HomeNieuwsAlgemeen BestuurVergadering gemeenteraad Purmerend 31-3-2011 (deel 2)

Vergadering gemeenteraad Purmerend 31-3-2011 (deel 2)

Raveleijn

Op 31 maart jl. vond er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad van Purmerend plaats. Stadspartij-raadslid Bert Meulenberg doet hier verslag van. Maandag was deel 1 te lezen, vandaag deel 2, woensdag deel 3.  

Burgerinitiatief

Agendapunt 4 was een burgerinitiatief. De indiener, de heer W. Nijhof, wilde een gemeentelijke subsidie voor inwoners van boven de 60 jaar voor aankoop van een elektrische fiets. Het totale subsidiebedrag zou dan 100.000 euro moeten bedragen. Per fiets zou dan 200 euro subsidie worden verleend. Als dan de detailhandel het zelfde bedrag bij zou dragen (deze regeling wordt al gehanteerd in Heerlen) zou er een korting van 400 euro ontstaan. Het voorstel van de heer Nijhof werd raadsbreed verworpen.

Kaartjes Efteling

In agendapunt 5, het vragenuur, vroeg de fractie van Trots op Nederland of burgemeester Bijl gebruik had gemaakt van het aanbod om attractiepark De Efteling te bezoeken. De Efteling had een uitnodiging gestuurd aan alle burgemeesters van Nederland. Tijdens dit bezoek kregen de burgemeesters dan 100 vrijkaartjes cadeau. Burgemeester Bijl gaf aan dat hij hiervan geen gebruik heeft gemaakt. Agendapunt 6 en 7, ingekomen stukken en besluitenlijst, leverde geen discussie op.

Beleidsplan schuldhulpverlening

Agendapunt 15 behandelde het Beleidsplan Schuldhulpverlening. De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten per 2012 worden heroverwogen. De proef Traject Activa (Activa is de organisatie die cliënten begeleidt in het schuldhulpverleningstraject), loopt af en er is nieuwe landelijke wetgeving op komst. Het huidige beleid van Purmerend komt al grotendeels overeen met het wetsvoorstel. Er moest door de gemeenteraad een keuze worden gemaakt uit diverse opties. Er werd in meerderheid gekozen voor voortzetting van het huidige beleid met daarin opgenomen het terugbrengen van trajectbegeleiding van 9,75 uur naar 7 uur. Dit is nog altijd aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde van 4 uur.

Educatieve preventieve activiteiten schuldhulpverlening

De VVD diende een amendement in om punt 3 in het beleidsplan schuldhulpverlening te wijzigen. In het door B en W voorgestelde plan stond dat educatieve preventieve activiteiten moeten worden bekostigd door een bedrag van 60.000 euro uit het participatiebudget. De motie van de VVD stelde voor om te onderzoeken tegen welke kosten de educatieve preventieve activiteiten schuldhulpverlening 2012 – 2015 kunnen worden voortgezet en er een financiële dekking voor te zoeken. Dit amendement, en ook het hele agendapunt, werd met algemene stemmen aangenomen.

BertMeulenberg2010-kleinWoonvisie

Agendapunt 16 behandelde de Woonvisie. Gezien de sterk veranderende woningmarkt en het aflopen van prestatieafspraken tussen het college van B&W en de woningcorporaties is het noodzakelijk dat de aflopende Woonvisie wordt vernieuwd. In de stukken is een plan van aanpak opgenomen om te komen tot een nieuwe woonvisie. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om dit plan van aanpak goed te keuren. Met uitzondering van de SP-fractie gingen alle partijen akkoord. De Stadspartij heeft meerdere artikelen over de woningmarkt gepubliceerd op zijn website.

Woensdag deel 3.

Foto Bert Meulenberg: gemeente Purmerend 

Algemeen Bestuur artikelen