Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Resultaten Maak werk van WW teleurstellend

Resultaten Maak werk van WW teleurstellend

stadhuisa
Foto Stadspartij

Dit project heeft als doel mensen die in de laatste drie maanden voor het einde van hun WW-uitkering zitten te informeren over de gevolgen bij het einde van de WW en ze aan het werk te helpen. UWV, Werkom en de gemeente waren de initiators van dit project. Na drie bijeenkomsten hebben deze de balans opgemaakt en vanwege de teleurstellende resultaten besloten te stoppen met dit project.
In een memo informeert Wethouder Hegger de raad over de achtergronden van het stopzetten van dit project.
Gevolgde werkwijze
In 2019 zijn drie bijeenkomsten gehouden voor mensen die in de laatste drie maanden van hun WW-uitkering zaten in de maanden juni tot en met oktober 2019. Deelnemers werden door het UWV geïnformeerd over de mogelijke ondersteuning bij het vinden van werk, de gemeente gaf uitleg over bijstand en Werkom gaf uitleg over re-integreren. Omdat de opkomst bij de eerste bijeenkomst zeer teleurstellend was, slechts 7 van de 81 genodigden hebben deelgenomen aan de bijeenkomst, is de uitnodigingsbrief aangepast. De keren daarna was de opkomst iets hoger.

De deelnemers hebben aangegeven de presentaties als informatief te hebben beschouwd, echter veel informatie was niet op hun van toepassing. Het ging dan met name om de informatie van de gemeente en van Werkom. Verder gaven de deelnemers aan dat er behoefte is om in gesprek te gaan met het UWV over werk en de ondersteuningsmogelijkheden van het UWV daarbij. Dit is met het UWV besproken.

Resultaten
Totaal zijn In de drie bijeenkomsten 189 mensen uitgenodigd, hiervan heeft slecht 19% (37 mensen) deelgenomen aan de bijeenkomsten. Dit is lager dan de verwachte opkomst van 25-50%.
Van de 37 deelnemers kwam er maar één in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Voor de 36 die niet in aanmerking kwamen waren verschillende redenen zoals: hun partner heeft een baan, ze hebben vermogen, er is een andere inkomstenbron, etc. (de redenen zijn niet geregistreerd). Van het totale aantal langdurig WW-ers zijn er 16 ingestroomd in de bijstand dit is lager dan de verwachte 28.
Directe gesprekken bij aanvraag bijstandsuitkering effectiever
Gezien de resultaten van dit project en de ervaringen van de medewerkers wordt gestopt met dit project. UWV, Werkom en de gemeente zien geen meerwaarde om nog langer tijd in dit project te steken om de instroom in de bijstand te verminderen.
Om mensen in de bijstand snel naar werk te begeleiden is het van belang dat medewerkers, direct nadat een inwoner een bijstandsuitkering aanvraagt, met deze inwoners in gesprek gaan en afspraken maken over mogelijkheden en wensen t.a.v. het vinden van werk en/of de toeleiding naar werk. Wij continueren onze werkwijze.

Sociale Zaken artikelen

Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld

Het voorschot van € 144 miljoen, dat in het voorjaar aan gemeenten is verstrekt, wordt bij de decembercirculaire opgehoogd tot € 170 miljoen. Dat...

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo gaat er in 2022 aanvullend € 300 miljoen naar Jeugdzorg. Ook komt er voor gemeenten geld...

Kent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

U kunt bij de Adviesraad terecht als u uw ervaring wilt delen op het gebied van ondersteuning en zorg, hulp aan jeugd en gezinnen,...

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...

Raad van State ziet geen noodzaak in wet ter waarborging van aantallen sociale huurwoningen

Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. Onderwerp is een wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Nij­boer...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...