HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStart procedure uitwerkingsplan ‘Kop West, gebied tegen de Neckerstraat

Start procedure uitwerkingsplan ‘Kop West, gebied tegen de Neckerstraat

Impressie bouw
bron raadsstukken

Op 29 januari 2015 heeft de raad voor het gebied Kop West het bestemming ‘Kop van West 2014’ vastgesteld. Dit gebied is daarna in verschillende bouwvelden opgedeeld.

Voor de invulling van bouwveld E, gelegen in het noorden van het plangebied, tegen de Neckerstraat aan, is door projectontwikkelaar Open Development een bouwplan ontwikkeld.

Bouwplan bouwveld EDit bouwplan behelst de bouw van 81 woningen. Onder het plangebied komt een verdiepte parkeergarage.

Voor een klein deel van dit bouwveld geldt een uit te werken bestemming, waarvoor een uitwerkingsplicht geldt. De reden om dit zo te regelen was dat in dit gebied, langs de Neckerstraat, over de ruimtelijke inpassing en de uitvoering van het stedenbouwkundig plan met de eigenaren van deze gronden overleg gevoerd moest worden met betrekking tot de (exacte) invulling daarvan.

Het college heeft thans besloten hebben een uitwerkingsplan ‘Kop West, bouwveld E 2021’ in procedure te brengen.

Het uitwerkingsplan dient de realisatie van vier grondwoningen binnen het plangebied mogelijk te maken. Qua woningtypologie betreft het
rijwoningen.
Met de eigenares van Neckerstraat 43-45, een van de direct aangrenzende percelen, is onderhandeld. Met haar heeft een grondruil plaatsgevonden, waardoor grond naast haar woning is verkregen om bij het bouwplan te trekken.

Binnen de bestemming is in het moederplan een scala aan functies mogelijk gemaakt, waaronder wonen, bedrijven, kantoren, sociale en culturele voorzieningen, (para)medische voorzieningen en maatschappelijke voorzieningen. In het uitwerkingsplan is alleen de
functie wonen opgenomen, aangezien hier ook enkel woningen zijn voorzien. In het nog op te stellen bestemmingplan voor de gehele Kop West zal onderzocht worden of aan de gronden wellicht nog andere functies toegekend moeten worden.

Duurzaamheid

Er is voor Kop West een warmteplan gemaakt. Het warmteplan geldt voor woningen en andere gebouwen in een afgebakend gebied (in dit geval het gebied Kop West) en voor een periode van maximaal 10 jaar. Het warmteplan stelt voorwaarden met betrekking tot de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu. Binnen de grenzen van het geldende warmteplan dienen gebouwen aan te sluiten op het warmtenet. Ontheffing van de plicht om aan te sluiten op het warmtenet binnen het afgebakende gebied kan worden verkregen indien wordt aangetoond dat op een alternatieve wijze aan de in het warmteplan
gestelde eisen voor energiezuinigheid en de milieuprestatie wordt voldaan.

Voor het inrichten van de openbare ruimte worden duurzame materialen toegepast. Ook is er aandacht voor kwalitatief groen.

Vervolgstappen

Het vaststellingsbesluit wordt samen met het ontwerp van het uitwerkingsplan binnenkort voor zes weken in ontwerp ter inzage gelegd. Na afloop van de inzagetermijn beslist het college over de vaststelling van het uitwerkingsplan, met inachtneming van al dan niet ingediende zienswijzen.

Ruimtelijke Ordening artikelen