HomeNieuwsAlgemeen BestuurVluchtelingenproblematiek

Vluchtelingenproblematiek


Donderdagavond 17 september besprak de commissie Algemene Zaken de problematiek over het (mogelijk) huisvesten van vluchtelingen in Purmerend. Het initiatief hiertoe kwam van STADSPARTIJ fractievoorzitter Bert Meulenberg werd door alle partijen ondersteund. Het werd een boeiend gesprek in de raadscommissie waarbij door vrijwel alle partijen constructief werd meegedaan.

Deze inbreng is dan ook het grote pluspunt voor het college om een nadere notitie op te kunnen stellen waarin aan de geschetste de problematiek en mogelijke oplossingen invulling kan worden gegeven.

Het gaat daarbij om de volgende zaken die Bert Meulenberg onder de aandacht van alle partijen bracht ter voorbereiding op de commissievergadering.


Aanleiding

Het vluchtelingenprobleem wordt steeds nijpender. Ook Purmerend zal hier mee te maken krijgen. In de vergadering van de commissie samenleving op dinsdag 3 september werd er al kort aandacht aan besteed door diverse fracties, met een reactie van de wethouder. Er werd toen al duidelijk dat er veel vragen en onduidelijkheden oprijzen.
De Stadspartij heeft toen aangekondigd met een bespreekvoorstel te komen voor een bredere discussie over het onderwerp. Een goede raadsbrede en inhoudelijke discussie is in onze ogen noodzakelijk.

Het gaat niet alleen over het opvangen van vluchtelingen. Er zitten nog veel meer kanten aan dit verhaal. Uiteraard vinden ook wij dat je niet je ogen kunt sluiten voor de realiteit en denken het gaat onze deur wel voorbij. Het mag duidelijk zijn dat dit iedere inwoner van Nederland aangaat. Wij hebben weinig of geen invloed op de Europese politiek.
Daarom beperken wij ons op de gevolgen voor onze stad Purmerend.

De opvang van vluchtelingen zien wij los van de huisvesting van de asielzoekers met een verblijfstatus. Purmerend heeft voor huisvesting van deze statushouders ook een toegekend kwantum in te vullen. Waar we overigens nog maar voor een gedeelte invulling aan hebben kunnen geven. Dit mede door de krapte op de woningmarkt.

Aandachtspunten

Het huisvesten van vluchtelingen roept een aantal vragen op waar duidelijkheid in moet komen.
De Stadspartij wil over dit onderwerp graag in de commissie AZ met de andere fracties en het college van gedachten wisselen. Om de discussie te structureren zijn de volgende vragen als leidraad geformuleerd:

  • Zijn er ruimten beschikbaar in Purmerend die geschikt zijn voor opvang van vluchtelingen? Zo ja wat is de status van deze ruimten? Zijn er aanpassingen noodzakelijk?

  • Hoeveel mensen kunnen er terecht en op welke termijn?

  • Hoe wordt de begeleiding geregeld voor de opvang van vluchtelingen als we deze gaan huisvesten? Wordt dit door Purmerend gedaan of wordt dit in handen gegeven of wordt dit in handen gegeven van door rijkswege belaste organen? Daarbij denken wij met name aan gezondheidszorg, scholing, psychische begeleiding en dagbesteding.

  • Wat voor effect heeft het voor de wachtlijsten van onze eigen woningzoekenden in Purmerend?

  • Hoe borgen we de sociale cohesie van de omgeving waar we vluchtelingen huisvesten?

  • Hoe verzorgen we dat de veiligheid gewaarborgd is? Veiligheid voor de omgeving waar huisvesting plaats vind maar ook veiligheid voor de vluchtelingen.

  • Hoe zorgen we voor een goede communicatie naar onze inwoners zodat zij begrijpen wat we doen en hoe we het doen?

  • Wat zijn de financiële gevolgen voor Purmerend? Krijgen we een vergoeding van het rijk als we gaan huisvesten? Hoe groot is deze vergoeding?

  • Als deze vergoeding niet toereikend is waar wordt dan de dekking voor de overige kosten gezocht?

Een groot aantal vragen waar de Stadspartij met de raad en het college over willen praten.

Hetgeen dus in de raadscommissie Algemeen Zaken van 17 september zeer naar tevredenheid van velen plaatsvond.

Algemeen Bestuur artikelen