kan worden voorkomen.

De uitvoering van de onderdelen uit de economische visie biedt ondernemers kansen om verbinding te maken met elkaar, onderwijs en toerisme. Zaken die in deze tijden van groot belang zijn om vooruit te kunnen.

Ondanks de inzet op woningbouw in onze gemeente blijft het voor de starters op de woningmarkt bijzonder lastig een huis te vinden. Voor onze partij heeft dit een hoge prioriteit, hetgeen uit de vele woningbouw projecten in onze gemeente blijkt.
Daarbij zal de opgave om statushouders te huisvesten nog meer druk geven op die woningmarkt. Daarbij horen wij hierover -begrijpelijk- ook veel ontevredenheid.  De opvang van echte vluchtelingen vindt de Stadspartij- Beemster Polder Partij een morele verplichting. Wij volgen dan ook met belangstelling welke keuzes het Rijk maakt ten behoeve van de opvang van vluchtelingen.

Wij zijn ons er van bewust dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is en willen daar aan bijdragen. Maar wel op een wijze dat inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen niet in problemen komen. Daarbij is inzet op isoleren de eerste stap.

Voorzitter, tot slot spreekt de Stadspartij -Beemster Polder Partij het vertrouwen uit in het College, de ambtenaren maar zeker ook in onze inwoners. Er wordt veel verwacht van één ieder in deze moeilijke tijden en dat kan best wel eens knellen. Maar met gezamenlijke inzet moeten we het kunnen redden zodat onze inwoners en ondernemers van onze mooie gemeente perspectief op de toekomst houden. En de gemeente Purmerend blijft ontwikkelen.
Dat houdt ons Samen op Koers!

Algemeen Bestuur artikelen