HomeNieuwsAlgemeen BestuurAlgemene beschouwingen Kadernota 2015

Algemene beschouwingen Kadernota 2015

De voorbereidingen voor het opstellen van de begroting voor 2016 en verder nemen een aanvang. Tijdens de behandeling van de kadernota van 2015 worden, het woord zegt het al, de kaders voor de begroting die later dit jaar wordt behandeld afgesproken. Traditioneel spreken de fracties aan het begin van de vergadering een beknopte basistekst uit over zaken die hen beroeren.

Hieronder de tekst die de fractievoorzitter van de Stadspartij Bert Meulenberg (foto) uitsprak


Geachte raadsleden, college, belangstellenden aanwezigen en kijkers thuis.

De eerste, door het huidige college gepresenteerde kadernota, die we vandaag gaan behandelen geeft weinig reden tot optimisme voor de begroting die het college in september aan ons moet voorleggen.

Wederom lopen we tegen financiële tegenvallers vanuit het rijk aan. Door een herverdeling van het gemeentefonds wordt de uitbetaling aan de gemeente Purmerend met 1,4 miljoen gekort. Daarnaast moet er een bedrag van ruim 8 miljoen euro in een voorziening worden gereserveerd om de risico’s van de Baanstee Noord op te kunnen vangen. Door de voortdurende crisis is de gronduitgifte nog steeds niet op het gewenste niveau. Deze tegenvallers houden in dat er zorgvuldig met de beschikbare financiële middelen moet worden omgegaan. Dat wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen moeten worden gepland, maar keuzes moeten worden gemaakt. Financiële voorzichtigheid waar nodig maar ook ontwikkelingen voor onze inwoners waar mogelijk. De Stadspartij heeft zich voor deze kadernota dan ook heel terughoudend opgesteld met het indienen van wijzigingsvoorstellen.

De decentralisaties inmiddels onder verantwoording van de gemeente en het overgangsjaar is al bijna op de helft. Hoe dit uitpakt voor onze inwoners zal in de nabije toekomst blijken. De Stadspartij blijf scherp in de gaten houden dat mensen in de stad de hulp krijgen die ze nodig hebben. De door de raad ingestelde klankbordgroep is hier bijeen waardevol instrument.de Stadspartij maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen in de zorg. Veel mensen moeten oplossingen gaan zoeken voor het verminderen van Hulp bij Huishouden. Sommige zullen dit in eigen omgeving os via eigen financiële middelen oplossen. Maar voor velen zal dit toch problemen opleveren. Ook de transformatie van werkvoorziening de Baanstede baart ons grote zorgen. Onze zorg gaat met name uit naar de huidige werknemers van de Baanstede om deze bij een reguliere werkgever onder te brengen. Hetzij door detachering hetzij door begeleid werken. Voor de Stadspartij geld nog steeds het uitgangspunt dat er niemand tussen wal en schip komt.

De wijziging van de huisvestingswet door het rijk heeft veel gevolgen voor onze woningmarkt. Binnen deze nieuwe wetgeving wordt in Purmerend via het woondebat gekeken naar de behoefte van de Purmerendse bewoners. Voorlopig zullen er geen grote woningbouwprojecten meer zijn in Purmerend. Kop West is een van de laatste grote ontwikkelgebieden .

De Stadspartij is zeer tevreden met de ontwikkelingen voor de sport in Purmerend. Bij diverse verenigingen wordt er geïnvesteerd in de sportcomplexen. Twee voetbalverenigingen krijgen een extra kunstgrasveld, ook de hockeyvereniging krijgt een nieuw spelveld wat aan de nieuwe technische eisen voldoet. Er ligt een concept van de sport- en accommodatie nota. Deze nota was in de vorige bestuursperiode een wens van de Stadspartij en door ons ingediende motie voor deze nota werd dan ook breed gesteund door de toenmalige raad. In september gaan we in deze raad de nota bespreken.

De Stadspartij houdt de ontwikkelingen van het openbaar vervoer ook scherp in de gaten. De opening van de Noord Zuidlijn in Amsterdam zal grote gevolgen hebben voor het reizen tussen Amsterdam en Purmerend. De meeste lijnen zullen veranderen en waarschijnlijk niet verder rijden dan Amsterdam noord.

De Stadspartij ziet dat het van buiten naar binnen werken in sommige dossiers niet altijd goed verloopt. Niet iedere ontwikkeling leent zich ook voor deze werkwijze. Toch zal de Stadspartij vasthouden aan het standpunt dat waar een ontwikkeling zich leent voor van buiten naar binnen werken dat dit ook worst toegepast. De mening van de inwoners is van wezenlijk belang voor draagvlak en begrip. Een stad als Purmerend heeft, zoals al eerder gezegd, goede voorzingen nodig voor zijn inwoners. En gelukkig is Purmerend een stad waar de benodigde voorzieningen op een hoog niveau staan. Maar het kan altijd beter. Daarom vindt de Stadspartij dat we door de huidige financiële tegenvallers niet direct in een kramp moeten schieten. Geef het college de ruimte om een begroting op te stellen waarbij rekening moet worden gehouden met de financiële situatie van het moment van opstellen.

Verslechtert het plaatje dan moet er voorzichtigheid worden betracht maar verbetert die dan krijgen we mogelijk weer kansen. Het college kan met deze opdracht een deze raad dan een verantwoorde begroting voorleggen.

Ik dank u wel.

Algemeen Bestuur artikelen