HomeNieuwsSociale ZakenSubsidieverordening noodsteun energie en huur voor maatschappelijke organisaties Purmerend 2023 in aantocht

Subsidieverordening noodsteun energie en huur voor maatschappelijke organisaties Purmerend 2023 in aantocht

Foto Stadspartij-BPP


De afgelopen maanden is de gemeente regelmatig benaderd door maatschappelijke partners die zich zorgen maken om de stijgende lasten en de gevolgen die dat heeft voor de exploitatie en het activiteitenaanbod in gemeente Purmerend. Maatschappelijke partners worden geconfronteerd met stijgende energielasten, gestegen huurlasten door de hoge indexaties en in enkele gevallen ook door gestegen loonkosten door nieuwe CAO-afspraken.

Om maatschappelijke partners financieel tegemoet te komen bij de financiële knelpunten door alle prijsstijgingen, heeft het college op 8 november 2022 besloten tot onder andere het uitwerken van een subsidieregeling knelpunten energie en huur voor exceptionele prijsstijgingen die door maatschappelijke partners niet zelf kunnen worden opgevangen. De raad is hierover per brief geïnformeerd. Dit is in lijn met de op 3 november 2022 unaniem door de raad aangenomen motie ‘energiekosten (sport)verenigingen’.

De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van deze regeling en dit heeft geresulteerd in bijgevoegde ontwerpverordening noodsteun energie en huur voor maatschappelijke organisaties Purmerend 2023. Deze regeling richt zich op het voorkomen van ernstige verslechtering van de financiële positie van maatschappelijke organisaties en de gevolgen die de prijsstijgingen energie en huur hebben voor het maatschappelijke aanbod in de gemeente.

Besluitneming

De ontwerp subsidieverordening wordt vanavond behandeld in de raadscommissie Algemeen-Maatschappelijk 21 juni 2023. Waarna bij goedvinden het voorstel in de raadsvergadering van 29 juni 2023 kan worden vastgesteld.

Na vaststelling van de subsidieverordening zal deze worden gepubliceerd en treedt deze na bekendmaking in werking. Maatschappelijke partners zullen vanuit het subsidiecoördinatiepunt worden geïnformeerd over de mogelijkheid subsidie aan te vragen op basis van deze subsidieverordening. Ook zal middels een nader persbericht aandacht worden besteed aan de mogelijkheid voor maatschappelijke organisaties om op basis van deze verordening een subsidie energie en/of huur aan te vragen.

Sociale Zaken artikelen