HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWoningcorporaties moeten keuzes maken

Woningcorporaties moeten keuzes maken

huurwoningen
Woningcorporaties worden door de sterk wijzigende omstandigheden gedwongen ingrijpende keuzes te maken. De kasstromen van corporaties zijn dun, mede door de grote investeringen van de laatste jaren. Dit stelt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in de Trendrapportage Woningcorporaties 2011 (download), die onlangs is verschenen.

Leningen
Corporaties hebben samen een behoorlijke schuld: de door het WSW geborgde leningen bedragen inmiddels € 85 miljard. Om hun schulden af te kunnen lossen, moeten corporaties voldoende ruimte houden in de hun kasstromen.

Investeringen
Toch hebben corporaties nog steeds een behoorlijke investeringsambitie. De prognoses gaan ervan uit dat de investeringen in de periode 2011-2015 ‘slechts’ met 7% teruglopen, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Daarmee nemen corporaties een zware maatschappelijke opgave op de schouders, mede omdat de meeste investeringen onrendabel zijn, aldus het WSW.

Scenario’s
In de prognoses is overigens nog geen rekening gehouden met de nog in te voeren heffing voor de huurtoeslag. Ook de rentestand is een onzekere factor. In de Trendnotitie zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Die laten zien dat minder gunstige omstandigheden en de huurtoeslagheffing effect hebben op de nieuwbouwproductie en investeringen van corporaties en eventueel zelfs op de bestaande woningvoorraad.

ZIE OOK:

 

Bron: Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties

Ruimtelijke Ordening artikelen