HomeNieuwsAlgemeen BestuurVoorlopig geen nieuwe bezuinigingen

Voorlopig geen nieuwe bezuinigingen

bezuingen2
Het college bood vrijdag 30 maart de kadernota 2013-2016 aan de gemeenteraad aan. De gemeentelijke financiën zijn in evenwicht waardoor er – voorlopig-  geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Maar er blijft veel onzekerheid, vooral over mogelijke rijksbezuinigingen. Dat vraagt om behoudend financieel beleid.

Inkomsten en uitgaven

In de kadernota staat welke inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht op basis van eerder goedgekeurd beleid. Daarnaast worden er voorstellen gedaan waarover de gemeenteraad zich eerst nog moet uitspreken. Zo staan er posten opgenomen voor het verbeteren van de verkeerscirculatie in de binnenstad en voor het uitvoeren van de maatregelen uit de parkeervisie en de woonvisie. Ook zou het college graag zien dat de geslaagde proef met de nachtopvang voor dak- en thuislozen wordt verlengd en wordt ingezet op het stimuleren van watertoerisme. Ook wordt voorgesteld de parkeertarieven, waarvan eerder was afgesproken die te indexeren, ongemoeid te laten.

Tegenslagen en meevallers

De gemeente had een aantal belangrijke meevallers. De lage rentestand zorgt ervoor dat de gemeente veel minder geld kwijt is aan rentebetalingen. In het verleden oefende de Stadsverwarming druk uit op de gemeentelijke financiën. Nu wordt verwacht dat Stadsverwarming vanaf 2015 een positieve bijdrage levert. Na het verbeteren van de bedrijfsvoering en de investeringen in het leidingennet wordt de Stadsverwarming ‘gezond’. Na ingebruikname van de centrale in 2014 zal Purmerend beschikken over een stadsverwarmingsbedrijf dat volledig klaar is voor de komende twintig jaar.

Maar er zijn ook tegenslagen te verwerken. Er is een stijgend tekort in de sociale werkvoorziening (Baanstede). Een herstructurering moet op termijn gaan zorgen voor een gezonde basis en een minder sterk stijgend financieel tekort. Meer algemeen worden steeds meer taken vanuit het rijk overgedragen naar de gemeente terwijl de bijdrage die de gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen niet groeit. Ook de afdracht aan werkgeverspremies voor ambtenaren groeit.

Sluitende begroting

Er is perspectief op een sluitende begroting, maar dit kan veranderen als nieuwe rijksbezuinigingen een aanslag doen op de financiën van de gemeente. Dit is de belangrijkste onzekerheid in het financiële perspectief. 

De gemeenteraad voert de komende tijd een discussie over de voorstellen in de kadernota en maakt keuzes. Die keuzes worden verwerkt in de begroting die dit najaar wordt gemaakt.

Kadernote 2013-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen Bestuur artikelen