HomeNieuwsEconomieRegeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) van kracht vanaf 1 januari 2021

Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) van kracht vanaf 1 januari 2021

Door een memo heeft wethouder Hegger de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet heeft in december 2020 aangekondigd om een regeling open te stellen voor mensen die door de coronamaatregelen een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen hebben moeten doormaken. Begin februari 2021 werden de contouren bekend van de regeling TONK.

De regeling is er voor de ondernemer/zzp’er, werknemer of werkzoekende die financiële problemen hebben gekregen door de coronamaatregelen en daardoor de noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer kunnen betalen en ook niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Doelgroep

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens:

 • die door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen;

 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen voldoen, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende oplossing bieden.

Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer)hebben op een (WW) uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen en Tozo-gerechtigden.

Een inschatting van de omvang van de doelgroep is op dit moment niet te maken. Ook het Rijk heeft hier geen antwoord op. Pas bij de uitvoering van TONK zal blijken hoeveel huishoudens hier een beroep op doen.

Woonkosten

De TONK is met name bedoeld voor woonkosten (huur, hypotheekrente en kosten voor gas en elektra). Belangrijkste beleidspunten (in afwijking op de bijzondere bijstand):Ø

 • Er is sprake van terugval van inkomen door corona, dit moet worden beargumenteerd/aangetoond door de aanvrager.Ø

 • De overwaarde van de woning en de waarde van auto’s en motoren worden niet meegenomen voor de vermogensvaststelling.

  De TONK is geen minimaregeling maar een ondersteuning van de mensen die door de coronamaatregelen financieel in de problemen zijn gekomen. Hieronder zijn ook veel mensen met een eigen woning, met overwaarde. Die overwaarde kan echter niet te gelde worden gemaakt. Gelet op de tijdelijke regeling is ook de waarde van de auto en/of motor niet aan de orde. Als de economie weer op gang komt, hebben zij deze voorzieningen weer hard nodig.Ø

 • Als er sprake is van een kostendeler (bijvoorbeeld inwonend meerderjarig kind met eigen inkomen) wordt bij de Participatiewet en bijzondere bijstand de bijstandsnormaangepast. Een alleenstaande met een meerderjarig kind ontvangt dan 50% van de toepasselijke bijstandsnorm.

  Bij de TONK wordt er voor gekozen om per aanwezige kostendeler de woonkosten van de aanvrager met € 150,- te verminderen. Dat mag worden gezien als een redelijke bijdrage in de woonlasten.Ø

 • € 430,- wordt geacht voldaan te kunnen worden uit een inkomen op het sociaal minimum. Dit is vergelijkbaar met het huurbedrag dat bij een sociale huurwoning voor rekening van de betrokkene blijft in het kader van de huurtoeslag.

 • Van € 430,- tot € 800,- komt voor 90% in aanmerking voor een tegemoetkoming en van € 800,-tot € 1.200,- komt voor 60% in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 • Bij bovenmatige woonlasten (€ 753,- huurtoeslaggrens) wordt geen verhuisplicht opgelegd;

 • Voor de kosten van gas/stadsverwarming en elektra komen de kosten boven de € 150,- in aanmerking voor een tegemoetkoming TONK;

 • De tegemoetkoming TONK is begrensd tot € 573,- per maand;

 • Als er nog knelpunten worden ervaren zal maatwerk worden toegepast (hardheidsclausule).

Bovenstaande beleidspunten zijn opgenomen in de beleidsregels TONK, die op 9 maart j.l. door het college zijn vastgesteld.

Uitvoering en looptijd van de regeling vindt plaats binnen de huidige personele bezetting. Ook zal de adviseur zelfstandig ondernemers (start half maart 2021) betrokken worden om, indien nodig, ondernemers verder te begeleiden in het proces.

De TONK is van kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Financieel

Er wordt € 130 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds voor de TONK. Voor Purmerend gaat het om ongeveer € 590.000.

Minister Koolmees heeft aangegeven dat het kabinet wil dat de huishoudens substantieel worden ondersteund in de betaling van hun vaste lasten en de gemeenten geen financiële risico’s lopen bij de uitvoering van de TONK.

Economie artikelen