HomeNieuwsWelzijnSportraad en Spurd tegen locatiekeuze college voor rugbyclub

Sportraad en Spurd tegen locatiekeuze college voor rugbyclub

rugby2
Vanavond wordt in de commissie Samenleving gesproken over de verplaatsing van de accommodatie van Rugbyclub Waterland.
De rugbyclub kampt met ruimteproblemen maar dient ook plaats te maken om op het huidige terrein de komst van een multifunctionele sporthal mogelijk te maken.
Opnieuw dreigt het college een verkeerde keuze te maken. Het is de vraag of de gemeenteraad het onheil weet te keren.

De Stadspartij constateert dat sportwethouder Mona Keijzer alsmaar talmt met het effectief vaststellen van een nieuwe huisvestingsplek van de rugbyclub. De keuzes die ze na lang aandringen maakt,  leiden er vervolgens toe dat om uiteenlopende redenen er sprake is van traineren van de mogelijkheid tot realisatie.
Ook nu weer heeft de wethouder een keuze gemaakt die veel weerstand en verzet oproept. Het college stelt  namelijk voor om de rugbyclub voor een periode van maximaal tien jaar te verplaatsen naar een locatie aan de zuidoostkant van de Verzetslaan, grenzend aan de bebouwing van de Purmer-Zuid.

De Sportraad Purmerend en Spurd hebben gezamenlijk een advies uitgebracht over de verplaatsing.
Het advies van Sportraad en Spurd heeft ook de instemming van de rugbyclub. Dit advies wijkt aanmerkelijk af van wat de wethouder namens het collega voor ogen heeft. Opnieuw ziet het er naar uit dat de ‘ongelukkige’ keuze van het college onnodige vertraging gaat opleveren.

Het advies, van 20 januari jl. , van de Sportraad en Spurd kunt u onderstaand lezen.

Purmerend, 20 januari 2010

Onderwerp:    Advies (verplaatsing) locatie Rugbyclub Waterland

Geacht college,

De Sportraad Purmerend en Spurd hebben kennis genomen van uw voorstel d.d. 12 januari 2010 met betrekking tot de verplaatsing van Rugbyclub Waterland (RCW). Graag gaan wij in op uw verzoek gezamenlijk een advies uit te brengen.

Wij zijn verheugd dat uw college stappen onderneemt op relatief korte termijn te komen tot het verplaatsen van de RCW naar een nieuw sportpark op een nog aan te wijzen locatie. Spoedige verplaatsing is goed voor de RCW en voor de realisatie van de multifunctionele sporthal. De inrichting van het sportpark, op basis van het vastgestelde pve, voorziet in de manifeste behoefte aan een extra sportveld voor deze vereniging.

In uw advies worden mogelijke locaties nader afgewogen. Uw college wijst locatie 0 (in de gemeente Waterland) aan als de beoogde definitieve locatie. De Sportraad en Spurd ontraden deze locatie en kiezen voor de locatie ten oosten van de Westerweg (locatie 3).

Locatie 0 – gemeente Waterland

Deze locatie voldoet niet aan de vigerende situeringeisen zoals door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De locatie ligt niet in/aan de woonbebouwing, is niet sociaalveilig bereikbaar en er is geen sprake van enige sociale controle, noch in/nabij het aan te leggen complex noch op grote delen van de route. Zeker voor de sportende jeugd is de locatie ongewenst. De route gaat zelfs door een groenstructuur (!) en over particulier eigendom. Van een “ uitstekende” locatie zoals omschreven in uw advies is absoluut geen sprake. Wij wijzen deze locatie voor de functie van sportpark dan ook af.

Locatie 2 (Verzetslaan/Westerweg) en 3 (ten oosten van de Westerweg)

De voorkeur van de Sportraad en Spurd gaat uit naar een structurele oplossing op korte termijn binnen de huidige mogelijkheden van de schaarse ruimte in Purmerend.. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met ruimtevragers voor sport op middellange termijn; met de groei van de sportdeelname en de vraag naar meer buitensportaccommodaties behoort rekening gehouden te worden. Mogelijkheden –die voldoen aan eerder benoemde raadscriteria- zijn binnen de gemeentegrenzen nog voorhanden. Rekening houdend met deze uitgangspunten gaat onze voorkeur uit naar locatie 3 (ten oosten van de Westerweg).

