HomeNieuwsWelzijnAanvullende financiering realisatie Uitbreiding Leeghwaterbad

Aanvullende financiering realisatie Uitbreiding Leeghwaterbad

Leeghwaterbad
foto Stadspartij-BPP


Op 16 augustus 2022 heeft het college besloten tot het uitvoeren van een verdiepend onderzoek naar de uitbreiding van het zwembad als vervolg op de eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie 2021. De directe aanleidingen voor de onderzoeken zijn het capaciteitsgebrek van het huidige bad, de te verwachten groei van de gemeente en de wens tot een buitenbad. In 2021 is nadrukkelijk gekozen voor uitbreiding met een hybride bad en géén buitenbad.

(Het verbeteren en uitbreiden van het Leeghwaterbad is één van de speerpunten van Stadspartij-BPP. Red.)

De mogelijkheid tot het volgen van zwemlessen of ander aanbod en de aantrekkelijkheid voor een dagje uit hangt zo niet alleen af van mooi weer. In het voorgestelde hybride zwembad komen de werelden van binnen en buiten bij elkaar zonder dat buiten een nadelig effect heeft op het benodigde zwemaanbod en exploitatie.

Drie scenario’s

Het te verdiepen scenario van de haalbaarheidsstudie gaat uit van een hybride bassin (geschikt voor binnen en buiten zwemmen) van 6 banen breed en 25 meter lengte. Deze variant voldoet o.a. aan het handboek zwembaden van de KNZB, geeft Spurd en Vereniging WZ&PC de mogelijkheid meerdere activiteiten naast elkaar te organiseren, kan de huidige wachtlijst voor leszwemmen binnen 2 jaar sterk worden ingelopen en het aantal zwembezoeken met 55.000 per jaar verhogen. De verdieping van dit scenario, uitbreiding van de horeca, verkeer en parkeren als ook het versterken van de relatie tussen het zwembad en het park zijn onderdeel van het eindrapport ‘Uitwerking uitbreiding Leeghwaterbad’ en als bijlage toegevoegd.

Het verdiepende onderzoek heeft geleid tot drie verschillende schetsontwerpen van een hybride zwembad waarbij optie 1, na toetsing door de verschillende betrokken groepen, de voorkeur heeft gekregen.

Stijging lasten beperkt tot ca. € 98.000

Voor deze optie is een stichtingskostenraming gemaakt. Deze is ruim 50% hoger dan de raming die in de haalbaarheidsstudie van 2021 was opgenomen. Dit komt vooral door prijsstijgingen en marktomstandigheden. Het is op basis van het onderzoek niet nodig de parkeergelegenheid aan te passen en niet rendabel om de horecavoorziening grootschalig aan te pakken. De horecavoorziening zal daarom binnen de bestaande onderhoudsbegroting worden aangepast.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek om te komen tot een toekomstbestendige voorziening inclusief duurzaamheidsmaatregelen, aanpassing ligweide en een post onvoorzien is een krediet van € 9.500.000 exclusief BTW nodig. Dit krediet gaat uit van prijspeil met start bouw in najaar 2025. Eerder was hiervoor € 6.000.000 ter beschikking gesteld in de programmabegroting 2023 (Investeringsagenda). De stijging van de lasten kan beperkt blijven tot ca. € 98.000 omdat ook de exploitatie opnieuw is doorgerekend en positiever uitkomt. De benodigde € 98.000 kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijging.

Lees HIER het raadsvoorstel met bijlagen

Welzijn artikelen