HomeNieuwsAlgemeen BestuurBegroting Purmerend 2021-2024 vastgesteld

Begroting Purmerend 2021-2024 vastgesteld

Hieronder alle besluiten die tijdens deze begrotingsraad zijn genomen.

Overlanderstraat
foto Stadspartij

De programmabegroting 2021-2024 is vastgesteld door de meerderheid van de raad. Daarmee is ook ingestemd met keuzes en investeringen voor de zich snel ontwikkelende stad die gaan over een integraal huisvestingsplan voor onderwijs, nieuwbouw van sporthal Karekiet, de verplaatsing van Milieustraat De Koog naar Baanstee, het bomenplan, bewonersinitiatieven, de voorzetting van programma Purmerend 2040, de terugkomst van de marktmeester, het lokaal team ondermijning, regie op buy-to-let en leges vergunningen buy-to-let en een continuïteitsbudget voor projecten.

Een aantal onzekerheden zijn er voor het toekomstbeeld van de financiën van de gemeente. Dit zijn de effecten van de coronacrisis en de compensatie hiervoor van het Rijk. Ook de ontwikkeling van de uitgaven in het sociaal domein voor Jeugd en Wmo kan grote gevolgen hebben voor de begroting. En de herijking van het gemeentefonds is momenteel in onderzoek. De uitslag hiervan heeft invloed op de algemene uitkering van het Rijk aan de gemeente.

29 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend
8 stemmen tegen: VVD, PVV, Hart van Purmerend, PvSP

 
In de programmabegroting is de volgende wijziging opgenomen:

Flexdrempels Overlanderstraat

Met algemene stemmen is een amendement van de het CDA en Gemeentebelangen Purmerend aangenomen over een extra krediet van € 322.000 in 2021 voor flexdrempels in de Overlanderstraat en een subsidieaanvraag voor verkeersremmende maatregelen bij de Vervoerregio. De Overlanderstraat in Purmer-Noord is een belangrijke ontsluitingsweg en busroute. Bewoners hebben veelvuldig gevraagd om verkeersremmende maatregelen, omdat zij de straat veelal als onveilig ervaren. Volgens de fracties is het wenselijk om in de straat meer ervaring op te doen met de flexdrempels. Deze drempels zorgen ervoor dat gewone voertuigen een drempel ervaren, terwijl zwaar verkeer als bussen daar geen hinder van ondervinden.
 
Eveneens werd met algemene stemmen een motie van de fracties Stadspartij en Gemeentebelangen Purmerend aangenomen over hetzelfde onderwerp, maar met een iets andere strekking. De motie gaat over de verkeersonveiligheid van de Overlanderstraat en de Grotenhuysweg, waarbij het college is gevraagd om met de inwoners van de Purmer Noord in overleg te gaan voor een gezamenlijk plan voor verkeersremmende maatregelen in beide straten, waaronder flexdrempels.
 
Het college zal naar aanleiding van het amendement en van de motie een pilot starten met flexdrempels in de Overlanderstraat om zo ervaring op te doen in bebouwd gebied. De pilot is een van de stappen die worden genomen om de verkeersstructuur en de verkeersveiligheid van Purmer-Noord inzichtelijk te maken. Zo wordt de verbetering van de verkeersveiligheid meegenomen in het groot onderhoud van de Grotenhuysweg. En voor het opstellen van het mobiliteitsplan worden bewoners het komend jaar betrokken bij een onderzoek naar de verkeersveiligheid in deze wijk.

 
Moties die unaniem zijn aangenomen:
 

Cultuurwedstrijd

In de motie van Gemeentebelangen Purmerend wordt gevraagd om, anders dan gepland,geen wedstrijdelement in te brengen bij een door de gemeente te organiseren cultuurevenement. Een wedstrijdelement is volgens de fractie een principieel onjuiste benadering van de lokale cultuursector. De nadruk moet vooral liggen op de verscheidenheid van onze cultuursector en niet op wie ‘de beste’ is. Het college is het er over eens dat het wedstrijdelement niet wenselijk is, maar dat het vooral moet gaan om talentbevordering en de kans om talenten in verschillende kunstdisciplines een podium te bieden.

Waakvlammers in wijken met kwetsbare inwoners

De motie van de PVV gaat over vroegsignalering door ‘waakvlammers’. Een waakvlammer is een soort ‘vliegende keep’ die een vinger aan de pols houdt bij kwetsbare inwoners om escalatie te voorkomen. Een dergelijke waakvlamfunctie in de wijk blijkt een ondersteuning te kunnen bieden aan het sociaal wijkteam. Het college wordt gevraagd om samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen in wijken met kwetsbare inwoners een waakvlamconstructie op te zetten, waardoor problemen vroeg worden gesignaleerd en snel kan worden gereageerd op signalen om escalatie te voorkomen. Het college gaf aan dat deze vraag aansluit bij de gemeentelijke ambitie en dat hierover inmiddels prestatieafspraken zijn gemaakt met woningcorporaties, waarbij zorg- en welzijnsinstellingen bij de voorbereiding aangesloten zijn.

