HomeNieuwsWelzijnStadspartij: "Laat de Sportstichting alle beheerstaken doen"

Stadspartij: “Laat de Sportstichting alle beheerstaken doen”

sport.jpg Zoals bekend is de Stadspartij er voorstander van om te komen tot de oprichting van de Sportstichting. In de vergadering van het forum Samenleving op 9 januari 2008 en de raadsvergadering op 24 januari 2008 zijn een aantal onderwerpen m.b.t. de op te richten Sportstichting Purmerend ter besluitvorming geagendeerd. De Stadspartij heeft kennis genomen van de advisering van de Sportraad over de op te richten stichting.

Net als de Sportraad komt de Stadspartij tot de constatering dat de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken over het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties sinds vele jaren al tot volle tevredenheid ondergebracht zijn bij de zogenoemde gemeentelijke (intern verzelfstandigde) Beheerscommissie Sportaccommodaties. Deze beheerscommissie wordt onderdeel van de Sportstichting Purmerend, waardoor de kennis- en ervaringsontwikkeling plaats kan blijven vinden binnen één organisatie. De Stadspartij is dan ook van mening dat deze situatie verder ongewijzigd door de Sportstichting kan worden voortgezet.

De uitvoering van de beleidsregels van de sportsubsidie verordening valt eveneens te overwegen door de Sportstichting te laten plaatsvinden. De uitvoering door de gemeente van het subsidiebeleid  -o.a. jeugdsubsidie en subsidie voor schoolsporttoernooien-  strookt niet met de één-loket gedachte en is inefficiënt, betoogt de Sportraad. De Sportraad adviseert dan ook om de subsidieregels voor de sport  -binnen gemeentelijke beleidskaders-  te laten uitvoeren door de Sportstichting. Daar valt wat voor te zeggen, vindt de Stadspartij. Maar of dit realiseerbaar is binnen de gemeentelijke verordening dient eerst te worden uitgezocht.

De wijze van bepaling van huursommen van de sportaccommodaties kan ook nog tot extra administratieve lastendruk leiden. Indien wordt gekozen voor kostprijsdekkende huurtarieven aan de stichting, dient de stichting deze huurtarieven  -om fiscale redenen- ook door te berekenen aan de verenigingen. Voor de verenigingen zal de in de tarieven niet aftrekbare BTW (6%) alleen maar kostenverhogend werken. De sportraad geeft aan dat verenigingen dan weer extra subsidie moeten aanvragen bij de gemeente.

kampioensfeest.jpgMario Hegger, fractieassistent van de Stadspartij, heeft tijdens de behandeling in het forum de wethouder erop gewezen dat verenigingen geen subsidie kunnen aanvragen bij verhoging van de huurprijs met 6% BTW, omdat dit niet in de subsidie verordening is geregeld. De huurprijs betalen verenigingen uit de contributie van de leden. Deze systematiek vergroot voor de verenigingen en gemeente de administratieve lastendruk. Extra bewerkelijke handelingen dienen er dan te worden verricht door de bestuursleden van de verenigingen en dat levert géén extra informatie op! Bovendien is in de Sportnota opgenomen om de tarievenstructuur niet te wijzigen. Het is daarom beter om de huidige huurprijsberekening over te nemen. De wethouder heeft toegezegd dit te laten onderzoeken. De Stadspartij is samenvattend, voorstander van een zo groot mogelijke volledige uitvoering van sportbeheerstaken door de Sportstichting.

Welzijn artikelen