HomeNieuwsSociale ZakenStadspartij tegen rechtsongelijkheid bij huisvesten statushouders

Stadspartij tegen rechtsongelijkheid bij huisvesten statushouders


Het Rijk heeft aan alle gemeenten een verplichte huisvesting voor statushouders met een boeteclausules bij niet realiseren opgelegd.

De Stadspartij vindt dat deze dwangsituatie tot rechtsongelijkheid met Purmerends woningzoekenden leidt t.o.v. de te huisvesten statushouders. Purmerendse woningzoekenden hebben in het algemeen geen voorrangspositie en zien zich in de wachtrij gepasseerd door woningzoekende statushouders. Dat leidt tot onbegrip en verbittering bij woningzoekenden en zo tot ongewenste spanningen in  de samenleving.
De Stadspartij heeft in december over dit onderwerp al vragen gesteld. De aanleiding was de afschaffing van de voorrangsregeling die statushouders genoten op de toewijzing van een sociale huurwoning. Het college heeft daarop geantwoord dat de urgentie voor statushouders, in elk geval tot 1 april 2017 in stand blijft. Doordat de dwang en de boeteclausule tot het verplicht huisvesten van statushouders in stand blijft verandert er dus in de praktijk niet echt iets.
Uit de antwoorden blijkt ook dat de gemeente Purmerend in 2016 een achterstand heeft van 17 te huisvesten statushouders. Dit aantal moet in 2017 worden ingelopen. Tegelijkertijd is er een nieuwe taakstelling voor de eerste helft van 2017 van 61 statushouders.
Huisvestingsproblemen Randstad
Ook veel omringende gemeenten hebben problemen met het huisvesten van statushouders. Het tekort aan beschikbare woonruimte, is hieraan debet. Dat er in de Randstad een groot gebrek aan woningen is en er op de woningmarkt in onze regio daardoor een ‘gevecht’ gaande is om geschikte (huur)woningen interesseert het Rijk niet bij het huisvesten van statushouders. Wrang is om te constateren dat er regio’s zijn, ook in onze provincie, die wel ruimte hebben om zonder al te veel problemen statushouders te kunnen huisvesten. Meer toedeling aan of uitwijken naar die regio is niet toegestaan door het Rijk in een verwoed streven naar een ‘eerlijke’ spreiding.
Op lokaal niveau speelt zich dus een zeer problematisch dilemma af. De Stadspartij stelt nu dat de dwang van het Rijk bij het huisvesten van statushouders uiterst sober moet worden ingevuld. Zo zouden alleenstaande statushouders geen volledige sociale huurwoning moeten worden toegewezen.
Daarover zijn door de Stadspartij nieuwe vragen gesteld aan het college.
“Hoeveel sociale huurwoningen zijn er aan statushouders toegewezen in 2016 en 2017? Hoe de samenstelling van de gezinsgrootte was per toewijzing van een sociale huurwoning? Wordt er bij toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders rekening gehouden met eventuele gezinshereniging in de nabije toekomst? Worden statushouders ook anders gehuisvest dan in sociale huurwoningen? Zo ja, op welke wijze en hoeveel betreffen dat er?”
Ook dient huisvesting op ander wijze dan in een woning te worden onderzocht en waar mogelijk te worden toegepast.
“Zijn er nog gemeentelijke panden die op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt voor huisvesting van statushouders of andere urgente gevallen?” Een overtollig schoolgebouw aan de Nijlstraat wordt als voorbeeld genoemd.
Inburgering
De Stadspartij heeft ook vragen aan het college gesteld over de inburgering
In een recent uitgebracht rapport aan de tweede kamer was de hoofdconclusie dat de inburgering is verslechterd. Hoe verloopt de inburgering in Purmerend en hoe is het slagingspercentage van de deelnemers? Hoe is de begeleiding van de Statushouders? Zijn er voldoende begeleiders en vrijwilligers om de begeleiding in goede banen te leiden?
Het onderwerp zal de komende tijd de politieke agenda, net als in Purmerend, bij menige gemeente in onze regiogaan beheersen dat is wel duidelijk.

Sociale Zaken artikelen