HomeNieuwsWelzijnStart Impuls brede scholen, sport en cultuur

Start Impuls brede scholen, sport en cultuur

combifunctiesport
In de Raadsvergadering van 30 oktober 2008 heeft de PvdA, gesteund door de Stadspartij (die zelf een wijzigingsvoorstel hiertoe wilde indienen), een motie ingediend inzake de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur.’ Deze motie had als doel dat Purmerend zich zou aanmelden voor de tweede tranche van deze impuls en dat we zouden gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor combinatiefuncties in Purmerend.

Purmerend heeft zich vervolgens aangemeld. Met de aanmelding voor de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ heeft Purmerend aangegeven dat het 12,8 fte combinatiefuncties beoogt te realiseren en bereid is hiervoor cofinanciering in te zetten. Deze cofinanciering zou niet bestaan uit nieuwe middelen van de gemeente, maar moest worden gezocht in reallocatie van middelen bij de participanten. In april 2009 is een bijeenkomst geweest met mogelijke partners waarin de haalbaarheid van combinatiefuncties is onderzocht. Bijna alle partners gaven aan met de gemeente aan de slag te willen met combinatiefuncties.

Versoepeling bestuurlijke afspraken
Deelnemende gemeenten, maar ook gemeenten die nog gaan starten met de Impuls, hebben aandacht gevraagd voor hun moeilijke financiële positie als gevolg van de crisis. De ministeries van OCW en VWS en de VNG hebben daarom gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk combinatiefuncties te creëren op de juiste plek, rekening houdend met de financiële problemen van gemeenten. Afgesproken is dat het normbedrag per functionaris wordt verhoogd van 45.000 euro naar 50.000 euro. Het totaal beschikbare budget bij Rijk en gemeenten blijft gelijk. Dat betekent dat Purmerend met dezelfde middelen van het Rijk minder fte’s, namelijk 11,5 in plaats van 12,8 vanaf 2012, dient te realiseren.

Spurd en combinatiefuncties
Spurd is naar aanleiding van de bijeenkomst in april gekomen met een plan voor de invulling van de combinatiefuncties voor sport. Dit plan omvat in het kort het volgende. Stichting Spurd vult in 2010 tenminste 5,5 fte’s in voor combinatiefuncties in de sport en beoogt vanaf 2012 uit te komen op 9,5 fte combinatiefuncties sport en onderwijs. De stichting doet dit deels door reallocatie van middelen vanuit de subsidie van de gemeente Purmerend en deels vanuit de middelen van de ‘Impuls’. Stichting Spurd wordt, zo mogelijk en in goed overleg met het onderwijs, formeel werkgever van de combinatiefunctionarissen sport en onderwijs. Het onderwijs kan door inzet van de combinatiefunctionaris het aanbod bewegingsonderwijs naar een hoger niveau brengen. Sportverenigingen profileren zich door middel van de combinatiefunctionaris op professionele wijze binnen de muren van de school. Spurd organiseert en regisseert en draagt zorg voor een meer  gestructureerde samenwerking, wat zal leiden tot een hogere deelname aan sportactiviteiten in Purmerend.

Combinatiefuncties en cultuur
De partners van cultuur zijn geïnformeerd over het plan van Spurd. Begin 2010 zal met hen verder worden gesproken over de invulling van de fte’s voor cultuur en onderwijs.

Stadspartij roep verenigingen op er gebruik van te maken
De Stadspartij is van het begin af aan voorstander om personeel aan te nemen in de ‘combifunctie’ om zo onderwijs en sportverenigingen beter te ondersteunen en op elkaar af te stemmen. De verschillende sporten kunnen zo het beste onder de aandacht worden gebracht en verenigingen kunnen professional worden ondersteund.

De Stadspartij ziet het als een eerste goede  investering tot het behalen van de doelstelling om kinderen meer te laten bewegen. Om dit voor elkaar te krijgen zal sporten aantrekkelijker gemaakt moeten worden, door kinderen al in een vroeg stadium ermee in aanraking te laten komen.
De Stadspartij roept verenigingen op om zelf te gaan kijken waarin zij deze combifunctie kunnen inzetten en daar contact over op te nemen met Spurd.

Welzijn artikelen