Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Woonplek
Afbeelding: raadsstukken

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. Goed gebruikmakend van hun inspraakrechten hebben de omwonenden laten weten de locatie van de veronderstelde locatie niet te zien zitten.
De Stadspartij heeft goed geluisterd naar de verontruste reacties van de omwonenden en is alles overwegend tot de conclusie gekomen dat de weerstand tegen de plek goede inhoudelijke gronden kent. De Stadspartij kondigde tijdens de behandeling in de raadscommissie op dit punt al een voorstel tot wijziging van het voorliggende besluit aan.
Ook wethouder Kroese laat nu in een bericht weten het huidige raadsvoorstel, gehoord de bezwaren van de inwoners en de raad, te willen heroverwegen en aan te passen. Zijn inbreng maakt het aangekondigde wijzigingsvoorstel van de Stadspartij onnodig.

In een memo aan de gemeenteraad laat de wethouder weten:
“ Draagvlak in de raad is voor het succesvol doorlopen van een dergelijk proces essentieel. Na de commissievergadering heb ik geconcludeerd dat er weinig perspectief is op een succesvol proces. De mate waarin en de manier waarop de weerstand tegen de ontwikkeling door omwonenden wordt geuit, is voor Purmerend van (bijna) ongekende proporties. En ondanks het feit dat de commissievergadering perspectief biedt op een aangenomen raadsvoorstel, zie ik een groot deel van de partijen met het voorstel worstelen. Een-goed proces met omwonenden en betrokkenen is met deze politieke worsteling in gedachten, slecht voor te stellen, zo niet onmogelijk.”

Wethouder Kroese stelt dan ook voor het beslispunt waarin de specifieke locatie werd genoemd te laten vervallen. Voorst stelt hij voor dat er (kort gezegd) op neer komt dat de komende periode wordt benut om met de raad van gedachten te wisselen over de criteria waaraan een locatie voor deze voorziening zóu moeten voldoen. Vervolgens kan dan, samen met de raad en zorgpartijen, bekeken worden welke locatie(s) binnen deze criteria passen en zal uiteraard op een passende manier het participatieproces erop worden ingericht.

Op basis van dit nadere en verbeterde besluitvormingsproces kan het plan dan verder worden uitgewerkt tot een definitief raadsvoorstel.
De Stadspartij ziet enerzijds dat er veel begrip is in de samenleving en de raad voor een dergelijke voórziening in de stad, maar anderzijds dat voor de locatiekeuze altijd weerstand zal zijn. De extra tussenstap die de wethouder nu voorstelt vindt de Stadspartij dan ook zeer verstandig.

Sociale Zaken artikelen

Kent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

U kunt bij de Adviesraad terecht als u uw ervaring wilt delen op het gebied van ondersteuning en zorg, hulp aan jeugd en gezinnen,...

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...

Raad van State ziet geen noodzaak in wet ter waarborging van aantallen sociale huurwoningen

Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. Onderwerp is een wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Nij­boer...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...

Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde...

Thuiszorg werkt binnen strikte regels door

De afgelopen weken heeft de Stadspartij veel senioren in zorginstellingen, maar ook zij die nog thuis wonen, een bloemetje gebracht. Blijde gezichten en dankbaarheid...