HomeNieuwsSociale ZakenStand van zaken vluchtelingen en statushouders in Purmerend

Stand van zaken vluchtelingen en statushouders in Purmerend

VanPraaghuis
Het college heeft door een brief aan de gemeenteraad de stand van zaken m.b.t.de vluchtelingen (Zeevangstraat) en statushouders (Jaap van Praaghuis) in Purmerend gegeven.

In juni zijn afspraken tussen Spirit, Nidos, Parnassia groep en gemeente gemaakt over de vervolghuisvesting voor de Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers) aan de Zeevangstraat.
In april werd namelijk bekend dat Nidos deze opvanglocatie zou gaan sluiten, omdat de locatie niet voldoet aan de regels die Nidos stelt aan een opvanglocatie. Naar aanleiding van dit bericht heeft de burgemeester de staatssecretaris gevraagd om oplossingen aan te dragen, die de integratie van de jongeren in Purmerend ten goede komen. Uiteindelijk zijn betrokken partijen onderling tot afspraken gekomen. De afgelopen periode hebben partijen zich ingespannen om de gemaakte afspraken tot uitvoering te brengen.

Uitwerking van de afspraken

Bij de concretisering van de gemaakte afspraken is gebleken dat sommige afspraken praktisch niet haalbaar zijn. Zo heeft Spirit, die de begeleiding van Parnassia groep na de herhuisvesting van de jongeren gaat overnemen, eerdere investeringen in vastgoed elders gedaan waardoor de gemaakte afspraken onder druk zijn komen te staan. Spirit maakt hierover zelfstandig afspraken met Nidos, waardoor deze afspraken buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen.
De gemeente heeft de partijen nogmaals gewezen op de eerder gemaakte afspraken. En benadrukt om vooral de mate van zelfstandigheid en de situatie van de jongeren te laten prevaleren. Daarom hebben Nidos en Spirit gehoor gegeven aan de verhuiswens van een aantal jongeren om elders binnen de regio te willen wonen.

Kleinschalige wooneenheden (KWE) in Purmerend

Aanvankelijk zouden er binnen Purmerend twee Kleinschalige WoonEenheden (KWE’s) voor 6 a 7 jongeren door Spirit worden ingericht. Spirit is actief op zoek gegaan naar ruime woningen binnen de particuliere sector en heeft één geschikte woning gevonden. Vanaf 1 september wordt deze woning als KWE in gebruik genomen door een groep van 6 meisjes.

Nidos en Spirit heeft met medewerking van de jongeren, de andere beoogde groep naar een kleinschalige woongroep (KWG) in Amsterdam Noord verhuisd.

Van tijdelijke opvang naar zelfstandig wonen

Vanuit een KWE stromen jongeren die 18 jaar zijn geworden door naar zelfstandige woonruimte. Gezien de lange wachttijd voor een sociale huurwoning heeft de gemeente aan woningcorporaties gevraagd om vier jongeren samen een woning te laten delen. Dit omdat zelfstandig wonen voor jongeren financieel niet haalbaar is, omdat zij geen huurtoeslag ontvangen tot hun 23e jaar.

Gezien de toename van de gemeentelijke taakstelling is woningdelen een goed alternatief, aanvullend op de reguliere wijze van huisvesten. In de praktijk blijkt het echter moeizaam om meer dan twee jongeren op een contract bij de woningcorporaties te krijgen. Dit levert volgens de woningcorporaties namelijk juridische, bedrijfsmatige, maar ook beheersmatige effecten op die nog niet voldoende zijn uitgewerkt. Overigens speelt dit niet alleen bij de huisvesting van jonge statushouders. Helaas ook bij het huisvesten van statushouders die ouder zijn, waarvoor woningdelen juist een geschikt alternatief kan zijn om de druk op sociale woningvoorraad nog enigszins te kunnen beperken.

De Zeevangstraat in aantallen

• Zes jongeren zijn op eigen verzoek naar een KWG in Amsterdam ZO en Hoofddorp verhuisd.

• Zes meisjes verhuizen per 1 september naar een KWE in Purmerend.

• Met medewerking van de jongeren, is een groep van zeven jongens naar een KWG Amsterdam Noord verhuisd.

• Een groepje van drie 18-jarigen plus een jonger broertje van één van hen, worden in Purmerend gehuisvest uiterlijk kwartaal 4 van 2016.

• Een groepje van 3 meisjes die (bijna) 18 zijn, worden in Purmerend gehuisvest uiterlijk kwartaal 4 van 2016

• Tot slot zijn er twee jongeren waarvan de gezinnen al in Nederland zijn, die naar verwachting op korte termijn met elkaar in Purmerend herenigd worden.

Meeuwvleugel Jaap van Praag

Vorig jaar november heeft de Zorgcirkel de Meeuwvleugel tijdelijk beschikbaar gesteld voor de opvang van twintig statushouders. Bijna alle statushouders zijn inmiddels met hun gezin herenigd en wonen nu zelfstandig in Purmerend. Een deel van hen is actief als vrijwilliger, bijvoorbeeld in de keuken van het verzorgingshuis. Alle mannen zijn al enige tijd bezig met hun inburgeringscursus, waarvan een aantal de intensieve variant volgt aan de universiteit in Amsterdam. Zij helpen elkaar met verhuizen en het opknappen van hun woningen.

Er is nog één statushouder die een woning aangeboden moet krijgen. De anderen wachten op de sleuteloverdracht van hun nieuwe woning en verblijven tot uiterlijk medio september in de Meeuwvleugel. Hun gezinnen wonen hier nu ook, omdat de AZC’s waar zij verbleven moeilijk te bereizen zijn met het openbaar vervoer. Zorgmanager mevrouw Kuijpers heeft vanuit menselijk oogpunt gehandeld en hier toestemming voor gegeven. Uiteraard in goed overleg met de bestuurder van de Zorgcirkel.

Sociale Zaken artikelen