HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningVaststelling bestemmingsplan bedrijventerreinen 2013 geen hamerstuk

Vaststelling bestemmingsplan bedrijventerreinen 2013 geen hamerstuk

bedrijventerreinenbordstart
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ vast te stellen. Het voorstel wordt behandeld in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 16 mei.

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ is een actuele en digitaal beschikbare planologische regeling voor de bedrijventerreinen De Koog en Baanstee-Oost en -West. Het bestemmingsplan is vooral conserverend, dat wil zeggen dat het zoveel mogelijk de bestaande situatie vastlegt.
Begin dit jaar lag het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage. Naar aanleiding van de ter-inzage-legging zijn zienswijzen ingediend. Deze leiden tot een aantal wijzigingen. Daarnaast worden enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Klik HIER voor de diverse documenten waarover wordt besloten.

Er zijn tegengestelde geluiden te horen over wat wel en niet dient te worden toegestaan als handelshuis op de bedrijventerreinen.

Winkeliers

De vestiging van een groothandel in dierenvoeders en dierbenodigdheden  -Jumper- op De Koog, ligt onder vuur vanwege verzet van lokale dierenwinkels. Dei vrezen dat hun economische positie wordt weggenomen door een dierengroothandel. Zij roepen de raad op om ervoor te zorgen dat Jumper zich niet op bedrijventerreinen kan vestigen. Wij schreven hier al over in ons bericht van 10 mei.
Het weren van groothandelszaken zoals Jumper roept vragen op over de eerdere vestiging van andere grootwinkelbedrijven zoals bouwmarkten. Dat is ook ten koste gegaan van kleine winkeliers.

Bovendien kunnen dergelijke bedrijven zich wel in de winkelgebieden vestigen, maar door het gebrek aan ruimte is daar tot nu toe alleen sprake van geweest voor zover het supermarkten betreft.

Ondernemersvereniging

In het plaatselijk onernemersblad Regio Zaken laat oorzitter Rik de Vries van de PRO een heel ander geluid horen.  Werkgroep De Koog van de PRO maakt zich zorgen over het nieuwe bestemmingsplan voor industrieterrein De Koog. “Het zou een conserverend bestemmingsplan zijn, maar de woonbestemming wordt wel van het gebied weggehaald. Dat is allerminst conserverend,” aldus De Vries. Hij raadt ondernemers aan het bestemmingsplan goed te bestuderen.

Zorgen heeft Rik de Vries ook over de leegstand op het industrieterrein. “Vaak is er wel belangstelling voor de leegstaande panden, maar dan past een bedrijf niet binnen de bestemming. De gemeente moet daar soepeler mee omgaan, om op die manier te veel leegstand te voorkomen,” aldus De Vries.
Op het industrieterrein zijn de projecten eenrichtingverkeer, herbestrating en riolering inmiddels afgerond.


LPG

Los daarvan staat de opstelling van de Stadspartij ten opzichte van LPG stations in de bewoonde gebieden en soortgelijke locaties. De Stadspartij vindt dat in dergelijke gebieden geen LPG stations aanwezig zouden moeten zijn. Tot nu toe wordt de Stadspartij in dit standpunt alleen maar onverkort gesteund door D66.

Mar merkwaardigerwijze stelt het college plotseling voor om aanvullende maatregelen te nemen t.a.v. de LPG opslag aldaar om de vestiging van het Cultuurhuis Wherelant in De Koog mogelijk te maken. De kosten daarvan bedragen ca. € 50.00-. Dit terwijl in het bestemmingsplan juist door ditzelfde college wordt gesteld dat het risico aanvaardbaar is en er juist geen aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genoemd.

Het belooft een interessante discussie te worden in de gemeenteraad.

Ruimtelijke Ordening artikelen