HomeNieuwsVerkeer en VervoerVervoerregio Amsterdam in opbouw

Vervoerregio Amsterdam in opbouw

vervoerregio
De Tweede Kamer heeft op 3 juli een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om als gemeenten en provincies in de regio Amsterdam de samenwerking op het terrein van Verkeer & Vervoer te organiseren in een Vervoerregio. Besluitvorming in de Eerste Kamer volgt dit najaar. 1 januari 2015 is de beoogde inwerkingtreding van de wet.
In de regio Amsterdam werken gemeenten en provincies samen aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De versterking van de economische concurrentiepositie van deze regio vindt het Kabinet van groot belang voor Nederland. Hiervoor is de verbetering van de bestuurlijke samenwerking en afstemming op het terrein van Verkeer & Vervoer tussen gemeenten en provincies nodig.
 
Op basis van de goede ervaringen met regionale samenwerking spraken de 16 gemeenteraden in de Stadsregio Amsterdam zich in het najaar van 2013 al positief uit om per 1 januari 2015 als Vervoerregio te gaan functioneren. Daarnaast bereiden de 16 gemeenten, samen met de colleges van Flevoland, Almere en Lelystad, voorstellen voor hoe zij de onderlinge samenwerking op het gebied van Verkeer & Vervoer vanaf 1 januari 2015 willen vormgeven. Daarmee wordt de basis gelegd voor eventueel volgende stappen om deze samenwerking verder te intensiveren.
 
Mocht de Eerste Kamer tijdig besluiten en de wet daadwerkelijk per 1 januari 2015 inwerking treden, dan verliest het huidige samenwerkingsverband Stadsregio Amsterdam de wettelijke status van plusregio (WGR-plus). De plustaken voor Verkeer & Vervoer worden echter opnieuw belegd bij de 16 samenwerkende gemeenten die de samenwerking op basis van de huidige gemeenschappelijke regeling kunnen continueren in de Vervoerregio.
 
Door de wetswijziging kan de huidige samenwerking zich verder doorontwikkelen en samenwerking met andere gemeenten en de provincies geïntensiveerd worden. De voorbereidende gesprekken hiervoor zijn al gestart en in 2015 of 2016 worden concrete voorstellen aan gemeenten voorgelegd over de wijze waarop de samenwerking in de toekomst vorm krijgt.
 
Ook voor de andere beleidsterreinen (Ruimte, Wonen, Economie) hebben de gemeenten in de Stadsregio de intentie uitgesproken om dit door te ontwikkelen naar het niveau van de Metropoolregio Amsterdam. De uiteindelijke vorm, waarin deze samenwerking zich zal ontwikkelen, ligt niet bij voorbaat vast en is deze bestuursperiode onderwerp van gesprek met alle betrokken partijen

Verkeer en Vervoer artikelen