HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStand van zaken Integraal Kindcentrum (IKC) deelplan 6B Middenbeemster

Stand van zaken Integraal Kindcentrum (IKC) deelplan 6B Middenbeemster

Doel  is dat in 2025 gestart kan worden met de bouw van het nieuwe IKC

Visiekaart Middenbeemster 2040
H Nieuwbouw school, bibliotheek, Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG), Integraal Kind Centrum (IKC))


Het aantal leerlingen in Middenbeemster groeit de komende jaren als gevolg van de gerealiseerde en nog te realiseren woningbouw. In de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is vastgesteld dat er een nieuw schoolgebouw moet komen in nieuwbouwwijk De Keyser. Deze school wordt gerealiseerd in de vorm van een IKC (Integraal Kindcentrum) met basisschool, kinderopvang, bibliotheek, gymzaal en het CJG. Voor deze ontwikkeling heeft participatie plaatsgevonden, is nu een ontwerpwijzigingsplan opgesteld en een concept beeldkwaliteitplan.

Door een memo hebben de wethouders Saaf en Verkroost de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg.

Inspraak buurt

De komst van het IKC in deelplan 6b van nieuwbouwwijk De Keyser heeft in 2022 geleid tot vragen vanuit de buurt. In het najaar van 2022 zijn de vragen over de omgeving van de gereserveerde locatie voor het nieuwe IKC per brief beantwoord. In het afgelopen half jaar zijn (direct)omwonenden uitgenodigd voor meerdere bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hadden als doel om meer uitleg te geven over de locatie, de verkeersonderzoeken en de uit te werken scenario’s voor de inrichting van de openbare ruimte.

Als eerste zijn in maart de resultaten van het verkeersonderzoek in de wijk toegelicht en vervolgens zijn, mede op basis van de uitkomsten van het verkeersonderzoek, meerdere verkeersvarianten opgesteld hoe de openbare ruimte rondom het toekomstig IKC kan worden ingericht. Deze varianten zijn vervolgens in een inloopbijeenkomst in juni gepresenteerd en hierop konden buurtbewoners reageren.

De gepresenteerde informatie en vragen zijn gedeeld via de nieuwsbrief, de website en voor de direct aanwonenden ook per brief. Op 9 oktober jl. is tijdens een bewonersbijeenkomst de verkeersvariant rondom het IKC en het Beeldkwaliteitsplan toegelicht. Ook is een toelichting gegeven op het verdere proces. Na de plenaire presentatie was er ruimte voor belangstellenden om vragen te stellen.

Wijzigingsplan IKC Middenbeemster

In het geldende bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan maatschappelijke voorzieningen kunnen worden toegestaan. In deze wijzigingsbevoegdheid is een aantal voorwaarden opgenomen. Aan deze voorwaarden moet zijn voldaan voordat de wijzigingsbevoegdheid kan worden toegepast. Daarnaast moet worden aangetoond dat het plan passend is binnen het geldend beleid, geen strijd is met wet- en regelgeving op het gebied van milieu- en omgevingsfactoren en dat het plan financieel uitvoerbaar is. Het opgestelde (ontwerp) wijzigingsplan geeft hier invulling aan. Het wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en de toelichting en gaat na vaststelling deel uit maken van het bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ (het moederplan).

Beeldkwaliteitplan IKC deelplan 6B Middenbeemster

In het eerdere beeldkwaliteitplan voor De Keyser fase 2 staat een uitgebreide toelichting op de historie van De Beemster, het dorp Middenbeemster en het ruimtelijk kader voor De Keyser als totaal. Hierin zijn ook de kernkwaliteiten van de UNESCO Werelderfgoederen De Beemster én de Stelling van Amsterdam benoemd. Omdat het huidige beeldkwaliteitplan voor het gebied niet voorziet in de realisatie van een IKC is een aanvulling op dit beeldkwaliteitplan gemaakt. Dit beeldkwaliteitplan vormt, samen met het ‘Ruimtelijke kader en beeldkwaliteitplan Plan De Keyser fase 2’ (door de gemeenteraad van gemeente Beemster vastgesteld op 9 juli 2019) het ruimtelijk uitgangspunt voor de inpassing van het IKC. Daarnaast vormt dit beeldkwaliteitplan het beoordelingskader voor de welstandscommissie in het kader van de Aanvraag Omgevingsvergunning.

Architectenselectie

Voor het ontwerpen van de school is in het voorjaar 2023 een voorselectie gehouden. De voorselectie, waarop 31 bureaus hebben ingeschreven, heeft geleid tot 5 bureaus welke zijn uitgenodigd om een aanbieding te doen. De inschrijvende partijen hebben hun plannen medio oktober 2023 gepresenteerd.

Inmiddels zijn alle plannen beoordeeld en is de voorlopige gunning per brief bekend gemaakt aan de betrokken partijen. Bij de beoordeling zijn, naast een aantal gemeentelijke vakdeskundigen, ook de gebruikers van het toekomstig IKC erbij betrokken. Na de voorlopige gunning volgt er een periode van 20 dagen waarbij de architectenbureaus die niet gewonnen hebben bezwaar kunnen maken. Na 20 dagen wordt overgegaan tot het sluiten van een overeenkomst, als er geen bezwaren zijn ontvangen. Vervolgens wordt gestart met het ontwerpproces. Een compleet participatietraject maakt onderdeel uit van het ontwerpproces.

Vervolg

Zowel het wijzigingsplan als het beeldkwaliteitsplan zijn inmiddels als concept gereed. Het college heeft besloten beide voor de periode van zes weken ter inzage te leggen. Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen.

Tijdens de ter inzage termijn wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin het plan wordt toegelicht en waarin omwonenden en andere belanghebbenden nog vragen kunnen stellen over het plan en de procedure. Na afloop van de zienswijze procedure, en afhankelijk van de eventueel ingediende zienswijzen wordt een nota van beantwoording opgesteld. Hierna wordt uw raad gevraagd een besluit te  nemen omtrent de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan en beslist het college van B&W omtrent de vaststelling van het wijzigingsplan.

Parallel daaraan wordt begonnen met het ontwerpproces, met als doel dat in 2025 gestart kan worden met de bouw van het nieuwe IKC.

Ruimtelijke Ordening artikelen