HomeNieuwsWelzijnStand van zaken Multifunctionele Sporthal en herinrichting Rugby

Stand van zaken Multifunctionele Sporthal en herinrichting Rugby

Sport
Op het sportcomplex aan de Van IJsendijkstraat wordt de bouw van een multifunctionele sport- en turnhal en de herschikking van de rugbyaccommodatie voorbereid. Met een memo heeft wethouder Nijenhuis de gemeenteraad geïnformeerd.

De informatie bevat een vijftal onderwerpen:

 • Aanbestedingsvorm sporthal
 • Aanbesteding sportclubgebouw rugby
 • Lokale/regionale ondernemers
 • Fasering/planning
 • Communicatie met bewoners

Aanbestedingsvorm sporthal
Het collegebesluit met betrekking tot de aanbestedingsvorm en inkoop zal naar verwachting in september genomen kunnen worden. Hierin zal ook aandacht gegeven worden aan elementen als fiscale- en juridische aspecten, maintain, operate, duurzaamheid en sociaal rendement. Na deze besluitvorming zal de selectieprocedure op basis van een Europese aanbesteding plaats gaan vinden, waarna naar verwachting de gunning begin 2014 kan plaatsvinden. Het uitgangspunt bij deze aanbesteding is dat de sporthal gerealiseerd kan worden binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders. De planning is erop gericht dat medio 2015 de sporthal in gebruik kan worden genomen.

Aanbesteding sportclubgebouw rugby
Inmiddels is duidelijk geworden dat de rugbyclub niet in eigen beheer het sportclubgebouw wenst te realiseren en dat de gemeente derhalve het bouwheerschap op zich heeft genomen. Om de bouw mogelijk te maken is een bedrag van € 698.153 incl. BTW beschikbaar, dat gecalculeerd is op basis van “nieuw voor oud” gerelateerd aan het bestaande clubgebouw.

In samenspraak met de rugbyclub is een Programma van Eisen opgesteld dat op basis van het taakstellende budget via een meervoudig onderhandse aanbesteding aan lokale en regionale aannemers is aanbesteed. De vorm en inhoud van het clubgebouw zal voldoen aan de huidige tijdgeest; uitgangspunt blijft uiteraard het vastgestelde financieel kader. De selectieprocedure is net voor de zomervakantie opgestart. Naar verwachting kan de selectieprocedure van het kleed- clubgebouw voor de rugby medio september 2013 worden afgerond en worden gegund. De planning is erop gericht dat in augustus 2014 het nieuwe sportclubgebouw in gebruik kan worden genomen. 

Lokale/regionale Ondernemers
In het advies aan het college met betrekking tot de aanbestedingsvorm en inkoop zijn voorstellen opgenomen over de inkoopstrategie die de gemeente voor ogen heeft binnen de vastgestelde juridische kaders bij het betrekken van lokale ondernemers bij de Europese aanbesteding van de multifunctionele sporthal.

Zoals hierboven is aangegeven loopt op dit moment de selectieprocedure in het kader van de onderhandse aanbesteding voor het sportclubgebouw voor de rugby.

Fasering en planning
Het sportcomplex wordt gerealiseerd op het terrein van het bestaande rugbyveld en sporthal. Hierdoor worden de onderstaande fasen onderscheiden:

 1. De voorbereiding voor bouwrijp maken van het terrein t.p.v. kunstgrasveld rugby is in volle gang;
 2. Het programma van eisen voor het kunstgrasveld rugby is in voorbereiding;
 3. De  aanbesteding van het  kleed- clubgebouw rugby loopt op dit moment;

3a  Verhuizen rugby zal volgens planning medio 2014 plaatsvinden;

 1. Sloop bestaand clubgebouw rugby  zal medio 2014 plaatsvinden waarna de realisatie van de sport- en turnhal plaatsvindt, het PvE voor de sporthal is in samenwerking met de verschillende stakeholders in voorbereiding;
 2. In 2015 zal sloop bestaande sporthal en realisatie natuurgras rugbyveld plaatsvinden.

Communicatie met bewoners
Er is geregeld contact met de omwonenden.  Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • Tijdens een extra informatieavond over de verschillende projecten in Overwhere- zuid (rioleringswerkzaamheden, M.L.Kingschool en sportpark van IJsendijkstraat is met de bewoners afgesproken dat de omwonenden actief vanuit de gemeente geïnformeerd zullen worden over de vervolgstappen in de verdere uitwerking.
 • Er is een handtekeningenactie ingediend door wijkbewoners die tegen de ontwikkelingen op het sportpark zijn. Het college heeft hierop kortgeleden een antwoord greschreven.
 • In oktober zal een informatieavond worden gepland waarvoor de bewoners in een ruime straal rond het sportpark zullen worden uitgenodigd.

 

Bron: memo aan de raadscommissie Samenleving

Welzijn artikelen