Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Irma
foto Stadspartij

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen door de wet verplichte GGZ(WvGGz) voor mensen met een psychische stoornis. Vanaf deze datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet, waarvoor budget van het Rijk komt.
Mensen die deze zorg nodig hebben hoeven voortaan niet altijd opgenomen te worden, maar kunnen ook thuis hun medicatie krijgen toegediend. Hierdoor hoeven deze mensen het niet te stellen zonder hun dierbaren en kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven.
De kernboodschap Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is wat de Stadspartij betreft een belangrijk document waarin precies staat welke voordelen er voor deze groep patiënten zijn.
Soms leidt een ernstige psychische aandoening ertoe dat iemand een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Tot voor kort was dan een verplichte opname in een instelling de enige manier om dit gevaar weg te nemen.

Alleen als het in de eigen omgeving niet kan, als het niet veilig genoeg is, kan een opname de beste oplossing zijn. De wet geeft deze mensen die verplicht behandeld moeten worden bovendien meer zegenschap, ook voor hun familie. Zij beslissen mee hoe de zorg en ondersteuning eruit gaat zien.

Voor iemand met ernstige psychische problemen is het echter veel beter als er voorkomen kan worden dat het zo slecht gaat dat er verplichte behandeling nodig is. Daarvoor is het belangrijk dat alle betrokken partijen en instanties goed samenwerken en signalen vanuit hun omgeving, familie en naasten in een vroeg stadium gehoord worden en serieus genomen worden. Maatwerk is vervolgens hier op zijn plaats.
Taak gemeente
Voor de gemeente ligt hier een belangrijke taak waar zij nog zoekende zijn in het proces.
De wijzigingen van de Wvggz ten opzichte van de Wet Bopz hebben voor gemeenten op een paar vlakken gevolgen: iedereen krijgt de mogelijkheid om bij de gemeente een melding te doen als hij van mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft. De gemeente moet die melding onderzoeken (verkennend onderzoek) en zo nodig het traject naar een ‘zorgmachtiging’ (de huidige Rechterlijke Machtiging) bij het OM in gang zetten. Ook moet de zorgverlener bij ontslag van een inwoner uit een gedwongen opname zorg dragen voor een zorgvuldige overdracht aan de gemeente. De burgemeester behoudt een belangrijke rol bij een crisis, waarin hij op advies van een psychiater een (crisis)maatregel kan opleggen. Daarbij moet hij zo mogelijk de betrokkene horen.

foto Stadspartij

Sociale Zaken artikelen

Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld

Het voorschot van € 144 miljoen, dat in het voorjaar aan gemeenten is verstrekt, wordt bij de decembercirculaire opgehoogd tot € 170 miljoen. Dat...

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo gaat er in 2022 aanvullend € 300 miljoen naar Jeugdzorg. Ook komt er voor gemeenten geld...

Kent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

U kunt bij de Adviesraad terecht als u uw ervaring wilt delen op het gebied van ondersteuning en zorg, hulp aan jeugd en gezinnen,...

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...

Raad van State ziet geen noodzaak in wet ter waarborging van aantallen sociale huurwoningen

Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. Onderwerp is een wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Nij­boer...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...