HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSamenwerkende Woningcorporaties Waterland geven uitleg over hun activiteiten

Samenwerkende Woningcorporaties Waterland geven uitleg over hun activiteiten

woningcorporaties
Voorzitter SWW, Egbert de Vries heette iedereen welkom en opende op 1 oktober de bijeenkomt voor raads- en commissieleden. Tijdens deze bijeenkomst zullen de Samenwerkende Woningcorporatie Waterland uitleg geven over hun activiteiten.
Egbert de Vries geeft aan dat de bijeenkomst in 4 blokken met 4 sprekers is verdeeld en dat er in elk blok ruimte is om vragen te stellen.

Als eerste spreker is Martin Hoiting van Intermaris Hoeksteen aan het woord. Hij tracht inzicht te geven wat corporaties nu inhouden en wat hun taak is. In het verleden waren corporaties vaak verenigingen waarbinnen de leden bevoegdheden hadden. Nu zijn het voor het merendeel stichtingen.
Corporaties moeten terug naar hun kerntaak, dat is ook een eis van de rijksoverheid: bouwen, beheren en verhuren van woningen in de sociale sector, dat is hun kerntaak.

Door diverse verrijkingen van directeuren van corporaties is de verzelfstandigde positie van de corporaties vergroot en negatief onder de aandacht gekomen.

Hoiting benadrukte dat alleen kijken naar de hoogte van de huur tot het verleden gaat behoren. Er wordt meer en meer gekeken naar samenstelling van de wijk, huurbedrag, energiekosten van een woning, etc.
De corporaties zijn voorts verplicht overleg te houden met hun huurders. Dit is vastgelegd in de overlegwet. Corporaties en hun besturen (Raad van Commissarissen RVC)  staan ondertoezicht van het ministerie. Ook zal er op zeer korte termijn in Nederland een discussie worden gehouden over de kerntaken die Corporaties hebben en moeten uitvoeren.

De tweede spreker, Rina van Rooij van de Wooncompagny, begon met de boodschap dat zij een voorstander is van het aanscherpen van de prestatieafspraken. Dit mochten wat haar betreft aanzienlijk scherper worden neergezet. Verder wil zij duidelijk afspreken wie gaat wat doen. Dus afspraken tussen alle betrokkenen: gemeente, corporatie, huurder, energiebedrijven, etc. De nieuwe huisvestigingswet die na heel veel jaren eindelijk tot stand is gekomen geeft hierin een verplichting.

Zij beantwoordde verder vragen over zonnepanelen op huurwoningen. Dat is naast financiering ook een juridisch risico. Wat ga je doen met de panelen op een dak als de huidige bewoner gaat verhuizen?

De derde spreker was Erik IJzer van Woonzorg Nederland. Hij schetste een beeld voor de toekomst. Slechts ouderen met een zorgpakket met zwaarte vanaf categorie 4 krijgen nog maar een indicatie tot intramuraal (zorg binnen de muren van een instelling) wonen. Dit gaat in de zeer nabije toekomst er voor zorgen dat 75% van onze verzorgings- en bejaardentehuizen leeg komen te staan. Zorginstellingen zullen binnenkort grote veranderingen ondergaan. Er zal een andere vorm van wonen gecombineerd met zorg gaan ontstaan.

In het Jaap van Praaghuis zie je dit al vorm krijgen. Kom je bij de hoofdingang en ga je naar de ene kant dan zie je een combinatie van wonen en zorg (intramuraal opgenomen cliënten) en ga je naar de andere kant zie je mensen die wonen en alles zelf moeten regelen. Wel is er dan een centrale post waar ze zich kunnen melden voor informatie.

De laatste spreker was Hester van Buren van Rochdale. Zij gaf een beeld van hoe je de vastgelopen woningmarkt weer in beweging zou kunnen brengen. Doorstroming is daar noodzakelijk voor. Maar door de huidige huurbescherming is er niet veel mogelijk.  Zij stelt daarom voor om huurcontracten met een duur van maximaal 5 jaar. Als je dan na 5 jaar bij hercontrole een inkomen hebt dat boven de grens uitkomt dan moet je binnen een afgesproken tij gaan verhuizen. Nadeel hiervan is dat  er dan wel beschikbare woningen doorstroomwoningen moeten zijn en dat is nu ook al het probleem.

Rochdale verkoopt nu woningen aan huurders. Veelal zijn deze kopers huurders die volgens de vastgestelde normen scheefwonen. Opmerkingen van de aanwezigen dat je dan zo’n woning aan de sociale voorraad onttrekt wees zij af. De woning is al aan de voorraad onttrokken omdat er iemand in woont die scheef woont. Voor het ontvangen geld kan Rochdale nieuwe investeringen doen in de sociale bouw zo was haar antwoord.
Deze investeringen doet Rochdale overigens uitsluitend in Amsterdam terwijl de woningen in Purmerend verkocht worden. Rochdale ontrekt ze dus wel aan de Purmerendse sociale woningvoorraad zo was de constatering van enige raads- en commissieleden.

Ruimtelijke Ordening artikelen