HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSamenwerkingsverband drie gemeenten over ontwikkeling Purmer

Samenwerkingsverband drie gemeenten over ontwikkeling Purmer

Purmer1HA
Purmer
De gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam werken regionaal samen op thema’s als landschap, economie, bereikbaarheid en wonen.
Op verschillende thema’s zoals woningbouw, duurzaamheid, verstedelijking en landschap hebben de gemeenten belangen voor het gemeentegrens-overstijgende gebied De Purmer. Met een bijna 400 jaar lange geschiedenis van verschillende ambities, wensen en kernwaardes zijn de drie gemeenten in juli 2019 gezamenlijk een proces gestart om te inventariseren wat de huidige visie op De Purmer is.
Onderzoek
De gemeenten hebben onderzocht welke vraag er is naar werklocaties binnen de gemeenten en of de bestaande bedrijventerreinen in deze vraag kunnen voorzien. In regionaal verband is geconcludeerd dat er een vraag naar werklocaties is die op dit moment niet kan worden gefaciliteerd. Dit omdat:
  • het bedrijventerrein Baanstee-Noord binnen afzienbare tijd (8-10 jaar)volledig uitgegeven is;
  • de bestaande binnenstedelijke bedrijventerreinen bieden onvoldoende groeimogelijkheden als milieu en leefbaarheid in ogenschouw worden genomen;
  • er binnen de regio Waterland en de MRA vraag is naar werklocaties die op de middellange en lange termijn niet gefaciliteerd kan worden.
Oplossing
Met deze wetenschap zijn de gemeenten gezamenlijk op zoek gegaan naar een oplossing. De uitkomst van die zoektocht is dat ten noordoosten van de provinciale weg N244 in de toekomst mogelijkheden liggen om nieuwe werklocaties te realiseren en daarmee een verbinding tussen de gemeenten te ontwikkelen.
Groen en agrarisch
Belangrijke uitganspunten voor de gemeenten waren dat de Purmer haar groene karakter behoudt en dat er op slechts twee specifieke plekken woningbouw plaatsvindt. Daarmee kan de Purmer ten zuid(west)en van de provinciale weg N244 en ten oosten van de Middentocht haar agrarisch karakter behouden en krijgen de agrarische bedrijven ruimte en perspectief om ook in de toekomst als sector te kunnen blijven bestaan. Natuur en agrarische functie gaan daarbij hand in hand.
Woningbouw in Purmerend
In het Purmerendse deel van de Purmer werkt de gemeente al langer aan twee woningbouwprojecten (Purmer-Zuid-Zuid, aan de bocht in de Verzetslaan, en op het Golfterrein). Purmerend vervult haar woningbouwopgave van 10.000 woningen volledig binnen de eigen gemeentegrenzen en grotendeels binnen de bestaande stad, met respect voor de omliggende landschappen.
Gevolgen voor bewoners ten noordoosten van de provinciale weg
Dit alles heeft ook gevolgen voor de bewoners/eigenaren van de grond van het gebied ten noordoosten van de N244. Om de regie op toekomstige ontwikkelingen in De Purmer te houden en ongewenste grondspeculatie te voorkomen, is daarom besloten dat Edam-Volendam, bij besluit van 30 juni 2020, de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toepast. Dat betekent dat de gemeente het recht van eerste koop heeft met betrekking tot de gronden waarop het voorkeursrecht is gevestigd. En dat zijn de gronden ten noordoosten van de N244. De bewoners/eigenaren zijn donderdagochtend op de hoogte gesteld.
Gemeenteraad
Na de zomer buigen de gemeenteraden zich over de plannen.

Ruimtelijke Ordening artikelen