HomeNieuwsVerkeer en VervoerStadspartij-BPP uit Zorgen over uitvoering en blijvende gevolgen reconstructie N243

Stadspartij-BPP uit Zorgen over uitvoering en blijvende gevolgen reconstructie N243

N243 Afbeelding bij werkzaamheden Provincie Noord-Holland


Stadspartij-Beemster Polder Partij heeft door middel van een brief (d.d. 8 september 2022) aan Gedeputeerde Staten (GS), met afschrift aan Statenleden Noord-Holland, zorgen geuit over de uitvoering en de blijvende gevolgen voor aanwonenden van de reconstructie van het tracé van de N243 door de polder Beemster.

In een eerste reactie laten GS weten dat met de beantwoording enige weken gemoeid is.

De zorgen betreffen

  1. De veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van en voor de aanwonenden en agrarische gebruikers van de weg m.b.t:

– de in-en uitritten van de vele erven (erf ontsluitingen),

– de geluidhinder en fijnstof belasting,

– gebruik kunnen maken van fietspad voor agrarisch werk en onderhoud verkeer onder bijzondere omstandigheden.

  1. De aantasting van kernwaarden van de polder door:

– afwijken van de kaarsrechte lijnen van de polder (één van kenmerken van de droogmakerij Beemster, Werelderfgoed sinds 1999),

– de verhoging van fietsbruggen in het landschap,

– de landschappelijke en esthetische aantasting o.a vangrailconstructies, met gevolg voor het aanzicht van karakteristieke stolpboerderijen.

  1. De gemankeerde communicatie rond dit project blijkend uit:

– onvolledige en niet op tijd beschikbaar stellen van project-informatie voor voorlichting/participatie inwoners over wat en hoe e.e.a. wordt gerealiseerd, alsmede voor aanvraag vergunning en gevolgen voor onderbouwd bezwaar kunnen maken door belanghebbenden,

– onvolledige en tegenstrijdige communicatie over de mogelijkheden om tot geluidsreductie te komen.

Project reconstructie loopt al 15 jaar

Dit project loopt al 15 jaar en wordt gekenmerkt door knelpunten waarbij de leefbaarheid steeds in het geding blijkt te zijn, wat steeds tot vertraging en verandering van de projectuitgangspunten heeft geleid.

Kort samengevat, het erf ontsluiting karakter van deze weg tussen de Omval en de Kathoek verhoudt zich niet tot de actuele status van de weg, een gebiedsontsluitingsweg.

Dit terwijl in de afgelopen 40 jaar 2 wegen in Oost-West richting in het midden van Noord-Holland beschikbaar zijn gekomen die geen erf ontsluitingen hebben.

Het doorzetten van deze lokale weg als 80 km/h autoweg detoneert volledig met alle overige wegen in dit gebied dat verder geheel Duurzaam Veilig is ingericht (30/60 km/h).

Problemen nemen toe 3 D geprinte betondelen ongeschikt

Nu gaandeweg de uitvoering ook nog blijkt dat de problemen alleen maar toenemen i.p.v. afnemen, willen wij dit nogmaals onder uw aandacht brengen.

Het feit dat nu de 3D beton geprinte brugdelen ook nog ongeschikt blijken te zijn en door hun constructieve eigenschappen zo hoog in het landschap moeten komen, is voor ons de reden om nu te verzoeken de projectuitgangspunten te herzien dan wel met de gemeente Purmerend in overleg te treden om te onderzoeken hoe de nadelige effecten van bovengenoemde zorgen kunnen worden verzacht of zelfs geheel worden weggenomen.

Gedeputeerde Staten als beheerder van wegen in onze provincie zou het tot eer moeten strekken om straks samen met de bewoners te kunnen vaststellen dat voor zowel de weggebruikers als de aanwonenden een voorziening van hoge kwaliteit wordt gemaakt waar allen trots op kunnen zijn.

Stadspartij-BPP denkt dat met goed overleg met de belanghebbenden en de gemeente Purmerend GS nog tot dat gezamenlijke resultaat kan komen.

De vragen aan Gedeputeerde Staten

  1. Op welke wijze bent u (GS red.) voornemens om met de gemeente Purmerend in gesprek te gaan om genoemde zorgen weg te nemen of te verzachten?

  2. Wat is de reden dat u de bruggen zo hoog in het landschap legt?

  3. Waarom gebruikt u damwanden bij kunstwerken die zo hoog zichtbaar zijn in het landschap en in combinatie met kernwaarden van deze polder namelijk het open landschap en de stolpboerderijen?

  4. Door het afsluiten van de N243 zoals tijdens de werkzaamheden voor de reconstructie verplaatst het verkeer zich. Welke metingen heeft u uitgevoerd over deze verplaatsingen en wat zijn de uitkomsten?

  5. Zijn er door deze afsluitingen op andere wegen bij u in beheer structurele problemen ontstaan anders dan sluipverkeer dat hardnekkig de oude route N243 blijft zoeken?

  6. Acht u met de kennis van nu (denk bijvoorbeeld aan de vele in-en uitritten en de eis om hier vangrail langs de watergangen op te stellen met alle onderbrekingen en risico’s die deze gaten in de opvangconstructie weer met zich mee brengen) het nog langer verantwoord deze weg door deze 2 polders als 80 km/h te handhaven en wat zijn daarbij u afwegingen?

GS is met beantwoording van de brief bezig

In een schriftelijke reactie (d.d. 19 oktober 2022) laat GS weten dat:
‘U heeft op 8 september 2022 een brief gestuurd aan gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Daarin staan een aantal zorgen en vragen over de uitvoering van de N243.
Op 23 september 2022 is de brief bij ons binnen gekomen.
In overleg met enkele collega’s bereiden wij een antwoord voor dat we met de portefeuillehouder zullen bespreken.

Wij verwachten dat dit 2 tot 3 weken zal duren.’

Als Stadspartij-BPP het antwoord krijgt zullen we daar uiteraard nader over berichten.

Verkeer en Vervoer artikelen