HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStand van zaken realisatie parkeergarage stadhuis en ontwerp plein

Stand van zaken realisatie parkeergarage stadhuis en ontwerp plein

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stadhuis Purmerend Foto Stadspartij

Door een brief heeft wethouder Tijmstra de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de parkeergarage stadhuis.

De voorbereidingen lopen conform planning wat betekent dat er zeer binnenkort werkzaamheden buiten zichtbaar zullen zijn.

Start bouw

De omgevingsvergunning wordt binnenkort aangevraagd. Na het doorlopen van de bezwarentermijn en het onherroepelijk worden van de vergunning starten de werkzaamheden.

Voorlopig ontwerp plein

De ruimte aan de voorzijde van het stadhuis wordt ingericht als groen plein voor de stad. De huidige vijver wordt vervangen door een Water Afvoer Drainage en Infiltratie (wadi), die de buffering van regenwater laat zien door het fluctuerende waterpeil.
Dit is een mooie duurzame oplossing voor waterberging die in samenwerking met het Hoogheemraadschap (HHNK) tot stand is gekomen.Een impressie van het voorlopig ontwerp is te zien op www.vanbrugtotbrug.nl.

In de verdere uitwerking van het ontwerp worden de exacte locatie van het kunstwerk, de bomen en de inrichting van het plein -waaronder de blinde-geleide-lijn – nog verder uitgewerkt.

Het nieuwe plein geeft een combinatie van rust (aan de zijde van de woningen) en beweging en bedrijvigheid. In de fase van het definitief ontwerp wordt de sfeer van het plein nader uitgewerkt.

Behoud kunstwerk

In de huidige vijver voor het stadhuis ligt een kunstwerk: de Ellipsoïde. Op het nieuwe plein komt geen vijver terug.
Er is nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor herplaatsing van het kunstwerk. In overleg met de nabestaanden van de kunstenaar is besloten om het kunstwerk, zonder fonteinen, opnieuw een plek te geven op het plein zodra dit gerealiseerd is. Hiermee is voor alle betrokkenen een mooie oplossing gevonden en behoudt het kunstwerk de plek waarvoor hij is ontwerpen.

Bereikbaarheid Wolthuissteeg

In de steeg achter de woningen aan de Purmersteenweg is een aantal vergunninghouders-plekken aanwezig. Deze zijn op dit moment van twee zijden bereikbaar. De steeg is smal waardoor het niet mogelijk is om te keren. Om die reden is in het midden een paaltje geplaatst en is een deel van de plekken vanuit de Magnoliastraat bereikbaar en een deel van de plekken vanuit de andere zijde. Ook de Rusthoeve gebruikt op dit moment twee ingangen voor haar bevoorrading.

De bereikbaarheid van de steeg wijzigt met de komst van de parkeergarage en de herinrichting van het plein. Het verplaatsen van de inrit brengt met zich mee dat de toegang van de Wolthuissteeg via de Magnoliastraat er niet meer is. Dit betekent dat de Wolthuissteeg enkel ontsloten wordt via de Wolthuissingel. Aangezien de steeg smal is en er niet gekeerd kan worden is met omwonenden en met Wooncompagnie onderzocht hoe de parkeerplaatsen in de Wolthuissteeg bereikbaar kunnen blijven én de Rusthoeve adequaat kan blijven bevoorraden. Er zijn diverse varianten onderzocht.

We gaan nog verder in overleg met omwonenden en met Wooncompagnie om de variant die op het meeste draagvlak kan rekenen te optimaliseren.

(Red. Vooruitlopend hierop hebben bewoners een kritische reactie gegeven.)

De kosten voor de aanpassing van de steeg zijn niet opgenomen in de begroting en zullen meegenomen worden bij de eerstvolgende tussenrapportage.

Start voorbereiding bouwwerkzaamheden

De werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw van de parkeergarage starten op korte termijn. Dit gebeurt nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is om te borgen dat de planning wordt gehaald.

Het bouwrijp maken houdt in dat het parkeerterrein voor het stadhuis verwijderd wordt, de entree naar het stadhuis wordt verplaatst en de vijver wordt gedempt. Dit alles vindt plaats vanaf 21 juni tot eind augustus. Er wordt voor gezorgd dat de bereikbaarheid voor de bezoekers en medewerkers gedurende het hele project geregeld is.

Nadat de gemeente de omgevingsvergunning heeft verleend, wordt onderzocht of de inrit naar de parkeergarage al kan worden gerealiseerd. Voordeel hiervan is dat deze gebruikt kan worden voor het verkeer dat nodig is voor het leeghalen van de vijver en later voor de bouw. Hiermee ontstaat een veiligere en prettige situatie voor de omgeving. Voor de realisatie van de inrit moet één Plataan gekapt worden.

Meer informatie over de planning is te vinden op de site www.vanbrugtotbrug.nl.

Deze site wordt gebruikt om de actuele informatie over de parkeergarage en het plein met inwoners van Purmerend te delen. Daarnaast wordt op belangrijke momenten ook via andere kanalen gecommuniceerd. Direct omwonenden worden op de hoogte gehouden via email en gerichte bijeenkomsten.

Ruimtelijke Ordening artikelen