HomeNieuwsVeiligheidStadspartij tegen LPG stations in woonwijken

Stadspartij tegen LPG stations in woonwijken


De Stadspartij is tegen LPG tankstations in woonwijken. Dat heeft de partij al bij meerdere besluitmomenten duidelijk gemaakt. In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van 9 februari 2017 kwam de reparatie van het bestemmingsplan Wheermolen aan de orde. Een meerderheid van de commissie SOB ging toch akkoord met de reparatie  van het bestemmingsplan waardoor het benzinestation met de ondergrondse LPG tank bij winkelcentrum Makado mag blijven zitten.

De Stadspartij is van mening dat er teveel gevaren kleven aan een LPG station in een woonwijk. Dat betreft niet alleen het LPG station zelf maar ook het vervoer van de gevaarlijke vloeistof per tankwagen door een woonwijk.

Dat dit gevaarlijk kan zijn dat bleek op woensdag 8 februari jl. toen in België er een LPG tankwagen kantelde. Wie op google ongelukken met tankwagens en met LPG tanks opzoekt kan de gevaren zelf waarnemen.

Bezwaren en zienswijze Helana Aslander
Voortdurend wordt het gevecht van de betrokken burger Helana Aslander, ook raadslid van de Stadspartij, bij berichtgeving over het onderwerp betrokken. Helana Aslander houdt de rollen burger en raadslid strikt gescheiden en mengt zich dan ook niet als raadslid in de politieke discussie. Toch is het onontkoombaar gebleken dat in reacties van anderen en berichtgeving de combinatie herhaaldelijk wordt genoemd en becommentarieert.

Het is daarom goed om haar argumenten die ze als zienswijze bij het  te behandelen bestemmingsplan indiende hieronder in het kort te memoreren.

Grote zorgen over houdbaarheid gekozen oplossing
Als burger maakt Helana Aslander zich grote zorgen over de gevaren van het LPG station en het tankvervoer. Volgens het gemeentebestuur is er nu door een gekozen juridische constructie geen sprake meer van een onaanvaardbaar veiligheidsrisico waardoor het LPG tankstation als zodanig kan worden bestemd.  Naar haar mening is hier echter sprake van schijnveiligheid en is de gekozen juridische constructie in strijd met het Europees recht en derhalve onhoudbaar.

De juridische constructie betreft een afspraak (Safety Deal) tussen de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, De Vereniging Vloeibaar Gas, de Belangenvereniging Tankstations, De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, De Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche NOVE en de BOVAG.

De bovengenoemde organisaties zijn echter Nederlandse verenigingen met deelnemende leden. Hierin zit de kwetsbaarheid van deze constructie die niet toelaatbaar is in het kader van de Externe veiligheid.  

Minister en Rijkswaterstaat erkennen risico’s
Dit risico wordt onderkend door de minister “De levering aan en/of het transport van LPG naar LPG autogastankstations door leden van de Vereniging Vloeibaar Gas vindt plaats door een tankwagen met een hittewerende bekleding”. Daarmee, zo vervolgd men is thans verzekerd dat nagenoeg alle Nederlandse LPG-autogastankstations worden bevoorraad met tankwagens die voorzien zijn van hittewerende bekleding. Het blijkt dat de afspraak ( de Safety Deal) slechts een inspanningsverplichting is. Er wordt rekening gehouden met de kans dat LPG wordt geleverd zonder hittewerende bekleding.  

Rijkswaterstaat laat via kenniscentrum InfoMil weten dat: het op basis van de huidige wetgeving niet mogelijk is om hittewerende bekleding op LPG-tankwagens dwingend voor te schrijven. Daarom is een Safety Deal gesloten tussen het ministerie van I&M en de LPG branche. Hiermee is verzekerd, zo wordt vermeld dat “bijna alle Nederlandse LPG –tankstations voor autogas worden bevoorraad met tankwagens die zijn voorzien van hittewerende bekleding”.
Het betreft hier dus uitsluitend een inspanningsverplichting voor de branche, en hun aangesloten leden. In uitzonderingsgevallen is het denkbaar, zo valt te lezen, dat een tankwagen zonder hittewerende bekleding toch LPG levert. 

Daar komt bij dat het hebben van een hittewerende coating geen absolute garantie biedt; de coating kan beschadigen en/of slecht worden onderhouden. Experts wijzen erop dat onzeker is of de toegeschreven effectiviteit van de coatings gewaarborgd blijft bij beschadiging ervan – een beschadiging die ook kan optreden door een incident, zoals een botsing met een ander voertuig.

Minister adviseert LPG tankstations te vestigen in buitengebied
Ondanks deze ‘safety deals’ adviseert de minister toch, om geen LPG tankstations te realiseren binnen de effectafstanden maar deze te vestigen in het buitengebied, bijvoorbeeld langs snelwegen. Kennelijk staat de minister niet volmondig achter de nu voorgestelde wijziging van de regelgeving, wat gelet op de strijdigheid met het Europees recht niet verwonderlijk is.  

Al eerder toen de Safety Deal werd betiteld als Convenant was het voorschrijven van de hittewerkende bekleding niet dwingend Europees voor te schrijven in wetgeving. De Raad van State vernietigde dan ook het besluit hierover. Internationale regelgeving verbied het stellen van aanvullende constructie-eisen (ic hittewerende bekleding) vanwege een gelijk economisch speelveld en dat is nog steeds het geval.
Juridische verankering voor alle – met name buitenlandse- tankwagens of vervoerders die geen lid zijn van de branchevereniding is op dit moment dus niet mogelijk.

De gekozen oplossing via een juridische constructie is dan ook een vorm van schijnveiligheid zo stelt Helana Aslander.

Veiligheid artikelen