HomeNieuwsVeiligheidWie niet zoekt vindt ook niets: mensenhandel in Purmerend?

Wie niet zoekt vindt ook niets: mensenhandel in Purmerend?

mensenhandel
Naar aanleiding van de bekendmaking van het rapport van Nationaal rapporteur Corinne Dettmeijer over Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft Stadspartij raadslid Petra de Boer onlangs vragen gesteld aan het college. Opvallend is het dat het college het rapport niet kende. Wel is in het voorjaar aan vele afdelingen en teams van de gemeente een e-learning aangeboden om de bewustwording over mensenhandel te vergroten en de signering te verbeteren.
Een van de resultaten van deze bewustwording is dat er een speciaal team wordt opgericht waar concrete lokale zaken “een plek krijgen”.
Voorts laat het college het volgende door de beantwoording weten.
De gemeente werkt in regionaal verband samen met diverse partners, o.a. binnen het Regionaal lnformatie en Expertise Centrum (RIEC) waaronder de politie. Daar worden signalen actief opgepakt. Ook worden er manieren gezocht om de (lokale) samenwerking te versterken en verbeteren.
Het aantal minderjarige slachtoffers van mensenhandel is het college niet bekend. Wel worden alle signalen actief opgepakt. Het college wil in 2018 hier mee verder gaan, waarbij speciale aandacht uitgaat naar minderjarigen.
Het is het college bekend dat minderjarigen vaak het slachtoffer zijn van loverboys, die hen in de prostitutie willen laten werken. Uit het onderzoek van de nationaal rapporteur blijkt dat het om 2 à 3 minderjarigen per 1000 leerlingen op een middelbare school gaat. Zorgelijk is dat van slechts 11% van hen bekend is dat zij slachtoffer zijn van een loverboy. Dat maakt het van groot belang dat we ons bewust worden van dit probleem, leren signaleren en weten hoe te handelen. Overigens hebben lang niet alle vormen van thuisprostitutie te maken met mensenhandel.
 Er is redelijk zicht op vrouwen en mannen die op internet hun seksuele diensten aanbieden in Purmerend. Het Prostitutiecontroleteam (van de politie-eenheid Noord-Holland) houdt geregeld controles. Om meer zicht te krijgen op de problematiek van thuisprostitutie en illegale prostitutie lopen medewerkers van de gemeente een dag mee met het team. Er worden een aantal slachtoffers mensenhandel gehuisvest in Purmerend, begeleid door HVO Querido.
Er is tot op heden vanuit de gemeente Purmerend geen subsidieaanvraag bij het Rijk gedaan om in aanmerking te komen voor de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS). De regeling zorgt ervoor dat vrouwen een kans krijgen uit het vak te stappen en een nieuw bestaan op te bouwen. ln het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat deze verlengd wordt. De komende periode zal het college onderzoeken in hoeverre er in Purmerend behoefte bestaat aan het gebruik maken van deze regeling.
Tot slot. Het college is zich ervan bewust dat het onderwerp kan voorkomen in onze regio en zet daarom in op bewustwording en deskundigheidsbevordering. Wij zullen de aanbevelingen van het rapport van Corine Dettmeijer verder bestuderen en onderzoeken in hoeverre we daar in Purmerend actie op moeten ondernemen.
 De Stadspartij wil hiervan wel graag op de hoogte gehouden worden. Ook wat de aangeboden e-learning heeft opgeleverd en welke vervolgstappen er genomen worden.

Afbeelding: cover rapport Mensenhandel

Veiligheid artikelen