Trend: behoefte aan kleine betaalbare woningen

De fracties GroenLinks en Gemeentebelangen Purmerend vragen het college om in overleg te treden met woningcorporaties over een groter aanbod van verschillende sociale huurwoningen met een huur tot € 500. Er is in Purmerend behoefte aan meer betaalbare sociale huurwoningen. Een groot deel van de bewoners komt op basis van het inkomen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning boven de € 619. Ook blijkt een woning met een huur van boven de € 500 voor veel mensen, zelfs met huurtoeslag, moeilijk te betalen.
Het college onderschrijft de behoefte aan meer woningen met een huur tot € 500 per maand en ziet mogelijkheden om hierover tot prestatieafspraken te komen met de woningcorporaties.

Oproep aan woningcorporaties tot terughoudendheid huurverhoging 2021

De PVV en Gemeentebelangen Purmerend verzoeken het college om de Purmerendse woningcorporaties, in het verlengde van de bestaande prestatieafspraken, op te roepen zeer terughoudend te zijn met huurverhogingen in 2021. Omdat meer huishoudens door de coronacrisis te maken krijgen met financiële problemen, zijn de fracties zijn van mening dat stijgende woonlasten door huurverhogingen de kwetsbare Purmerendse huishoudens verder in de problemen kunnen brengen, met alle sociaal-economische gevolgen van dien.

Verbetering inzameling plastic

GroenLinks, CDA en Gemeentebelangen Purmerend vragen te onderzoeken hoe de inzameling van plastic afval in Purmerend kan verbeteren. Het afvalscheidingspercentage in Purmerend stagneert op 57 procent, terwijl dit volgens de landelijke taakstelling 75 procent moet zijn. Tegelijkertijd zijn de plastic afvalcontainers vaak overvol, wat niet uitnodigt om het afval te scheiden. De fracties zijn van mening dat een verbetering van de plastic afvalinzameling kan leiden tot een hoger afvalscheidingspercentage.
Het college legde uit dat er momenteel een bewonersenquête gaande is over verbetering van het inzamelen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. De resultaten hiervan worden in december aan de raad gepresenteerd, met het oog op de komende herijking van de notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend 2016-2020.

Van schoolplein naar natuurspeelplaats

De fractie GroenLinks vraagt in een motie of het college met schoolbesturen in gesprek wil gaan om schoolpleinen zo snel mogelijk te gaan vergroenen, door een natuurspeelplaats aan te leggen en hier vorm en inhoud aan te geven in de Onderwijsagenda. Een groene omgeving is volgens de fractie belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en nodigt uit om te bewegen en buiten te spelen. Bovendien is een natuurspeelplaats een duurzaam alternatief voor een verhard schoolplein en draagt het bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het onderhouden van een natuurspeelplaats is voor kinderen een actieve, educatieve bezigheid.
De ambitie voor meer groen en natuur op schoolpleinen wordt gedeeld door het college. In het coalitieakkoord is hier ook aandacht aan besteed. De schoolbesturen zijn vanuit hun verantwoordelijkheid hier al mee bezig en werken dit beleid verder uit. De ambitie komt terug in de Onderwijsagenda, later in dit jaar.
 
Andere besluiten:

Motie Daken en zonnepanelen private eigenaren

De meerderheid in de raad steunde een motie van Gemeentebelangen Purmerend waarin het college wordt gevraagd om eigenaren van vooral huizen en bedrijven met grote daken in Purmerend te informeren over de plaatsing van zonnepanelen. Voor de energietransitie is het noodzakelijk om elk dak waar zonnepanelen te plaatsen zijn, volledig te benutten. Er zijn meer dan 317 daken van meer dan 1000 vierkante meter beschikbaar zijn om zonnepanelen op te plaatsen. Het totale beschikbare dakoppervlak van daken van meer dan 1000 vierkante meter is in totaal 783.000 vierkante meter (waarvan 356.000 vierkante meter op de bedrijventerreinen).

28 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend
9 stemmen tegen: VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend, PVV, PvSP

Belastingmaatregelen 2021

Met algemene stemmen stelde de raad de verordeningen en tarieftabellen 2021 vast voor de honden-, precario-, parkeer- en toeristenbelasting, de leges, de afvalstoffen- en rioolheffing, en de lijkbezorgings-, reinigings- en scheepvaartrechten. De meeste tarieven van de belastingen, rechten, heffingen en leges worden verhoogd met 1,8 procent, behalve de (van rijkswege) gemaximeerde tarieven en de reinigings- en rioolheffingen. De verhoging volgt de indexering van de onroerend zaakbelasting voor 2021 met 1,8 procent (CPI januari 2020), zoals ook vermeld in de financiële kaders en uitgangspunten van de begroting 2021-2024.
 
Alle besluiten van de gemeenteraad
De vergadering, de algemene beschouwingen en de debatten zijn te bekijken via het Politiek Portaal op raad.purmerend.nl, in de kalender bij 3, 4 en 5 november 2020.
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de raad.

Algemeen Bestuur artikelen