HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStichting Behoud Waterland: Baanstee Noord regionaal bedrijventerrein

Stichting Behoud Waterland: Baanstee Noord regionaal bedrijventerrein

baansteenoord2014
De Stichting Behoud Waterland (SBW) dringt er bij Provinciale Staten op aan dat de provincie zijn regierol oppakt en ervoor zorgt dat de Baanstee-Noord in Purmerend daadwerkelijk gaat functioneren als regionaal bedrijventerrein in de regio Waterland.

De SBW wil dat de Waterlandse gemeenten bestaande bedrijventerreinen efficiënter gebruiken en onnodige landschapsaantasting door de aanleg van nieuwe en uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen voorkomen.

Een regionaal bedrijventerrein
Baanstee-Noord is een bedrijventerrein in het noorden van Purmerend en zal volgens het bestemmingsplan uiteindelijk een omvang hebben van 120 hectare bruto (80 ha netto). Baanstee-Noord is aangelegd om bedrijven uit Purmerend en uit de omliggende gemeenten ruimte te bieden. Het is een regionaal bedrijventerrein. Zo kan door zuinig ruimtegebruik (niet iedere gemeente zijn eigen bedrijventerrein) het open landschap zoveel mogelijk gespaard worden.

Streekplan wijst Baanstee Noord aan als regionaal bedrijventerrein
De provincie heeft de Baanstee-Noord al planologisch mogelijk gemaakt in het in 2003 vastgestelde Streekplan Noord-Holland Zuid. Daarin wordt de Baanstee-Noord aangewezen als regionaal bedrijventerrein (p.111). ‘Dit bedrijventerrein zal ook in beperkte mate opvang bieden voor (grotere) lokale bedrijvigheid uit de regio. [] In een aantal stads- en dorpskernen worden bedrijven uitgeplaatst. Dit gaat nogal eens gepaard met functieveranderingen op de plaats van herkomst. Algemeen is de lijn om deze verplaatsingen op te vangen op het regionale terrein Baanstee-Noord.’

Het bestemmingsplan ‘bedrijvenpark Baanstee-Noord’ is in maart 2008 door de gemeenteraad van Purmerend vastgesteld en in juni 2010 na een aantal juridische procedures onherroepelijk geworden.  Het bestemmingsplan verwijst nadrukkelijk (p.14-15) naar de regionale functie van Baanstee-Noord zoals door de provincie bepaald.

Concurrerende bedrijventerreinen
De SBW constateert dat veel betrokken gemeenten in de regio Waterland zich in de praktijk niets gelegen laten liggen aan deze regionale functie van de Baanstee-Noord. Deze gemeenten willen allemaal nieuwe bedrijventerreinen aanleggen of uitbreiden in hun eigen gemeenten. Daar moet een halt aan worden toegeroepen zo betoogd SBW en noemt in haar brief een groot aantal negatieve voorbeelden.

Ruimtelijke Ordening artikelen