HomeNieuwsWelzijnWijkcentrum de lnval voorlopig niet gesloten

Wijkcentrum de lnval voorlopig niet gesloten


De raad heeft op 26 januari 2012 een welzijns- en accommodatiebeleid vastgesteld. Doel van het welzijnsaccommodatiebeleid was te komen tot goed beheerde en bezochte wijk- en jongerenaccommodaties en om terug te gaan in het totaal aantal welzijnsaccommodaties dat vanuit de gemeente wordt gefaciliteerd. ln dat kader volgde destijds het voornemen om in de wijk Overwhere het wijkcentrum de lnval per 1 januari 2016 te sluiten. lnmiddels is het college tot een ander inzicht gekomen.

Op basis van het coalitie-werkprogramma en in het kader van de voorgenomen sluiting van de lnval heeft de gemeente meerdere (onaangekondigde) bezoeken gebracht aan de lnval. De gemeente heeft vanuit het perspectief van de bewoners en gebruikers onderzocht welke functie de lnval voor de stad vervult. De conclusie van het college is dat het wellicht nog steeds verdedigbaar is om vanuit de gemeentelijke doelstellingen tot sluiting van het centrum te komen, maar dat het er anders uitziet als wordt gekeken naar de betekenis die de lnval voor zijn omgeving heeft.

Tijdens de bezoeken van de gemeente is gesproken met o.a. vrijwilligers, cursisten, biljarters, beheerder en andere bezoekers. De verhalen van de vele mensen hebben positieve indruk achtergelaten. Gebleken is dat wijkcentrum de lnval een plek is waar heel veel mensen samenkomen en het voldoet aan een grote behoefte onder met name bewoners van de wijk Overwhere. Zo wonen er in Overwhere relatief veel ouderen, die via het centrum anderen ontmoeten en zo met elkaar in verbinding blijven. Ook is geconstateerd dat de bezetting van de activiteitenruimtes optimaal is waarbij de opkomst bij de activiteiten groot is.

ln de periode september 2014 – februari 2015 kwamen signalen bij de gemeente binnen, via Clup Welzijn en de samenleving, over de bezorgdheid onder de huidige gebruikers en bewoners uit de wijk. Bij de gemeente zijn ook nog andere signalen van diverse groepen uit Purmerend binnengekomen, die zijn meegenomen in de afwegingen om al dan niet de lnval te sluiten.

Voorbeelden van deze groepen zijn onder andere: de achterban van de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap, de Aquariumvereniging Aquavo, een klaverjasclub en bureau vrijetijdsbesteding van de Prinsenstichting. Tenslotte is in februari 2015 vanuit een dansgroep een handtekeningenactie gestart wal214 handtekeningen heeft opgeleverd tegen de sluiting van de lnval.

Financiële consequenties
ln de huidige begroting is binnen programma Samenleving onder het budget voor de welzijnsaccommodaties voldoende dekking om het bedrag van € 73.173,- voor de jaren 2016 en verder beschikbaar te stellen. Hierdoor zijn er geen financiële consequenties en staat het waarmaken van de algehele taakstelling binnen het welzijnsaccommodatiebeleid het openhouden van de Inval niet in de weg.

Voorlopig niet sluiten
Het college heeft dan ook besloten de lnval voorlopig niet te sluiten. Hierdoor blijft een belangrijk onderkomen voor bezoekers, vrijwilligers en deelnemers uit de stad, van jong tot oud, beschikbaar en worden in de toekomst van vele clubs de activiteiten zo ondersteund.

Vanzelfsprekend zal de duur van deze openstelling op termijn opnieuw worden bekeken dienen te worden, ook in combinatie met de (her)ontwikkeling op het Karekietpark.

Dit besluit past binnen het destijds door de gemeenteraad vastgestelde welzijns- en accommodatiebeleid. Het college merkt op dat er in de buurt geen alternatief onderkomen is voor de bewoners.
Met het openhouden voert het college tevens de wens van de gemeenteraad uit dat
een welzijnsaccomodatie pas wordt gesloten, nadat ai alle redelijkheid voor bestaande activiteiten een nieuw onderkomen is gevonden. En dat een bij een dergelijke proces de wijkkerngroepen nadrukkelijk worden betrokken.

Welzijn artikelen