HomeNieuwsAlgemeen BestuurStadsverwarming en lagere bijdrage rijk drukken zwaar op begroting Purmerend

Stadsverwarming en lagere bijdrage rijk drukken zwaar op begroting Purmerend

geld (2).jpgVrijdag 18 september heeft het Purmerendse college van Burgemeester en Wethouders de concept-programmabegroting voor 2010-2013 gepresenteerd. In de begroting staat waar het college voorstelt de komende jaren geld aan uit te geven en waar dat geld vandaan moet komen. Purmerend heeft vorig jaar de tegenvallende resultaten van stadsverwarming kunnen verwerken, maar lagere inkomsten vanuit het rijk leiden vanaf volgend jaar voor Purmerend tot nieuwe bezuinigingen van € 4 miljoen per jaar. Het Rijk heeft besloten fors minder bij te dragen aan de gemeenten in Nederland. Dit betekent dat maatregelen op alle gebieden de komende jaren onvermijdelijk zijn zo stelt het college van Purmerend.


Stadsverwarming
In de begroting worden een aantal noodmaatregelen genoemd als de feitelijk failliete situatie van de Stadsverwarming niet verbetert. Vanaf 2012 dreigen dan zware ingrepen waaronder een drastische verhoging van de OZB.

Gemeentefonds
Door de economische crisis zijn de financiën van het Rijk in zwaar weer terecht gekomen. Als gevolg daarvan zal vanaf 2009 het gemeentefonds niet meer groeien. Los van stadsverwarming betekent dit voor Purmerend een extra bezuinigingsopgave van respectievelijk € 2,5, € 5,1, € 4,1 en € 4,1 miljoen in 2010 tot en met 2013.

Gemeentelijk apparaat
Er volgen bezuinigingen op het gemeentelijk apparaat, uiteindelijk totaal voor minstens € 2,7 miljoen. Een aantal van de voorgestelde maatregelen heeft direct personele en organisatorische consequenties zoals het sluiten van de wijkkantoren, het verminderen van de dienstverlening van het klantcontactcentrum en burgerzaken met één dagdeel en ook het onderhoud van gebouwen en velden van onderwijsinstellingen en de Stichting Spurd.

Voorzieningen
Naast de sluiting van de bibliotheek op de locatie ‘Het Zichthof’ moet de exploitatie van P3 op een commerciële manier worden vormgegeven. De gemeente zal onderzoeken hoe dit het beste kan gebeuren, waarbij de bestaande niet-kostendekkende activiteiten gehandhaafd zullen blijven door middel van afzonderlijke subsidiëring. Die bedrijfsmatige insteek kan dan een verwachte besparing opleveren per 2012 van € 500.000 per jaar.

Lastenverhoging
Toch is verdere lastenverhoging voor de Purmerender niet te voorkomen. De lokale lasten stijgen in 2010 voor een huishouden met een eigen woning met een waarde van € 200.000 ten opzichte van de nu al begrote stijging (van € 28) met nog eens bijna € 26. Voorgesteld wordt om de OZB extra te verhogen met 2% (€ 3,33). En het kwijtschelden van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten voor lagere inkomens wordt verrekend in het algemene tarief (€ 22,55).

Laatste woord gemeenteraad
De gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord en zal de begroting in november uitvoerig bespreken. Met het vaststellen van de begroting is vervolgens duidelijk welke plannen de komende jaren wel en welke plannen niet uitgevoerd worden.

Algemeen Bestuur artikelen