HomeNieuwsWelzijnVolgende fase uitbreiding Leeghwaterbad gestart

Volgende fase uitbreiding Leeghwaterbad gestart

Leeghwaterbad
foto Stadspartij


Eén van de speerpunten van de Stadspartij-Beemster Polder Partij is het Leeghwaterbad uitbreiden met een ligweide. In het coalitie akkoord is naar aanleiding van dit speerpunt dan ook opgenomen dat een haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt naar een buitenbad voor meervoudig gebruik om aan de vraag naar zwemcapaciteit te kunnen voldoen. Thans vindt een verdiepend onderzoek plaats naar deze extra zwemvoorziening.

Vorige zomer (2021) is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijke uitbreiding van het Leegh- waterbad. Directe aanleidingen voor deze studie waren het capaciteitsgebrek van het huidige bad en de te verwachten groei van de gemeente Purmerend. De resultaten van deze studie zijn 1 februari jl. gedeeld met de raad.  Daarbij is aangegeven dat het college gevraagd zal worden een besluit te nemen waarna de raad hiervan voor een vervolgproces op de hoogte wordt gesteld.

Verdiepend onderzoek

Het college heeft de uitbreiding van het zwembad vervolgens opgenomen in de voorstellen voor de programmabegroting 2023. De raming van het krediet en het exploitatieresultaat zijn daarbij gebaseerd op de haalbaarheidsstudie.
Voor de precieze invulling heeft het college nu besloten te starten met een verdiepend onderzoek van scenario 1 van de haalbaarheidsstudie.
In scenario 1 wordt het Leeghwaterbad uitgebreid met een hybride bassin (geschikt voor binnen en buiten zwemmen) van 6 banen breed en 25 meter lengte. Ook uitbreiding van de horeca en het versterken van de relatie tussen het zwembad en het park zijn onderdeel van scenario 1.

Waar gaat het verdiepende onderzoek zich op richten

De kaders van het parkenplan en de punten uit het haalbaarheidsonderzoek vormen het uitgangspunt. Voor de precieze invulling van de uitbreiding is een verdieping van scenario 1 nodig. Die verdieping moet zich richten op:

  • Het zwembad: Uitwerking van de aard en omvang van de uitbreiding, de exacte locatie/koppeling met het bestaande bad en de uitwerking van de installatietechniek. Deze werkzaamheden moeten uitmonden in een programma van eisen, engineering van de installatietechniek, een maatvast schetsontwerp en een stichtingskostenbegroting.

  • Het landschap, de ligweide en de relatie met het park: Gewenst zijn een inrichtingsvoorstel van de ligweide en de wijze waarop deze wordt verbonden met het park. Ook deze werkzaamheden moeten uitmonden in een maatvast schetsontwerp, inclusief sfeer- en materialisatiebeelden en een stichtingskostenbegroting.

  • Verkeer en parkeren: Dit betreft de uitwerking van een oplossing voor parkeren en ontsluiting. Daartoe zijn een verkeerskundig onderzoek en een parkeerberekening nodig en vertaling daarvan naar een oplossing inclusief een maatvast schetsontwerp voor ontsluiting en parkeervoorziening en een stichtingskostenraming.

  • Beheer en exploitatie: Voor dit onderwerp is het nodig om de programmering voor de uitbreiding uit te werken, de bezoekaantallen nauwkeurig te ramen, de uitbreiding van de horeca uit te werken en een exploitatiebegroting op te stellen.

Voor alle genoemde onderwerpen, zal een nadere uitwerking leiden tot het niveau van het schetsontwerp. Dat niveau houdt in dat haalbare oplossingen worden uitgewerkt en betrouwbare investerings- en exploitatiebegrotingen worden opgesteld. De kredietaanvraag in de begroting 2023 kan hiermee worden gedetailleerd.

Over de resultaten hiervan zal de gemeenteraad nader worden geïnformeerd. We zijn weer en stap dichterbij de realisering van een verbeterde accommodatie van het  Leeghwaterbad.

Welzijn artikelen