HomeNieuwsAlgemeen BestuurVoorzichtigheid troef bij behandeling Kadernota

Voorzichtigheid troef bij behandeling Kadernota

 

 


De behandeling van de kadernota in de gemeenteraad, op woensdag 10 juli, stond in het teken van financiële soberheid. Op de dag dat het college de kadernota inhoudelijk ging bespreken kwam er bericht vanuit het ministerie in Den Haag dat de verdeling van gelden uit het gemeentefonds voor Purmerend ongunstig uitpakt.

Het gemeentefond, de grootste bron van inkomsten voor alle gemeenten in Nederland, wordt periodiek herzien met betrekking tot de verdeling van de financiële middelen onder de gemeenten. Voor Purmerend betekende dit een financiële tegenvaller van ruim 1,4 miljoen euro. Vlak voor de behandeling van de kadernota van de raad kwam daar nog een extra korting van 190 duizend euro vanuit het rijk bovenop.
 
Midterm review
Door de momenteel tegenvallende grondverkopen op het bedrijventerrein Baanstee Noord moet de gemeente ook al ruim 8 miljoen euro in een reservefonds opnemen om de daaraan verbonden risico’s te dekken.

Met al deze ontwikkelingen op het netvlies deed het college een voorstel aan de raad om alle voorgestelde keuzes, drie uitgezonderd, door te schuiven naar de midterm review. De midterm review is het moment, midden in de huidige bestuursperiode, waarin het college de in het coalitieakkoord geuite wensen van de diverse coalitiepartijen, gaat beoordelen op mogelijkheid van uitvoerbaarheid. De uitvoerbaarheid hangt voor het overgrote deel af van de beschikbare financiële middelen.

Door het voorstel van het college komen er nu in de midterm review een aanzienlijk aantal nieuwe wensen tevoorschijn.
Doorgeschoven naar de midterm review zijn onder andere: aanschaf van extra AED’s , extra budget voor de bibliotheek, extra geld voor handhaving en cameratoezicht en investeren in de ambtelijke organisatie ten behoeve van de versterking economische ontwikkeling. De verbouwing van de raadzaal is voorlopig geheel uit het programma geschrapt. 

Het college deed wel het voorstel om drie onderdelen van aan de raad gepresenteerde keuzes nu wel te behandelen. Het betreft keuzes waarbij externe partijen zijn betrokken die nu al zekerheid moeten hebben of zij de komende jaren een bijdrage van de gemeente kunnen verwachten. 

Leeghwaterbad
Het eerste punt wat aan de orde kwam was de verbetering aan het Leeghwaterbad. Daar moet een groot bedrag worden geïnvesteerd in een reparatie aan het dak en Arbo aanpassingen. Om de financiering hiervoor niet volledig vanuit de eigen middelen van gemeente te laten invullen werd er voorgesteld om de zwembad kaartjes met een verdrag van 25 cent te verhogen. Op deze wijze dragen alle gebruikers bij aan deze noodzakelijke aanpassingen en investeringen. Gezien het regionale karakter van het zwembad komen de lasten nu niet alleen op de schouders van de Purmerendse inwoners terecht maar dragen ook de bezoekers aan de regio hun steentje bij.
 
Luilak festival
Tweede voorstel was om het luilak festival, wat jaarlijks in het Leeghwaterpark de vrijdag voor Pinksteren word georganiseerd, een structurele subsidie van 17 duizend euro te geven. De Stadspartij is er al jaren een voorstander van dit festival. Het wordt georganiseerd door jongeren voor jongeren en heeft als bijkomend voordeel dat jongeren in de luilaknacht geen of in elk geval minder vernielingen aanrichten. Dit voorstel, werd na het afkeuren van twee ingediende wijzigingsvoorstellen aangenomen.

Toerisme Laag Holland
Als laatste voorstel kwam de subsidieverstrekking aan Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) aan de orde. Voorstel is om voor 2016 20 duizend euro subsidie te verstrekken en de jaren daarna jaarlijks 45 duizend euro.
De verantwoordelijke wethouder, Geoffrey Nijenhuis, wees de raad er terecht op dat als deze subsidie niet zou worden toegekend Purmerend de enige gemeente in de regio zou zijn die niet bijdraagt. Ook wees hij op de voordelen die Purmerend heeft bij deelname. Ook dit voorstel werd, na het afwijzen van 2 wijzigingsvoorstellen, aangenomen.

Eenzaamheid
Een door de CDA ingediend wijzigingsvoorstel over het bestrijden van eenzaamheid kreeg, op 1 stem na, de volledige steun van de raad.

Eensgezindheid
De laatste stemming betrof de kadernota zelf, deze werd met 28 voorstemmen en 5 tegenstemmen aangenomen.

Begroting najaar
Bij de behandeling van de begroting voor 2016 4n de jaren daarna zullen veel van de zaken die nu in de kadernota genoemd worden opnieuw aan de orde komen. Dan is ook definiet bekend op welke bijdrage Purmerend vanuit het rijk via het gemeentefonds nu precies kan rekenen. Mogelijk zijn er zelfs nog andere mee- of tegenvallers omdat het rijk met allerlei ander rijksbegrotingsposten wil schuiven waarvan nog onbekend is welke gevolgen die zullen hebben voor de gemeentebegroting.

Gegeven alle onzekerheden en omstandigheden kijkt de Stadspartij terug op een inhoudelijk zeer constructieve behandeling van deze kadernota.

Algemeen Bestuur artikelen