HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVragen over inschrijfkosten Woningnet

Vragen over inschrijfkosten Woningnet

stadsregioamsterdam
De Purmerendse afgevaardigden binnen de Stadsregio Amsterdam hebben een brief opgesteld met vragen aan de drie in Purmerend actief zijnde corporaties: Intermaris, Wooncompagnie en Rochdale. De vragen gaan over de inschrijfkosten van Woningnet.

In andere gemeenten worden soortgelijke vragen aan het college van B&W gesteld, maar de Purmerendse regioraadsleden kiezen ervoor deze rechtstreeks te stellen aan de organisaties die erover gaan.

Motie Stadsregio Amsterdam om inschrijfkosten te verlagen

Op 17 maart jl. nam de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam een motie aan van de PvdA en SP om de corporaties op te roepen de inschrijfkosten van Woningnet te verlagen. Zoals bekend is per 1 juli 2015 het woonduurcriterium vervallen. Iedereen die in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning moet zich inschrijven bij Woningnet om de opgebouwde woonduur automatisch om te laten zetten in inschrijfduur. Deze termijn is naar aanleiding van een motie van de PvdA en Democratisch Zaanstad verlengd tot 31 december 2015. De inschrijfkosten bedragen 50 euro; daarna moet jaarlijks 10 euro aan verlengingskosten worden betaald. Vergeleken met andere regio’s zit Woningnet in de stadsregio voor wat betreft de eenmalige inschrijfkosten aan de hoge kant; de jaarlijkse verlengingskosten zijn gemiddeld.

Tarieven Woningnet voorlopig toch niet verlaagd

Op 16 juni jl. hebben regioraadsleden van de portefeuillehouder van de Stadsregio Amsterdam gehoord dat de tarieven van Woningnet voorlopig niet verlaagd worden, ondanks de (dringende) oproep van de Stadsregioraadsleden. Volgens zijn informatie zijn de corporaties daartoe pas bereid als Woningnet kostendekkend werkt. In hoeverre Woningnet op dit moment kostendekkend opereert, is de regioraadsleden niet bekend.

De Purmerendse afgevaardigden hebben daarom enkele vragen direct aan de portefeuillehouder voorgelegd, in de verwachting dat deze bereidt is deze (op redelijke termijn) te beantwoorden.

De vragen:

Bent u als bestuurder / als corporatie van mening dat de inschrijfkosten van 50 euro voor Woningnet redelijk zijn?

Kunt u ons informeren over het aantal nieuwe inschrijvingen tot 1 juli 2015, met daarbij een onderscheid tussen mensen die hun woonduur hebben omgezet in inschrijfduur en nieuwe inschrijvers?

In hoeverre is Woningnet op dit moment kostendekkend?

Nieuwe inschrijvingen leveren extra opbrengsten op voor Woningnet. Brengen deze nieuwe inschrijvingen ook extra kosten met zich mee?

Indien Woningnet op dit moment kostendekkend is, wat gebeurt er dan met de meeropbrengsten die de komende maanden worden gerealiseerd en eventueel al zijn gerealiseerd?

Op welk moment zal Woningnet de balans opmaken en haar (prijs)beleid al dan niet herzien?

Naast een antwoord op deze vragen zijn de regioraadsleden erg benieuwd naar de algemene mening van de regiobestuurder over Woningnet. “Is dit systeem ideaal voor de toekomst, of zijn er andere kansen en/of mogelijkheden die, naar uw mening, een verbetering betekenen voor de Purmerendse woningzoekende? Uw openheid in deze zal door ons zeer worden gewaardeerd”.

De Purmerendse regioraadsleden zijn: Helana Aslander -Stadspartij, Tom de Jong -D66 en Bart van Elden -VVD

Ruimtelijke Ordening artikelen