Locatie 3 (ten oosten van de Westerweg)

Deze locatie voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde situeringseisen. De ontsluiting is te realiseren vanaf de Verzetslaan, via een nieuw te realiseren woonwijk (tussen Verzetslaan/Westerweg). ). Dit heeft direct als gevolg dat deze locatie het belangrijkste eigenschap in zich heeft: sociale veiligheid voor de sporters en met name de jeugd / kinderen. Binnen de totale omvang van de locatie is een compact sportpark voor de RCW te realiseren; daarbij blijft voldoende ruimte voorhanden voor nieuwe ruimtevragers voor sport. Aanvullende functies voor bezoekers van het Purmerbos (ontsluiting/parkeren/recreatieve functies) behoren tot de mogelijkheden. Naast de ligging pal aan de geplande woonwijk, de sociale controle, de sociaal veilige verbindingen kan het sportpark permanent worden gerealiseerd.

Dit geeft ook de voordelen weer ten opzichte van locatie 2 (tussen Verzetslaan/Westerweg). Geen kapitaalvernietiging (relatief veel investeren voor een tijdelijke oplossing), maar vooral ook de mogelijkheid voor de RCW op deze locatie “te investeren” in de ontwikkeling van de rugbysport. Een verenigingsbestuur dient zich daarop te richten en niet te worden “afgeleid” door de zorgen van alweer een naderende verhuizing.

Locatie 2 (Verzetslaan/Westerweg)

De locatie sec voldoet aan de gestelde raadseisen. Grote nadelen zijn het tijdelijk karakter en dat niet kan worden voorzien in de behoefte aan nieuwe ruimtevragers voor sport. Deze locatie wijzen wij om die redenen dan ook af.

Een mogelijkheid kan zijn dit gebied als permanente locatie voor de sport aan te wijzen. Dit  moet dan gebeuren in samenhang met locatie 3, die dan ook wordt bestemd voor de sportaccommodatieontwikkeling (eventueel in relatie tot de ontsluitingsmogelijkheden voor het Purmerbos) op middellange termijn. Uitsluitend in deze combinatie achten wij het gebied als permanente sportlocatie realistisch.

Wij hebben goed kennis genomen van het advies van 12 januari jl. met betrekking tot grondeigendom, verpachting en verwerving. O.i. verschillen in essentie de locaties Waterland en Westerweg (3) op dit punt niet van elkaar. Voor zowel de locatie 0 (Waterland) als 3 (t.o. van de Westerweg) geldt dat particuliere gronden door de gemeente aangekocht worden om de toegang tot het complex mogelijk te maken resp. te komen tot een compacte realisering van het sportcomplex.

Ook hebben wij kennis genomen van uw tijdsplanning. Dat nu spoed wordt betracht is prima; wel achten wij de aanlegperiode voor het sportpark (1 jaar) niet realistisch. Uitgaande van het dempen van sloten/inklinken van het terrein zal de aanleg niet binnen een jaar mogelijk zijn (ervan uitgaande dat zich later geen nazakkingen in de speelvelden voordoen). Wij vragen vanwege een zo kort mogelijke bouwperiode onmiddellijk na het innemen van een locatie standpunt door het gemeentebestuur, de grondwerkzaamheden te starten.

Afrondend adviseren wij uw college nadrukkelijk te kiezen voor een permanente oplossing door locatie 3- ten oosten van de Westerweg als sportbestemming aan te wijzen.

Hoogachtend,

Bestuur Spurd                                                                        Bestuur Sportraad Purmerend

L. Wiedemeijer                                                                      E. Kammeijer

voorzitter                                                                                           voorzitter

 

Welzijn artikelen