HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningTerrein Prinsenstichting wordt woonwijk Kwadijkerpark

Terrein Prinsenstichting wordt woonwijk Kwadijkerpark

kwadijkerpark_logo.jpg
In Purmerend verandert het terrein van de Prinsenstichting de komende jaren van instellingsterrein in woonwijk. Dit project is bekend onder de naam Kwadijkerpark. In een parkachtige omgeving worden ruim 200 koopwoningen en 35 huurappartementen gebouwd. Veel van de huidige cliënten van de Prinsenstichting blijven in de wijk wonen. Juist door het samenleven van de ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners is Kwadijkerpark een niet alledaags project. 

Ruim 150 belangstellenden bezochten de informatieavond op 29 september.
Over een aantal onderwerpen die door bezoekers van de informatieavond aan de orde werden gesteld, is inmiddels meer informatie beschikbaar. Hieronder een opsomming.

Verkeer
Diverse vragen betroffen de mogelijke toename van verkeer door de komst van de nieuwe woonwijk. De gemeente heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren. De conclusie is dat de ontwikkelingen in Kwadijkerpark leiden tot een toename van het autoverkeer op omliggende wegen. De te verwachten verkeersdrukte op de Spinnekop en de Bergmolen is echter relatief beperkt. Het autoverkeer op woonstraten kan in alle gevallen eenvoudig en veilig worden afgewikkeld. Daarbij blijft menging van auto- en fietsverkeer ook goed en veilig mogelijk. Bovendien kan het toekomstige verkeersaanbod zonder problemen op de hoofdwegen worden verwerkt.

Ook is onderzocht welke invloed de toename van het verkeer heeft op geluidshinder en de luchtkwaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen binnen de grenswaarden vallen van de Wet op de Geluidhinder en de Wet Luchtkwaliteit (zie http://www.vrom.nl/ voor informatie).

Verder kan nog gemeld worden dat het aantal bewoners van de Prinsenstichting terug gaat van 300 naar 200 personen. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen van busjes die de bewoners halen en brengen en het aantal verkeersbewegingen van personeelsleden en bezoekers evenredig af.

Water
Een andere vraag die werd gesteld ging over de lage waterstand. Aanwezigen vreesden dat de bouw zal leiden tot een hogere grondwaterstand in naastliggende wijken. Het terrein van de Prinsenstichting veroorzaakt nu geen overlast in de aanliggende wijken. Aangezien het plan wordt omringd door water vloeit dit niet af naar deze aanliggende wijken. Het plan wordt hoger aangelegd ten opzichte van het huidige maaiveld om verzadiging van de bovengrond tegen te gaan (drooglegging). Door het graven van waterpartijen zal het (grond)water zich juist over het hele gebied op één peil stabiliseren. Het op peil houden van deze waterstand is een taak van de oppervlaktewaterbeheerder.

Bestemmingsplan
Om woningbouw mogelijk te maken op het terrein van de Prinsenstichting, is het van belang vrijstelling van de bestemmingsplannen aan te vragen. Daarvoor is een procedure gestart. De relevante stukken liggen sinds dinsdag 14 oktober 2008 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis van Purmerend. U kunt desgewenst een zienswijze inbrengen.

Meer informatie

Wie belangstelling heeft voor dit project en in de nabije toekomst op de hoogte wil worden gehouden, kan zich inschrijven via http://www.kwadijkerpark.nl/ of een email sturen naar info@kwadijkerpark.nl. Het informatienummer van de gemeente Purmerend is (0299) 452452.

 

Bron: bewonersbrief gemeente Purmerend

Ruimtelijke Ordening artikelen