HomeNieuwsRuimtelijke Ordening"Wherestad op randje faillissement"

“Wherestad op randje faillissement”

wherestad logo.jpg
Vier woningcorporaties in Noord-Holland verkeren in grote problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouder Het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het gaat om Woontij op Texel, Stichting Zaandams Volkshuisvesting, SGBB in Hoofddorp en Wherestad Purmerend. De vier moeten snel een herstelplan indienen, waarin ze aangeven hoe ze hun hun financiën op orde brengen. Dat kan door woningen te verkopen of door bepaalde activiteiten te beëindigen.

In een brief  van 27 november jl. aan het bestuur van Wherestad, laat minister Eberhard van der Laan (wonen, wijken en integratie) geen twijfel bestaan over zijn ernstige zorgen. Hij waarschuwt het bestuur zelfs dat de continuïteit op korte termijn van de woningstichting in gevaar is. Een heus faillissement dreigt dus als de Stadspartij de minister goed verstaat

De minister schrijft onder meer:

‘Uit een door het Fonds in dit jaar uitgebracht financieel oordeel blijkt dat de voorgenomen activiteiten in de periode 2009 tot en met 2013 de continuïteit op korte termijn in gevaar brengen.’

‘Uit een door het Fonds in dit jaar uitgebracht financieel oordeel blijkt dat de voorgenomen activiteiten in de periode 2009 tot en met 2013 de continuïteit op korte termijn in gevaar brengen. De ongunstige financiële vooruitzichten worden vooral veroorzaakt door sterk toegenomen onrendabele investeringen in Wheermolen West.’

‘Uit het door het Fonds in dit jaar uitgebracht financieel oordeel over de vermogenspositie blijkt dat, uitgaande van voortgezette verhuur van het bezit, de solvabiliteit ultimo 2008 onvoldoende is. Dit betekent dat de corporatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De oorzaak van de slechte solvabiltiteitspositie van Wherestad houdt verband met de lopende nieuwbouwprojecten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan. De hieruit voortvloeiende onrendabele investeringen hebben geleid tot een negatief jaarresultaat over 2008 met als gevolg dat het eigen vermogen fors afnam.’

De integrale inhoud van de brief van Minister Van de Laan kunt u hier lezen.

meteorenweg 2009-04 10-Wheermolen West is dus de molensteen om de nek van Wherestad geworden. Precies zoals de Stadspartij bij het begin van het project al aangaf. De Stadspartij was vanaf het begin af fel tegen dit geldverslindende project.

Afgelopen week noemde wethouder Engels de betrouwbaarheid en het goed overleg van de gemeente met de woningcorporaties in Purmerend als een groot goed.
De vraag is of de problemen met Wherestad de wethouder toen al bekend waren.

Raadslid Roald Helm van de Stadspartij heeft inmiddels de wethouder om opheldering gevraagd.

 

De volgende vragen zijn gesteld volgens het procedureel voorgeschreven formulier.

 

 

Fractie :                          

 

STADSPARTIJ

 

Opsteller :

 

Roald Helm

 

Betreft Forum / Raad :

 

 SOB

 

Onderwerp :

 

 woningstichting   Wherestad                                

 

Geagendeerd :

 

 nee       

 

datum vergadering:

 

agendapunt:

 

Datum vraag :

 

6 december 2009

 

 

Datum antwoord(en)*:                                         :

 

 

 

Portefeuillehouder* :

 

 

Inleiding

Via de media en een brief van minister Van der Laan blijkt dat o.a. woningstichting Wherestad  ernstige financiële problemen heeft.

Vraag 1

Sinds wanneer weet het college van de financiële problemen bij Wherestad?

Antwoord 1

Vraag 2

Wat zijn de gevolgen(uitvoering, financiële bijdrage van de gemeente, etc) van de financiële problemen bij Wherestad voor het project Wheermolen West?

Antwoord 2

Vraag 3

Welke maatregelen heeft of zal het college treffen om deze gevolgen op te vangen danwel op te lossen?

Antwoord 3

Vraag 4

Heeft de financiële problemen bij Wherestad gevolgen voor de uitvoering van de nog geldende woonvisie? Zo nee, waarom niet. Zo ja, welke dan?

Antwoord 4

Vraag 5

Indien Wherestad failliet zou gaan. Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Purmerend?

Vraag 6

Indien Wherestad failliet zou gaan. Wat zijn de gevolgen voor het huisvestingsbeleid van de gemeente Purmerend?

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen