HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningRegio krijgt 280 miljoen voor ontsluiting nieuwbouw

Regio krijgt 280 miljoen voor ontsluiting nieuwbouw

Vooralsnog geen cent voor Purmerend en omgeving(?)
A7afrtipendHA
A7 niet verbreed? foto Stadspartij


De regio Noord-West Nederland, waar ook de Vervoerregio Amsterdam onder valt, krijgt 280 miljoen voor toegangswegen, tunnels, fietsroutes, rotondes en andere initiatieven om 44.000 nieuw te bouwen woningen bereikbaar te maken. Dat is onderdeel van een pakket van 1,2 miljard euro van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om landelijk 135.000 woningen te bouwen en direct goed bereikbaar te maken. Bovenop de 1,2 miljard euro, is nog eens 6 miljard beschikbaar voor andere infrastructuurprojecten voor woningbouw.

Marja Ruigrok, bestuurslid Vervoerregio Amsterdam: “Goed om aan het begin van het ontwerpen van nieuwe woonwijken alvast de bereikbaarheid mee te nemen. Dat bespaart geld en ergernis en maakt wonen vanaf het eerste moment prettig”.

Woningtekort 

Komende jaren moet het kabinet 900.000 woningen bouwen om het woningtekort in Nederland op te lossen. Deze woningen moeten goed bereikbaar zijn, een belangrijke voorwaarde om er fijn te kunnen wonen, leven en werken. De urgentie van het woningtekortvraagstuk heeft er toe geleid dat I&W en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) samen met de regio versnellingsafspraken voor woningbouw hebben gemaakt en er 1,2 miljard euro beschikbaar is om de bereikbaarheid van 135.000 woningen binnen nu en vijf jaar moet realiseren. Er zijn 70 voorstellen ingediend om die bereikbaarheid voor elkaar te krijgen. Daarvan zijn 32 voorstellen al zo ver uitgewerkt dat er concrete afspraken zijn gemaakt over de uitvoering.

280 miljoen voor Noord-West Nederland

De investering van 280 miljoen euro voor Noord-West Nederland is vooral bedoeld voor het aanleggen van rotondes, (toegangs)wegen, aanpassingen van tunnels, het verder ontwikkelen van deelmobiliteit, aanpassingen rond (bus)stations en het aanleggen van fietsbruggen en fietsroutes bij de 44.000 nieuw te bouwen woningen. Dit eerste bedrag is nu bestemd voor nieuwe woongebieden in onder andere Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en in Haarlem.

Een voorbeeld van hoe de investeringen in infrastructuur de woningbouwopgave kan versnellen, is de stationsontwikkeling van station Amsterdam Amstel. Zo kunnen bijvoorbeeld met de investering in een nieuwe fietsenstalling aan de westzijde van het station, 3600 woningen in het Amsterdam Amstelkwartier versneld worden gebouwd. Dit is één van de projecten in de regio waar het Rijk om een investering is gevraagd. De Vervoerregio Amsterdam financiert dit project ook mee en werkt samen met de gemeente Amsterdam en ProRail aan ontwikkeling van dit stationsgebied.

Resterende 6 miljard voor infrastructuur grootschalige woningbouwgebieden

Naast de nu gereserveerde 1,2 miljard, investeert het kabinet in de komende kabinetsperiode ook in 17 grootschalige woningbouwgebieden op het gebied van infrastructuur. Grootschalig betekent een grotere bereikbaarheidsopgave. Daar is de resterende 6 miljard voor gereserveerd. Het is het voornemen om in het Bestuurlijke MIRT-Overleg dit najaar alweer voor een volgende reeks gebieden afspraken te maken over de bereikbaarheid.

Documenten

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in …

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-06-2022

Toekenningen versnellingsafspraken woningbouw en mobiliteit

Publicatie | 23-06-2022

Ruimtelijke Ordening artikelen