HomeNieuwsWelzijnSport in beweging is het centrale thema voor de Sportvisie

Sport in beweging is het centrale thema voor de Sportvisie

Foto Stadspartij

Met de visie op sport en bewegen wordt voort gebouwd op het Sportakkoord voor Purmerend en Beemster die in 2020 is opgesteld. Met een begeleidend memo heeft sport-wethouder Mario Hegger de Sportvisie aangeboden aan de gemeenteraad.

Er zijn mondiaal vele bewegingen  gaande niet in het minst op het gebied van sport en bewegen.
In de Sportvisie worden deze veranderingen aangeduid. Welke veranderingen springen in het oog en wat zijn de gevolgen daarvan heeft dit op sportgebied.
De gevolgtrekking hieruit bepalen het kader en de ambities voor de komende jaren.Op basis van gesprekken met maatschappelijke partners, als Spurd, de Sportraad en de inbreng die onder andere vanuit de verenigingen, het onderwijs en de welzijnsorganisatie is geleverd voor het Sportakkoord, is deze visie tot stand gekomen.

Het is nadrukkelijk een kader dat ruimte laat voor verschillen op wijk- en buurtniveau, de groei van de stad, en voor maatwerk bij de rol en positie van sport in het sociale domein.

Uitvoering van de pijlers vindt gezamenlijk plaats, zoals ook is vastgelegd in het sportakkoord.

De ambitie voor de komende jaren is om steeds vaker te kijken waar sport en bewegen als middel kunnen worden ingezet om iets te bereiken, ondersteunend aan de maatschappelijke thema’s.

Tegelijkertijd is het primaire doel de sport de ruimte te geven.
Langs zes pijlers wordt hier werk van gemaakt.

De pijlers zijn:

1.Inclusief sporten

2.Duurzame sportinfrastructuur

3.Vitale sport- en beweegaanbieders

4.Positieve sportcultuur

5.Vaardig in bewegen

6.Topsport die inspireert

Er wordt in de Sportvisie per pijler beschreven wat we zien, waar we nu staan, waar we naartoe willen en wat hiervoor nodig is.

Als volgende stap richting besluitvorming worden de gemeenteraden van Beemster en Purmerend gevraagd om de visie ter meningsvorming te bespreken. Op basis van de opgehaalde inbreng, kan de visie waar mogelijk aangevuld, dan wel aangepast, en opgemaakt later ter vaststelling worden voorgelegd.

Lees HIER de Sportvisie

 

 

Welzijn artikelen