HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVoortzetting pilot en aanpassing subsidieregeling doorstroomregeling 65+ Verhuisvoordeel Zaanstreek-Waterland 2022-2023

Voortzetting pilot en aanpassing subsidieregeling doorstroomregeling 65+ Verhuisvoordeel Zaanstreek-Waterland 2022-2023

Foto Stadspartij


Het bevorderen van de doorstroming, zodat meer mensen kunnen verhuizen naar een woning die past bij hun inkomen, huishoudengrootte en levensfase is al jarenlang een belangrijk onderwerp.
Met name de doorstroming van senioren heeft hierbinnen steeds speciale aandacht.

Per 1 juli 2021 startte als eenjarige pilot de regionale doorstroomregeling voor senioren: 65+Verhuisvoordeel. Dit met het doel om ouderen langer naar zelfstandig en naar wens te laten wonen, geschikte woningen vrij te maken voor andere woningzoekenden en zorg gerelateerde kosten te verminderen.

Gemeenten en (op twee na alle) woningcorporaties van Zaanstreek-Waterland hebben hiertoe samen afspraken en een subsidieregeling gemaakt met de intentie om meerjarig samen te werken. De pilot omvat regionaal aanbod met het voorrangslabel ‘65+ Verhuisvoordeel’ en het wegnemen van financiële drempels in de vorm van huurprijsbehoud na verhuizing en een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Evaluatie

Dit voorjaar is de pilot geëvalueerd.  Tussen juli 2021 en eind maart 2022 zijn 101 woningen aangeboden onder de regeling. Hiervan zijn:

  • 60 woningen verhuurd via deze voorrangsregeling. Tot 2 mei 2022 zijn er 57 verhuissubsidies toegekend,

  • verhuisbewegingen via de voorrangsregeling zijn vooral binnen de eigen gemeente, maar 3 op de 10 zijn regionaal,

  • de helft van de achtergelaten woningen was een eengezinswoning, eenderde van de verhuisden laat niettemin een appartement met lift achter,

  • ten behoeve van de evaluatie hebben 56 ouderen een vragenlijst ingevuld. Op de vraag wat de doorslag gaf bij de verhuizing gaf 55% aan dat de nieuwe woning aansluit op de woonwensen. 23%

    gaf als belangrijkste reden het huurbehoud op,

  • partijen streefden ernaar dat minimaal 50% van de doorstromers zonder de doorstroomregeling niet verhuisd zouden zijn. Op basis van de interviews met verhuisde ouderen lijkt dit doel te zijn.

    De instrumenten -voorrang en financiële- prikkels blijken zo een zinvolle aanvulling op wat woningcorporaties al doen voor senioren op het vlak van maatwerk en directe bemiddeling. Een breed palet bereikt verschillende typen ouderen. Ook de regionale samenwerking biedt meerwaarde.

Verlenging pilot en verbeteringen

Daarom is de pilot inmiddels met een jaar verlengd. Wel is de regeling naar aanleiding van de evaluatie op een aantal punten aangescherpt. Zo geldt het huurbehoud alleen nog als senioren een niet-gelijkvloerse woning of
een grote gelijkvloerse woning achterlaten (minimaal 70 m² gebruiksoppervlak).

Andere aanpassingen liggen op het vlak van verbetering van de informatievoorziening aan senioren over de regeling; bij of via gemeenten en corporaties en op Woonmatch en WoningNet zelf, maar ook via een
gerichte communicatiecampagne en periodieke berichtgeving over de regeling via andere kanalen. Ook wordt de digitale aanvraag van de verhuissubsidie vergemakkelijkt (via DigID) en gaan corporaties zorgen
voor een nog beter passend aanbod voor de regeling.

Tot slot is het de ambitie is om gedurende het tweede jaar 100 tot 300 geschikte woningen met het voorrangslabel aan te bieden voor de regeling. Vóór juli 2023 zal de regeling nogmaals worden geëvalueerd en op grond daarvan wordt besloten of en hoe de regeling wordt gecontinueerd.

Ruimtelijke Ordening artikelen